Φοροεκτιμήσεις 25/9/2018

  • Μεταφορά κεφαλαίων από Ελληνική εταιρεία σε υποκατάστημά της σε χώρα της Ε.Ε. και το αντίστροφο (από χώρα της Ε.Ε. στην Ελλάδα )

Η χρηματοδότηση, που γίνεται από το κεντρικό κατάστημα επιχείρησης προς το υποκατάστημά της, δε συνιστά σύμβαση δανείου, καθόσον δε συνάπτεται καμιά σύμβαση και ειδικότερα δανειακή, επειδή η κατάρτιση σύμβασης προϋποθέτει την ύπαρξη διαφορετικών νομικών προσώπων (εταιρειών). Φυσικά, σήμερα η μεταφορά των κεφαλαίων υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω των capital controls. Η χρηματοδότηση μεταξύ εταιρείας και θυγατρικής της ( ως άλλο νομικό πρόσωπο) έχει υποχρέωση απόδοσης χαρτοσήμου 2,4%.

 

  • Χαρτοσήμανση των επιδικασθέντων τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων με 3,6%

Οι επιδικασθέντες τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και οι λοιποί τόκοι υπερημερίας δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, δεδομένου ότι δε συνδέονται με την πώληση αγαθού ή την προσφορά υπηρεσίας, άρα στα τιμολόγια που θα εκδοθούν δεν επιβάλλεται ΦΠΑ (ΠΟΛ 1006/2003).

 

  • Δεν εκπίπτει φορολογικά η ζημιά, η οποία προκύπτει από την πώληση εμπορευμάτων κάτω του κόστους  

Δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, η ζημιά που προκύπτει από πωλήσεις εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους, είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες είτε σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της). Είναι δυνατόν όμως, να πωλούνται εμπορεύματα σε τιμές κάτω του κόστους εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που το δικαιολογούν, όπως εταιρείες που βρίσκονται σε εκκαθάριση. Η εταιρεία όμως θα πρέπει να αποδείξει στις φορολογικές αρχές ότι η πώληση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους δικαιολογείται για επιχειρηματικούς λόγους. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κανόνες περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για δαπάνες τις οποίες η εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεμένες ή σε τρίτες επιχειρήσεις, πελάτες της. (Απόφαση ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017).

  • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων 

«Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, (ν.4469/2017) είναι η ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας και συνεπώς πτωχευτικής ικανότητας». Πέρα από τα νομικά πρόσωπα που εκ του νόμου έχουν την πτωχευτική ιδιότητα, την έχουν τα ομόρρυθμα μέλη των ομόρρυθμων εταιρειών και φυσικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα. Επομένως, κριτήριο για την υπαγωγή του φυσικού προσώπου στο μηχανισμό αποτελεί η πτωχευτική του ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και όχι η φύση των χρεών του, αν δηλαδή είναι εμπορικά ή αστικά, χωρίς να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε επαγγελματικά δάνεια, στεγαστικά ή καταναλωτικά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι περιοριστικά αναφερόμενοι στο άρθρο 48 του ν.2238 / 94 δεν έχουν την πτωχευτική ιδιότητα.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Απαραίτητα κριτήρια ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για όλες τις κατηγορίες

• Για απλογραφικά βιβλία σε μια από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να έχει θετικό EBITDA και για διπλογραφικά σε μια από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να έχει θετικό EBITDA ή σε μια από αυτές τις χρήσεις να είναι θετική η καθαρή θέση
• Ρύθμιση οφειλών μέχρι 31/12/2017
• Είναι ενεργή επιχείρηση (υποβάλλει) Ε3

Προσοχή, δεν αφορά ιδιώτες.

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print