ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα
διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει

Κατεβάστε
την εταιρική
παρουσίαση
σε PDF

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο φορολογικός έλεγχος είναι μία διαδικασία στην οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμπλακεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση, βάσει των κριτηρίων επιλογής φορολογικών ελέγχων που προσδιορίζονται από την Φορολογική Διοίκηση.

Ως γνωστόν τα πιο σημαντικά έσοδα του κράτους προέρχονται από την άμεση και την έμμεση φορολογία και στα πλαίσια αυτά ο φορολογικός έλεγχος συνιστά ένα κατασταλτικό μέσο για την είσπραξη φόρου.

Τι σημαίνει Φορολογικός Έλεγχος

Η ARTION, σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που πιθανόν να προκύψουν στο πλαίσιο ενός φορολογικού ελέγχου που μπορεί να διεξαχθεί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), το Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) και τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Συνήθη εργαλεία των ελεγκτικών αρχών είναι:

 • ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων μίας επιχείρησης
 • το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την έρευνα των πιστώσεων
 • η ανταλλαγή δεδομένων με τραπεζικά ιδρύματα και φορολογικές αρχές της αλλοδαπής
 • η εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου (αρχή των αναλογιών, ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου, καθαρή θέση του φορολογούμενου, σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά).
 • ο έλεγχος για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων

Η εμπειρία των 40 ετών που διαθέτουμε στους φορολογικούς ελέγχους αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη δυνατή έκβαση κάθε είδους ελέγχου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου, από τα πρώτα στάδια μέχρι και την έκδοση των οριστικών πράξεων, παρέχουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, ώστε να εξασφαλισθεί ο ενδεδειγμένος χειρισμός της.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ελέγχου και μετά την τυχόν έκδοση οριστικών πράξεων προσδιορισμού φόρου, αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με εξειδικευμένους στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρους τη σύνταξη και την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), εφόσον ο φορολογούμενος δεν αποδέχεται τους φόρους που καταλογίζονται από τα ελεγκτικά όργανα.

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σωστή χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης προκειμένου να αποφευχθεί ένας φορολογικός έλεγχος (ορθή πολιτική διαχείρισης φορολογικών κινδύνων – tax risk management).

Βασικές Παροχές

 • Φορολογικοί έλεγχοι και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
 • Παροχή Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και εν γένει Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τον φορολογικό έλεγχο
 • Παροχή νομικής υποστήριξης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους, στο φορολογικό δίκαιο, δικηγόρους για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων φορολογικής φύσης ή εταιρικής λειτουργίας τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο
 • Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ)
 • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
 • Φορολογικός σχεδιασμός κατοίκων εξωτερικού
 • Φορολογικός έλεγχος καταθέσεων
 • Φορολογικός έλεγχος συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (ενδοομιλικές συναλλαγές-transfer pricing)

ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

dalianis

Γιώργος Δαλιάνης

Oικονομολόγος – Φοροτεχνικός
Διευθύνων Σύμβουλος

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Διονύσης Σαμόλης
Γενικός Διευθυντής
Senior Partner

Παναγιώτης Παπασταύρου
Senior Partner

Νάνσυ Καλλιανιώτη
Senior Partner

Μαρία Πουρνιά
Senior Partner

Γιάννης Αρτσίτας
Senior Manager Φορολογίας Φυσικών Προσώπων & Ελέγχων

Νίκη Χατζοπούλου
Συνεργαζόμενη Δικηγόρος