Φοροεκτιμήσεις 23/4/2019

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.

Η μείωση του κεφαλαίου διακρίνεται σε πραγματική και ονομαστική.
Η πραγματική μείωση του κεφαλαίου μιας εταιρείας, αφορά στην περίπτωση πλεονάζοντος κεφαλαίου για το οποίο αποφασίζεται η επιστροφή του στους μετόχους. Γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ακολουθεί την διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4548/2018.
Η πραγματική μείωση διακρίνεται σε:
– επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου σε χρήμα, όπου οι μέτοχοι παίρνουν πίσω μέρος του κεφαλαίου και σε
– επιστροφή κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η..
Η ακύρωση των μετοχών και η επιστροφή του ποσού που αντιστοιχούσε σε αυτές της μετοχές, δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος (έγγραφο του Yπ. Οικονομικών με αριθμό 1056585/10746/B0012/8.6.2005).
Υπό το προϊσχύον καθεστώς (Κ.Ν. 2190/1920) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας με καταβολή είδους στους μετόχους της δεν προβλεπόταν ρητά στον θεσμικό νόμο των ανωνύμων εταιρειών. Ωστόσο, είχε κριθεί ερμηνευτικά με την υπ’ αριθ. 167/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. ότι ήταν πράγματι αυτή δυνατή.
Υπό τα νέα δεδομένα, η ρύθμιση αυτή εντάχθηκε στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, δηλαδή η επιστροφή παγίων, ιδιαίτερα ακινήτων, κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς, εκχώρηση απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, επιδεκτικών χρηματικής αποτίμησης.

Εξόφληση απαιτήσεων μέσω λογαριασμού τρίτου

Υποχρεώσεις και απαιτήσεις μιας επιχείρησης μπορούν να εξοφλούνται και να εισπράττονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών τρίτου, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΠΟΛ. 1055/26.4.2016 εγκυκλίου διαταγής. Ο νόμος απαιτεί η εξόφληση να γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της συναλλαγής, χωρίς να κάνει διάκριση ως προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ούτε να θέτει ως προϋπόθεση όπως το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός μέσω του οποίου εξοφλούνται οι σχετικές δαπάνες να είναι και αυτό που είχε τη σχετική απαίτηση από τον καταβάλλοντα (άμεσα αντισυμβαλλόμενος).
Για παράδειγμα, σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.

 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1285/98 στις απαλλακτικές διατάξεις ΦΠΑ εμπίπτουν όχι μόνο οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται άμεσα από τον ίδιο τον οργανωτή του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά εμπίπτουν επίσης και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όταν η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ανατίθεται από τον οργανωτή στο τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητα αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδοτείται ή όχι από άλλο φορέα. Αντίθετα, οι επιμέρους εργασίες που περιορίζονται αποκλειστικά στην οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος (π.χ. εξεύρεση αιθουσών διδασκαλίας, εξεύρεση καθηγητών κλπ.), υπάγονται στο ΦΠΑ με συντελεστή 24%, διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν συνιστούν υπηρεσίες εκπαίδευσης.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις.
Το όνομα του εταίρου που περιλαμβάνεται είναι αυτό του ομόρρυθμου εταίρου, καθώς αν στην επωνυμία ετερόρρυθμης εταιρείας περιληφθεί το όνομα ετερόρρυθμου εταίρου, τούτο έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).