Φοροεκτιμήσεις 14/04/2020

Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Στην από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είχε προβλεφθεί το μέτρο της χρηματοδότησης δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από την πανδημία του ιού COVID-19.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται δράση 750 ΕΚ ΕΥΡΩ.

Η επιδότηση αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της χώρας (όχι τις εξωχώριες) και οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

  1. Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα της προκήρυξης.
  2. Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
  3. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (πρόστιμα ΣΕΠΕ).
  4. Να μην αποτελούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης.
  5. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
  6. Και τέλος να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID 19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ. Την επιδότηση δύνανται να λάβουν και επιχειρήσεις στις οποίες είχε χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων:

(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),

(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 – 3 του ν. 4354/2015), σε αμφότερες τις περιπτώσεις (α & β) με διαχειριστή είτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, είτε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων του ν. 4354/2015 η οποία έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση.

Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς της 31/12/2019 και να έχουν συναφθεί πριν από την 20.4.2020.

Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι και 30.06.2020, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.

Νέα παράταση προθεσμιών σε φορολογικούς ελέγχους

Νέα παράταση έως τις 10.4.2020 για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, καθώς και για τη χορήγηση πληροφοριών, αντιγράφων βιβλίων και στοιχείων ή άλλων εγγράφων που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου. Εργαζόμενος που είναι σε αναστολή η σχέση εργασίας του, συνεχίζει να απασχολείται στην πληττόμενη επιχείρηση.

Διαπίστωση παροχής εργασίας παρά την αναστολή της σύμβασης

Στην περίπτωση που εργαζόμενος του οποίου είναι σε αναστολή η σχέση εργασίας, διαπιστωθεί σε τυχόν έλεγχο ότι συνεχίζει να απασχολείται κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, από τον εργαζόμενο είναι δυνατόν να αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό αυτό των 800,00 €. Ο εργοδότης υπόκειται στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24, του Ν.3996/2011. Επιπρόσθετα, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι οι εργοδότες-εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί κατά τη διαδικασία αυτή καθώς η ψευδής δήλωση για προσωπικό όφελος επισείει ποινές κάθειρξης μέχρι και 10 έτη.

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).