Μέτρα στήριξης της οικονομίας

Μέτρο: Χορήγηση επιδοτούμενου δανείου από το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ

  • Σε ποιους απευθύνεται

– Επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID–19, όπως αυτές ορίστηκαν βάσει ΚΑΔ (εξαιρούνται οι μεταφορές, η πρωτογενής αγροτική παραγωγή και η αλιεία).

– Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μέχρι 50.000.000 ευρώ.

– Επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

  • Χρηματοδότηση ανά επιχείρηση

Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης ύψους από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Τα διατιθέμενα κεφάλαια καλύπτονται κατά 40% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και κατά 60% από την εκάστοτε Τράπεζα που παρέχει την χρηματοδότηση.

  • Επιτόκιο

Σταθερό προνομιακό επιτόκιο που παρέχει η κάθε χρηματοδοτούσα Τράπεζα το οποίο επιδοτείται κατά 100% για τα πρώτα δύο χρόνια.

Μετά τη διετία τοκίζεται μόνο το 60% του δανείου και το υπόλοιπο 40% που χρηματοδοτείται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ παραμένει άτοκο για όλο τον χρόνο της συμβατικής λήξης. Η εισφορά του ν. 128/1975 (σήμερα ανέρχεται σε 0,6%) εφαρμόζεται μόνο στο 60% του δανείου, καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και πληρώνεται από τον δανειολήπτη.

  • Ύψος – Διάρκεια – Σκοπός του δανείου

Το ύψος του δανείου υπολογίζεται βάσει του τζίρου του έτους 2019, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό, τις δηλώσεις Ε3 ή τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. της επιχείρησης και μπορεί να φθάσει έως το 50% του κύκλου εργασιών με ανώτερο όριο τις 500.000 ευρώ.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από 2 έως 5 έτη με περίοδο χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Σκοπός είναι η παροχή δανείου κεφαλαίου κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Επισήμανση: Η συνολική επιδότηση του δανείου (επιδότηση τόκων) πρέπει να καλύπτει τους κανόνες de minimis σε επίπεδο εταιρείας και ομίλου. Δηλαδή, το σύνολο των ληφθεισών ή εγκριθεισών επιδοτήσεων για τα έτη 2018, 2019, 2020 πλέον οι αναλογούντες επιδοτούμενοι τόκοι του προγράμματος να μην ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

  • Προϋποθέσεις λήψης δανείου και διατήρησης της επιδότησης του επιτοκίου

– Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική την 31.12.2019.

– Η επιχείρηση να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην χρηματοδοτούσα Τράπεζα.

– Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 19.3.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

– Η επιχείρηση να είναι συνεπής και ενήμερη στην εξόφληση του δανείου.

  • Αξιολόγηση δεδομένων επιχείρησης

Όλα τα δεδομένα για την νομιμότητα, το ύψος του δανείου και το επιτόκιο που αναλογεί τα αξιολογεί με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια η χρηματοδοτούσα Τράπεζα που θα επιλέξει η δανειοδοτούμενη επιχείρηση.

Σημαντική σημείωση: Το χορηγούμενο δάνειο δεν έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και η Τράπεζα μπορεί να αναζητήσει διάφορες μορφές εξασφάλισης, μεταξύ αυτών και η εμπράγματη ασφάλεια.

  • Διαδικασία λήψης του δανείου

– Υποβολή αιτήματος στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr. Κατά την υποβολή του αιτήματος η επιχείρηση επιλέγει και την Τράπεζα με την οποία επιθυμεί να συνεργαστεί.

– Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 4 συστημικές Τράπεζες, η Τράπεζα Αττικής και οι Συνεταιριστικές (Παγκρήτια, Χανίων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας).