Φοροεκτιμήσεις 18/6/2019

Σημαντική αλλαγή στην αρχική καταβολή κεφαλαίου & τις αυξήσεις κεφαλαίου

Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες επέφερε μία σημαντική αλλαγή ως προς τον τρόπο πιστοποίησης της αρχικής καταβολής κεφαλαίου αλλά και τις αυξήσεις κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας. Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες, αλλά και όσες προβαίνουν σε αύξηση κεφαλαίου.
Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, το αρχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας στο σύνολό του ή εν μέρει. Επίσης, σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου το κεφάλαιο καλύπτεται από μετόχους ή τρίτους και καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στο σύνολό του ή εν μέρει.
Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νέο νόμο προϋπόθεση είναι ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Αυτή η απαίτηση δεν υπήρχε στο προγενέστερο καθεστώς του κ.ν.2190/1920.
Συνεπώς, αυτή η παράμετρος θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και να συμπεριληφθεί ρητά στο καταστατικό ή την απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, διότι άλλως δεν θα μπορεί να γίνει χρήση του κεφαλαίου της εταιρείας για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας κατά το στάδιο της ίδρυσης/αύξησης και προ της πιστοποίησης καταβολής αυτού.

 

Διανομές κερδών ΑΕ και με απόφαση Δ.Σ.

Τα διανεμόμενα Υπό το καθεστώς του Κ.Ν. 2190/1920, που ίσχυε μέχρι την 31.12.2018 δεν υπήρχε η δυνατότητα διανομής κερδών της χρήσεως 2017 μετέπειτα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και μέχρι την 31.12.2018. (950/1977 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.). Από 1.1.2019 και μετά στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018 είναι δυνατή η διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών όχι μόνο με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. αλλά και με απόφαση του Δ.Σ. (Βλ. Παρ. 3 άρθρου 162 του ν. 4548/2018: «Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα»).

Τρόπος υπολογισμού ελάχιστου μερίσματος ΑΕ

Το ελάχιστο (κατ’ έτος) μέρισμα υπολογίζεται σε ποσοστό 35% επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
Επισημαίνουμε ότι υπό το νέο καθεστώς, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Ο Διαχειριστής της ΙΚΕ δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό ή απόφαση των εταίρων. Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ι.Κ.Ε. θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας. αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ι.Κ.Ε. θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).