image_pdfimage_print

Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας

Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας

Ενημερώσου υπεύθυνα από τους εξειδικευμένους μας συμβούλους

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας, διαδικασία – δικαιολογητικά

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ στην οποία ανήκουν, αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα προτυπωμένα έντυπα του υπουργείου οικονομικών καθώς και τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις. Παράλληλα, και εφόσον τα διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία. Σε διαφορετική περίπτωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να τα προσκομίσει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
 2. σύμβαση εργασίας στην αλλοδαπή
 3. βεβαίωση υγειονομικής ασφάλισης στο εξωτερικό και
 4. αποδεικτικό ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή
 5. δικαιολογητικό ύπαρξης μισθωμένης ή ιδιόκτητης κατοικίας
 6. αποδεικτικό από Λογαριασμούς Κοινής Ωφέλειας

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν εργάζεται στο εξωτερικό, είτε ως μισθωτός, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας κλπ επομένως υπάρχει αδυναμία προσκόμισης των προηγουμένων, προσκομίζεται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η συνήθης διαμονή του φορολογούμενου.

Για τη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους, απαιτείται (στις περισσότερες περιπτώσεις) σφραγίδα της Χάγης (apostille) καθώς και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα είτε από εγκεκριμένο μεταφραστικό κέντρο (ή την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπ.Εξωτερικών), είτε από δικηγόρο. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται  τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των χωρών: ΗΠΑ, Τουρκία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Πολωνία.

Λόγοι απόρριψης από τη ΔΟΥ της αίτησης μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

Με το νέο νομικό πλαίσιο, οι ΔΟΥ εξετάζουν πλέον τα πραγματικά δεδομένα πριν τη μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Πέραν των κριτηρίων της κατοικίας, για να καθοριστεί αν μπορεί κανείς να είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, εξετάζονται και άλλες παράμετροι όπως η οικονομική του δραστηριότητα ή οι προσωπικοί του δεσμοί(άρθρο 4παρ.1α Ν.4172/2013). Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που απορρίπτεται η αίτηση μεταφοράς είναι οι ακόλουθες:

 1. Στην περίπτωση που υπάρχει ενεργή ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα.
 2. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ομόρρυθμος εταίρος σε ΟΕ ή ΕΕ.
 3. Στην περίπτωση ύπαρξης σχέσης διευθύνοντος συμβούλου σε ΑΕ
 4. Στην περίπτωση ύπαρξης σχέσης διαχειριστή ή μονοπρόσωπου εταίρου σε ΕΠΕ ή ΙΚΕ.

Προσοχή!

Η κατάλληλη τεκμηρίωση και προετοιμασία του αιτήματος αλλαγής φορολογικής κατοικίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι μία πολύ ιδιαίτερη διαδικασία, καθώς σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ο φορολογούμενος δεν μπορεί να προσφύγει ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τη διοικητική επανεξέταση της υπόθεσής του, αλλά θα πρέπει να ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

Το τμήμα Φορολογίας Φυσικών Προσώπων της εταιρείας μας, διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα Μεταφοράς Φορολογικής Κατοικίας (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), έχοντας διεκπεραιώσει πληθώρα φορολογικών υποθέσεων μεταφοράς στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION A.E. βρίσκεται στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσει λεπτομερώς για τις διαδικασίες που ακολουθούμε αλλά και να συζητήσουμε θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με τις Φορολογικές σας υποθέσεις.

Προκειμένου να ενημερωθείτε, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ακόλουθη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Δήλωση Συγκατάθεσης

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr)