Φοροεκτιμήσεις 2/4/2019

Αφανής εταιρεία

Η αφανής εταιρεία αποτελεί έναν εταιρικό τύπο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην πράξη. Με τον νόμο 4072/2012 ρυθμίστηκε νομοθετικά το βασικό πλαίσιο λειτουργίας της. Δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η.. Οι όροι της εταιρικής συμφωνίας αποδεικνύονται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής στα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εμπορικών πράξεων ή εμπορικής επιχείρησης, που διενεργεί στο όνομά του, αλλά προς το κοινό συμφέρον των εταίρων. Ο εμφανής εταίρος πρέπει να έχει την ικανότητα προς απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας και ο αφανής εταίρος καταβάλλει την εισφορά του στον εμφανή εταίρο. Οι τρίτοι αποκτούν δικαιώματα και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις μόνον έναντι του εμφανούς εταίρου, ο οποίος ασκεί τη διαχείριση. Κατά κανόνα, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή στο χρόνο που έχουν συμφωνήσει τα μέρη, καθώς και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ο εμφανής εταίρος έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει και να καταβάλει τα αναλογούντα κέρδη στον αφανή εταίρο. Με άλλα λόγια ο ρόλος του αφανούς εταίρου είναι να συμμετέχει στην εσωτερική διαχείριση και τα κέρδη/ζημιές της εταιρίας στο μερίδιο που του αναλογεί.
Η λύση της αφανούς εταιρείας προκαλείται με τον θάνατο ή τη δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε εταίρου, με την πτώχευση του εμφανούς εταίρου, με την πάροδο του συμφωνηθέντος χρόνου διάρκειας της, με καταγγελία από οποιοδήποτε εταίρο, με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων και με την πραγμάτωση ή την αδυναμία πραγμάτωσης του εταιρικού σκοπού. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αφανούς εταιρείας υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οικονομικής εκμετάλλευσης του αφανούς εταίρου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η εν συνεχεία καταγγελία της εταιρείας από τον εμφανή εταίρο. Για να αποφασιστεί το αν η καταγγελία είναι άκαιρη και ζημιογόνος για τα συμφέροντα των εταίρων, καθώς και για την επιδίκαση τυχόν αποζημίωσης, οι εταίροι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.

Διάρκεια ΕΠΕ – Προθεσμία τροποποίησης καταστατικών

Μετά από τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4541/2018 στη νομοθεσία για τις ΕΠΕ (ν. 3190/1955) η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται σε έτη. Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4541/2018, οι ΕΠΕ οι οποίες έχουν ορίσει, πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4541/2018, τη διάρκεια της εταιρείας ως αόριστη έχουν ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, εκτός αν, με τροποποίηση του καταστατικού τους πριν την τελευταία αυτή ημερομηνία, ορισθεί άλλη ημερομηνία λήξης αυτών, οπότε ημερομηνία λήξης τους θα είναι εκείνη που θα ορίζεται στο καταστατικό.

Νέοι συντελεστές φορολόγησης κερδών

Με βάση το άρθρο 58 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4579/2018, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018, ο οποίος μειώνεται σταδιακά σε 28% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, σε 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, σε 26% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και σε 25% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Στα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που ιδρύονται στην Ελλάδα, ο νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος που ορίζεται θα πρέπει να είναι κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ και πρέπει να υποβάλει στο ΓΕΜΗ κατά το στάδιο της ίδρυσης:
α) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε.: ακριβές αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του ή
β) Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους εκτός Ε.Ε.: εφόσον διαμένει στην Ελλάδα Άδειας Διαμονής και εργασίας (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ2-4900/30.10.14).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).