Φοροεκτιμήσεις 9/4/2019

Νέα λίστα κρατών προνομιακού φορολογικού καθεστώτος

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Α.1107/2019 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2018. Η λίστα των κρατών που περιλαμβάνονται είναι σχεδόν ίδια με την περσινή (βλ. ΠΟΛ 1173/2017. Προστέθηκαν η Ουγγαρία και το Τζέρσεϋ και αφαιρέθηκε από την λίστα ο Αγ. Μαρίνος. Υπενθυμίζουμε ότι κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς είναι αυτά στα οποία τα κέρδη ή τα εισοδήματα ή τα κεφάλαια ενός νομικού προσώπου υπόκεινται σε φόρο που είναι κατά 50% ή και περισσότερο μειωμένος σε σχέση με τον φόρο που θα όφειλε το νομικό πρόσωπο εάν φορολογούνταν στην Ελλάδα.

Αμοιβές μελών ΔΣ και Πολιτική αποδοχών

Στα πλαίσια εναρμόνισης της νομοθεσίας μας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες (ν. 4548/2018) προβλέπει ότι οι εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, προκειμένου να χορηγήσουν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ οφείλουν να συντάσσουν πολιτική αποδοχών, καθώς και έκθεση αποδοχών, η οποία δημοσιεύεται για λόγους διαφάνειας. Η πολιτική αποδοχών για να ισχύσει πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμοστούν και από εταιρείες μη εισηγμένες, εφόσον το έχουν προβλέψει στο καταστατικό τους.

Εξωκεφαλαιακές εισφορές μόνο σε ΙΚΕ

– Στις Ανώνυμες Εταιρείες, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, οι εισφορές σε είδος μπορούν να είναι μόνο στοιχεία που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης.
– Το ίδιο ισχύει και για τις ΕΠΕ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3190/1955 οι εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης.
– Αντιθέτως, στις ΙΚΕ (ν. 4072/2012) είναι δυνατόν οι εισφορές να είναι και εξωκεφαλαιακές, δηλαδή παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

Ευθύνη Ομόρρυθμου Εταίρου

Κάθε ομόρρυθμος εταίρος Ο.Ε. ή Ε.Ε. ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας με όλη την προσωπική του περιουσία. Την ευθύνη αυτή την προβλέπει ο νόμος και δεν είναι δυνατό το καταστατικό της εταιρείας να προβλέπει διαφορετικά ή οι εταίροι να συμφωνήσουν να αποκλεισθεί η ευθύνη αυτή (απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη). Ο δανειστής δεν είναι υποχρεωμένος να στραφεί πρώτα κατά της εταιρείας, αλλά μπορεί να στραφεί κατά οποιουδήποτε εταίρου, για να ικανοποιήσει την απαίτησή του.

Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εταιρεία και δεν ευθύνεται για τα χρέη που δημιουργούνται μετά την δημοσίευση της εξόδου του από την εταιρεία.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες μεταξύ εταιρειών στην περίπτωση τριγωνικών συναλλαγών όπου εμπλέκεται εταιρεία εδρεύουσα σε κράτος προνομιακού φορολογικού καθεστώτος. Π.χ. σε περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων από Ελληνική εταιρεία σε άλλη Ελληνική εταιρεία, η δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ως εκπεστέα εάν η τιμολόγηση έγινε τριγωνικά από Κυπριακή εταιρεία.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).