Φοροαπόψεις – 17/1/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 • Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας: Δε μπορεί να καλύψει τεκμήρια κεφάλαιο που επιστρέφεται με μείωση κεφαλαίου σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο (ΠΟΛ 1003/2017) του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1092405/1963/Α0012/11.11.2003 και Δ12Α 1145882 ΕΞ 2011/24.10.2011) το μετοχικό κεφάλαιο που επιστρέφεται στους μετόχους λόγω μείωσής του δεν θεωρείται εισόδημα γιατί δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και συνεπώς δεν αποτελεί φορολογητέα ύλη εφόσον επιστρέφεται μόνο κεφάλαιο που είχε καταβληθεί στο παρελθόν από τον ίδιο τον μέτοχο. Άρα δεν μπορεί να καλύψει τεκμήρια.
  Αν επιστρέφεται κεφάλαιο που είχε εισφερθεί ως τις 31/12/2013, τότε το κεφάλαιο αυτό δεν θεωρείται εισόδημα και δεν καλύπτει τεκμήρια. Αν επιστρέφεται κεφάλαιο που είχε εισφερθεί μετά την 1/1/2014, τότε το ποσό αυτό προέρχεται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε νέα επένδυση καλύπτοντας τα τεκμήρια. Να τονίσουμε ότι σε επιστρεφόμενα ποσά κεφαλαίου δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετική με την κάλυψη τεκμηρίων με μέσω μείωση εταιρικού κεφαλαίου, σας παραπέμπουμε στο σχετικό μας άρθρο.
 • Παραγραφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου: Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με πρόσφατες αποφάσεις της, πήρε θέση σχετικά με την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτου. Το δικαίωμα αυτό παραγράφεται μετά την πάροδο 5 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου έγινε η δήλωση του φόρου μεταβίβασης στην εφορία. Για υποθέσεις των οποίων η πενταετία συμπληρώνεται ως τις 31/12/2013, έχει παρέλθει το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων εκτός αν α) έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη − μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, β) έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή (Δ.Ε.Δ. 3963/2016 και 3925/2016).
 • Φόρος κληρονομιάς και κοινόχρηστες τραπεζικές καταθέσεις: Σε κοινόχρηστες τραπεζικές καταθέσεις, εφόσον προβλέπεται από ειδικό όρο σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.5638/1932, με το θάνατο οποιουδήποτε συνδικαιούχου, οι καταθέσεις αυτές θα ανήκουν στους λοιπούς συνδικαιούχους. Οι καταθέσεις αυτές απαλλάσσονται και από φόρο κληρονομιάς. Παραδείγματα:
  • Εφόσον ο συνδικαιούχος Β (ο οποίος τυγχάνει και κληρονόμος) προχωρήσει σε ανάληψη ποσού προ του θανάτου του συνδικαιούχου Α, τότε οφείλει φόρο κληρονομιάς για το ποσό αυτό.
  • Εφόσον ο συνδικαιούχος και κληρονόμος Β κάνει ανάληψη του ποσού μετά τον θάνατο του συνδικαιούχου Α, τότε δεν οφείλει φόρο κληρονομιάς.
 • Τεκμήρια αγοράς-διαβίωσης και κοινόχρηστες τραπεζικές καταθέσεις: Μπορεί συνδικαιούχος να προχωρήσει σε αγορές και δαπάνες χρησιμοποιώντας ως ανάλωση κεφαλαίου χρήματα θανόντος συνδικαιούχου από κοινόχρηστο τραπεζικό λογαριασμό υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης του ανωτέρω ειδικού όρου στην σύμβαση με την τράπεζα. Αυτό θα γίνει με δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον της εφορίας συνοδευόμενης από σχετική βεβαίωση και κατάσταση του κοινού τραπεζικού λογαριασμού. Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στο παραπέμπουμε στο σχετικό μας άρθρο.
 • Χρόνος κτήσης κερδών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.) με διπλογραφικά βιβλία: Εφόσον έχουν προηγηθεί προσωρινές απολήψεις κερδών κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη των κερδών. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας. Αν δηλαδή π.χ. καταληκτική ημερομηνία είναι η 30 Ιουνίου, τότε χρόνος κτήσης των κερδών θεωρείται η 31 Ιουλίου (σχετική εγκύκλιος ΔΕΑΦ Β 1063718/2016).
 • Παρακράτηση φόρου για τις προσωρινές απολήψεις κερδών γίνεται κατά την ημερομηνία της απόληψης.
  Παράδειγμα:
  Η εταιρεία Α Ο.Ε. η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία, αποφασίζει στις 30 Οκτωβρίου να διανείμει προμέρισμα 10.000 ευρώ στα μέλη της. Την ημερομηνία αυτή θα γίνει παρακράτηση 15% (1.500 ευρώ) επί του ποσού των 10.000 ευρώ. Στο τέλος του έτους αποφασίζεται να διανεμηθεί από τα κέρδη μέρισμα 20.000 ευρώ. Για τα μέλη χρόνος κτήσης του προμερίσματος θα είναι η 30 Οκτωβρίου ενώ χρόνος κτήσης των μερισμάτων θα είναι η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Δεν συμψηφίζονται ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή με εισοδήματα και μελλοντικά κέρδη που φορολογούνται στην Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελούν οι ζημίες οι οποίες προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. με την προϋπόθεση να μην προβλέπεται απαλλαγή φορολογίας των αλλοδαπών αυτών εισοδημάτων στην Ελλάδα βάσει Σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας. Επιπρόσθετα, για να γίνει ο συμψηφισμός αυτός πρέπει η εγκατάσταση στην αλλοδαπή η οποία παρήγαγε τις ζημίες αυτές:
  • Να έχει προχωρήσει σε διακοπή λειτουργίας
  • Να μην έχει κάνει φορολογική χρήση των ζημιών αυτών στην χώρα μόνιμης εγκατάστασής

Συνήθη Ερωτήματα

Είναι δυνατή η μετατροπή της ατομικής μου επιχείρησης σε Ο.Ε.;

Η ατομική επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί μόνο σε Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. με τη χρήση των ευεργετικών διατάξεων των αναπτυξιακών νόμων (ν.1297/1972 και ν.2166/1993).

Η επιστημονική ομάδα της Artion

image_print