Φοροεκτιμήσεις 28/5/2019

Συνδικαιούχοι λογαριασμού και φόρος κληρονομίας

Στην παρ. 2γ΄ του άρθρου 25 του Ν. 2961/2001 προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς της χρηματικής κατάθεσης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι με το θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση και ο λογαριασμός αυτής περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και σε κοινούς λογαριασμούς με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση και σε κοινούς λογαριασμούς σε συνάλλαγμα ή σε συνάλλαγμα και δραχμές με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση μόνιμων κατοίκων της αλλοδαπής ή αυτών με συνδικαιούχους μόνιμους κατοίκους της ημεδαπής. Αντίθετα η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται στους κληρονόμους του τελευταίου απομείναντος δικαιούχου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και σε μερίδα αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν ισχύει, όμως η απαλλαγή σε κοινές καταθέσεις εξωτερικού.

Περιορισμός κατάσχεσης λογαριασμών στη Ρύθμιση οφειλών

Για οφειλέτες που τους έχει επιβληθεί κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις του ν. 4611/2019 θα είναι δυνατή, καθότι θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης από το δεσμευμένο λογαριασμό.

Περαιτέρω, με βάση τον ίδιο νόμο κατάσχεση που έχει επιβληθεί περιορίζεται για έναν μοναδικό λογαριασμό, εφόσον:

α) έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους με ρύθμιση οι ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του καθ’ ου η κατάσχεση προς τη Φορολογική Διοίκηση και

β) έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση της ρύθμισης του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού της κατάσχεσης

και γ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 για τη δήλωση μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού.

Για τον περιορισμό της κατάσχεσης υποβάλλεται από τον καθ’ ου η κατάσχεση ηλεκτρονικά αίτησης περιορισμού αυτής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά στον δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974.).

Σύμβαση αναγνώρισης χρέους – τέλη χαρτοσήμου

Η σύμβαση αναγνώρισης χρέους κατά τις διατάξεις του άρθρου 873 του ΑΚ, δεν υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου εφόσον η βασική σχέση από την οποία προέρχεται το χρέος α) έχει υποβληθεί σε τέλος χαρτοσήμου, β) έχει απαλλαγεί νόμιμα από τα τέλη χαρτοσήμου ή γ) υπάγεται στο καθεστώς του ΦΠΑ, ως αντικείμενο του φόρου αυτού.

Αντίθετα, υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2%, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 13 παρ. 1 α  ή  15 παρ. 1 Α  του ΚΤΧ εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Αντίθετα, στη σύμβαση ανανέωσης χρέους κατά τις διατάξεις του άρθρου 436 του ΑΚ, από την οποία δημιουργείται νέα ενοχή με σκοπό την κατάργηση της προηγούμενης, οφείλονται τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2%, το οποίο υπολογίζεται στο ποσό της νέας οφειλής όπως αυτή προκύπτει από την νεότερη σύμβαση. Το τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται ανεξάρτητα αν η αρχική συναλλαγή είχε υπαχθεί ή απαλλαγεί από το τέλος ή είχε υπαχθεί σε Φ.Π.Α..

Δημοφιλή Ερωτήματα

Σε περίπτωση που προσωπικό μίας εταιρείας (εργολάβος) απασχολείται στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας εταιρείας (αναθέτων) η τελευταία έχει εις ολόκληρον ευθύνη για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης στους εργαζομένους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της. Η ανωτέρω ευθύνη περιορίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναθέτοντα και του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου (άρθρο 9 ν. 4554/2018). Για τον λόγο αυτό ο αναθέτων θα πρέπει να ζητά από τον εργολάβο μηνιαίες αποδείξεις καταβολής των αποδοχών και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης και βεβαιώσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του.
Τα αυτά ισχύουν και για τους εργαζομένους του υπεργολάβου, γι’ αυτό ο εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή τμήματος του έργου σε υπεργολάβο, ο οποίος θα απασχολήσει προσωπικό για την εκτέλεσή του, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αναθέτοντα.

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).