Φοροεκτιμήσεις 12/3/2019

Μείωση φορολογικής βάσης επιβολής ΦΠΑ λόγω συμφωνίας εξυγίανσης

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (ΣτΕ) δικαίωσε επιχειρήσεις στα πλαίσια «δίκης πιλότου», οι οποίες απέδωσαν Φ.Π.Α. προς το Ελληνικό Δημόσιο αν και δεν το εισέπραξαν από τον πελάτη τους λόγω της διαγραφής οφειλών αυτού ως αφερέγγυου οφειλέτη στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές του.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 19 παρ. 5α του Κώδικα Φ.Π.Α. προβλέπει το δικαίωμα μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου “λόγω ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος”.  Με την υπ’ αριθ. 355/2019 απόφαση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι τέτοια περίπτωση μη πληρωμής του τιμήματος συντρέχει όταν, μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων, ο υποκείμενος στον φόρο ευλόγως επικαλείται ότι, κατά πάσα πιθανότητα, στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου του (πτώχευση, εξυγίανση, θέση σε ειδική διαχείριση), δεν θα εισπράξει την αντιπαροχή ή μέρος αυτής και ότι, συνεπώς, το χρέος δε θα εξοφληθεί. Η ως άνω απόφαση εκδόθηκε στα πλαίσια αιτήματος εταιρίας προς την Δ.Ο.Υ. για την αναγνώριση του δικαιώματός της να προβεί σε μείωση της βάσης επιβολής του φόρου  κατ΄ εφαρμογήν των προβλεπομένων στο άρθρο 90 παρ. 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και τη νομιμότοκη επιστροφή του αναλογούντος φόρου, ως αχρεωστήτως αποδοθέντος.

Η απόφαση αυτή αφορά ιδιαίτερα ευρύ κύκλο επιχειρήσεων που έχουν αχρεωστήτως καταβάλει Φ.Π.Α. κατά τα ανωτέρω και θα πρέπει να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Μείωση φορολογίας μερισμάτων

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων και του συντελεστή παρακράτησης φόρου από 15% που ισχύει σήμερα σε 10% προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.». Η εν λόγω ρύθμιση αφορά εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2019 και εφεξής. Τα ανωτέρω αναμένεται να επιβεβαιωθούν μετά τη δημοσίευση του τελικού κειμένου του νόμου.

Τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος από μισθώματα

Το δηλωθέν μίσθωμα τεκμαίρεται ανακριβές όταν αποδεικνύεται από τη Φορολογική Αρχή με την παράθεση σύννομων στοιχείων συγκρίσεως προς άλλες οικοδομές εκμισθούμενες υπό παρόμοιες συνθήκες το δυσανάλογο του μισθώματος αυτού σε σχέση με τη μισθωτική αξία της οικοδομής, και μάλιστα όταν αυτή (μισθωτική αξία) είναι ανώτερη από το μίσθωμα που δηλώνεται σε ποσοστό 15% τουλάχιστον (ΤρΔΕφΑθ 4927/2018).

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα από αλλοδαπή εταιρεία

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των ΣΑΔΦ αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων προκύπτει ότι το Κράτος κατοικίας του μετόχου επιτρέπεται να φορολογεί μερίσματα που προκύπτουν στο άλλο Κράτος, αλλά οφείλει να πιστώνει έναντι του δικού του φόρου επί των μερισμάτων αυτών τον φόρο που καταβλήθηκε στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα μερίσματα βάσει του συντελεστή που καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναφορικά με τη φορολογία μερισμάτων (Βλ. εγκύκλιο υπ’ αριθ. Ε 2018/2019).

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Με τον νέο νόμο Α.Ε. επιτρέπεται ρητά η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου Α.Ε. σε είδος, βάσει του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας με καταβολή είδους στους μετόχους της δεν προβλεπόταν ρητά στον θεσμικό νόμο των ανωνύμων εταιρειών (κ.ν. 2190/1920). Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 167/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. είχε κριθεί ότι είναι δυνατόν να επιλεγεί, υπό προϋποθέσεις, από το αρμόδιο εταιρικό όργανο.

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη