Φοροαπόψεις- 15/02/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

  • Πρόταση διακανονισμού για οφειλές έως 50.000 ευρώ προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με όρους εξωδικαστικού και για όσους δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του νόμου 4469/2017

Δημοσιεύθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: Β/7/οικ. 7713/466/2018 από το Υπ. Εργασίας σύμφωνα με την οποία εξειδικεύονται οι όροι με βάση τους οποίους οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προτείνουν λύσεις διακανονισμού οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν έως και 31/12/2016. Οι λύσεις μπορούν να είναι παρόμοιας φύσης με αυτή του Εξωδικαστικού, ακόμη και για όσους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι ο φορέας να εκπροσωπείται από το Κ.Ε.Α.Ο. για την είσπραξη της απαίτησης.

Η δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων δίνεται για οφειλές έως 50.000 ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι βεβαιωμένα έως και 31/12/2016) μέσω μιας και μοναδικής υποβολής έως 31/12/2018 ηλεκτρονικά με αίτηση που απευθύνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).  

Συγκεκριμένα, δυνατότητα υπαγωγής των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων έχουν:

Α) Όσοι έχουν συνολικές οφειλές προς άπαντες πιστωτές έως και 20.000 ευρώ ή/και οι ασφαλιστικές οφειλές υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών (φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και νομικά πρόσωπα με επιχειρημ. δραστηριότητα) Προσοχή, για την κατηγορία αυτή δεν απαιτείται να έχουν 1 από τις 3 τελευταίες χρήσεις θετική.

Β) Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με ασφαλιστικές οφειλές έως 50.000 ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι) θα πρέπει 1 από τις 3 τελευταίες χρήσεις να είναι θετική προ φόρων-τόκων-αποσβέσεων για απλογραφικά-διπλογραφικά ή/και θετική καθαρή θέση για διπλογραφικά (βλ. άρθρο 3 ν.4469/2017)

Λόγος αυτόματης μη ένταξης στη ρύθμιση αυτή για τους οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ, είναι η περιουσία του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλάσιο των οφειλών του. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τις οφειλές έως 50.000 ευρώ.

Για όσους οφείλουν από 20 έως 50.000 ευρώ προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ισχύει επιπλέον το κριτήριο πως οι οφειλές (προαφαιρεθέντος του 85% των προσαυξήσεων) πρέπει να είναι το πολύ 8 φορές μεγαλύτερες του εισοδήματος.

Από την ημερομηνία υπαγωγής και συμμόρφωσης στη ρύθμιση, για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης και για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή στη ρύθμιση.

  • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας

Για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εν Ελλάδι εισοδήματός τους, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των επί μέρους εισοδημάτων:

  • από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
  • από επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • από κεφάλαιο (π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ),
  • από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,

Μάλιστα, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται επί φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου, πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ κλιμακωτά.

Για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εκτός από το ελληνικό, επιβάλλεται και στο παγκόσμιο εισόδημα στο σύνολό του (θα αθροιστεί το παγκόσμιο με το ελληνικό εισόδημα και θα προκύψει η κλίμακα εισφοράς).

Προσοχή: ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται και επί διοικητικά προσδιορισμένου εισοδήματος, π.χ. στα πλαίσια ενός φορολογικού ελέγχου όπως αποτυπώνεται στον εκτελεστό τίτλο είσπραξης που εκδίδεται.

Στην περίπτωση συζύγων με χωριστή φορολογική κατοικία, ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστεί ξεχωριστά για τον σύζυγο με κατοικία στην Ελλάδα και ξεχωριστά για τα ελληνικά εισοδήματα συζύγου με κατοικία στο εξωτερικό.

  • Συμμετοχή σε ΙΚΕ συνταξιούχου δημοσίου

Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες απαρτίζονται από τους εταίρους και τους/τον διαχειριστή. Είναι συχνή ερώτηση από ενδιαφερόμενους συνταξιούχους και δη Δημοσίου το κατά πόσο μπορούν να συμμετέχουν σε μια επιχειρηματική προσπάθεια και κατά κύριο λόγο επιλέγουν τη νομική μορφή της Ι.Κ.Ε..

Σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών έχουν:

«……α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα)…….

δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων

ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας»

Βλέπουμε λοιπόν πως ασφαλιστέα ιδιότητα προσδίδει μόνο η ιδιότητα του διαχειριστή σε μία Ι.Κ.Ε. και όχι η συμμετοχή ως απλό μέλος-εταίρος. Η απόκτηση ασφαλιστέας ιδιότητας για έναν συνταξιούχο θα σήμαινε την αυτόματα μείωση της σύνταξής του κατά 60%.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνταξιούχος του Δημοσίου επιθυμεί να γίνει διαχειριστής σε Ι.Κ.Ε. (ή σε άλλη εταιρεία), υποχρεούται πριν αναλάβει να το δηλώσει στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται. Εφόσον παραλείψει να το πράξει θα του καταλογισθεί προσαύξηση 4,56% επί του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί.

  • Στην Πρακτική Άσκηση TEI δεν απαιτείται να γίνει αναγγελία πρόσληψης και καταγγελία σύμβασης

Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει την σύμβαση πρακτικής άσκησης στον ΟΑΕΔ και στην Επιθεώρηση Εργασίας μια και πρόκειται για ειδική σύμβαση εργασίας που αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ελέγχου από δημόσια υπηρεσία (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΕΥΠΕΑ) αρκεί μόνο η επίδειξη της σύμβασης.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση πρόσληψης πρακτικώς ασκούμενου ΤΕΙ δεν υποβάλλεται το έντυπο Ε3 – Αναγγελία πρόσληψης, με δεδομένο ότι η απασχόληση αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας. Άρα δεν απαιτείται και καταγγελία σύμβασης και ανακοίνωση της καταγγελίας στην περίπτωση επιθυμίας λύσης της συνεργασίας. Επίσης, στον πίνακα προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο ασκούμενος Τ.Ε.Ι..

Μόνο τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά γραφεία και τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής που συνάπτουν συμβάσεις για πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών με Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τουριστικού Τομέα υποχρεούνται, να εγγράφουν τους εν λόγω σπουδαστές στον πίνακα προσωπικού τους (άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 16802/667/31.8.2010)

 

Συνήθη Ερωτήματα

Πώληση επιπλωμένου ακινήτου από οικοδομική επιχείρηση επιβαρύνεται με ΦΠΑ;

Ως έσοδο από την πώληση ακινήτων προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό αντίτιμο που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης και όχι η αντικειμενική αξία αυτών (ΔΕΑΦ Β 1083058 ΕΞ2015/18-6-2015). Εάν δεν υπάρχει απαλλαγή πρώτης κατοικίας, θα επιβληθεί ΦΠΑ στο σύνολο του τιμήματος (ακίνητο + συστατικά μέρη ακινήτου + έπιπλα). Εάν υπάρχει απαλλαγή, τότε η αξία επίπλωσης μπορεί να αναγραφεί χωριστά και να επιβαρυνθεί μόνο αυτή με ΦΠΑ.

Υπάρχει και η δυνατότητα μεταβίβασης της επίπλωσης με ξεχωριστή πράξη.

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print