Φοροαπόψεις – 31/01/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 • Εξωδικαστικές ρυθμίσεις δανείων και ευθύνες αρμοδίων διακανονισμού:  Άμεσα αναμένεται η ψήφιση νομοσχεδίου με αντικείμενο το «κούρεμα» δανείων ακόμη και χωρίς όριο, διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο πλην ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση υπέρ του Δημοσίου ή της Τράπεζας πως θα πραγματοποιηθεί είσπραξη τουλάχιστον μέρους της οφειλής. Προβλέπεται επίσης απαλλαγή των υπαλλήλων που αναλαμβάνουν την ρύθμιση αυτή από ποινικές ή αστικές ευθύνες.
 • Διανομή μερισμάτων από Κυπριακή εταιρεία σε Έλληνα φορολογικό κάτοικο:  Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ημεδαπό νομικό πρόσωπο από αλλοδαπό (Κύπρος) στο οποίο συμμετέχει, απαλλάσσονται του φόρου αν τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). Για τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, ισχύει το με αριθμό πρωτ. ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου σύμφωνα με την οποία πιστώνονται στον ελληνικό οφειλόμενο φόρο, οι κυπριακοί καταβληθέντες φόροι εισοδήματος και μερισμάτων.
  • Άρα έλληνας φορολογικός κάτοικος δεν θα καταβάλει ολόκληρο τον φόρο του 15% για τα μερίσματα που εισπράττει από Κυπριακή εταιρεία στην οποία είναι εταίρος-μέτοχος. Εκπίπτει από τον φόρο αυτόν ο εταιρικός φόρος της Κυπριακής εταιρείας ο οποίος σήμερα είναι 12,5%. Άρα για τα μερίσματα που θα εισπράξει από Κύπρο θα αποδώσει στο Ελληνικό κράτος την διαφορά του 2,5%.
 • Ειδοποιητήρια για ασφαλιστικές εισφορές: Ξεκίνησαν ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή 27/1/2017 να αποστέλλονται ειδοποιητήρια προς τους ελεύθερους επαγγελματίες για την πληρωμή των εισφορών τους μηνός Ιανουαρίου σύμφωνα με το νέο μηνιαίο σύστημα. Η διαδικασία υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί ως τις 20 Φεβρουαρίου. Η καταβολή θα πρέπει να έχει γίνει ως το τέλος Φεβρουαρίου. Οτιδήποτε δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα θα τοκίζεται με επιτόκιο 8% και στη συνέχεια ο οφειλέτης θα ειδοποιείται από το ΚΕΑΟ να το ρυθμίσει. Αν δεν κάνει ρύθμιση, τότε κινδυνεύει να ληφθούν εις βάρος του μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπει ο νόμος 4174/2013. Πλέον το ΚΕΑΟ θα μπορεί να ενεργοποιεί τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και για όσους χρωστούν κάτω από 5.000 ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Ταμεία.
 • Ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες κάτω 5ετίας:  Ορίζεται έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων κάτω της πενταετίας. Η έκπτωση αυτή θα αποτελεί ασφαλιστική οφειλή όπως επιβεβαιώνει η πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ (ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 26/87160/ 2017).
  Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Σύνταξης ως εξής:

  • Για τα δύο (2) πρώτα έτη ασφάλισης ποσοστό 14%.
  • Για τα επόμενα (3) τρία έτη ασφάλισης ποσοστό 17%
  • Μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση ποσοστό 20%.

  Για το θέμα αυτό θα εκδοθούν μελλοντικά εγκύκλιοι που θα το εξειδικεύουν.

 • Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών: Ανοίγουν 120 Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) σε 50 πόλεις, 25 νησιά και 45 μεγάλους δήμους. Τα γραφεία αυτά θα επιτελούν τον ρόλο οικονομικού συμβούλου για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων καταναλωτών. Η διαδικασία ίδρυσής τους ανά την επικράτεια θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2017 καλύπτοντας πρωτίστως τα αστικά κέντρα. Τα γραφεία αυτά δεν θα εξυπηρετούν μόνο οικογένειες αλλά και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις προχωρώντας σε πλήρη ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες ρύθμισης δανείων που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, για τον νόμο Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών (νόμος Κατσέλη). Επίσης θα παρέχεται ενημέρωση για όποιες άλλες διαθέσιμες εξωδικαστικές δυνατότητες ρύθμισης αλλά και για ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών.
 • Ύψος ηλεκτρονικών δαπανών που κτίζουν το αφορολόγητο: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για τις δαπάνες για τις οποίες απαιτούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου για το φορολογικό έτος 2017 (ΠΟΛ 1005/2017). Οι κλίμακες που ακολουθούν εφαρμόζονται προοδευτικά.
  • 1 – 10.000€  → 10% ηλεκτρονικές δαπάνες
  • 000,01 – 30.000€  →  15% ηλεκτρονικές δαπάνες
  • 000,01 και πάνω → 20% και μέχρι 30.000 ευρώ ηλεκτρονικές δαπάνες

  Π.χ. Ο Α είχε 25.000 εισόδημα το προηγούμενο φορολογικό έτος. Προκειμένου να κάνει χρήση του αφορολόγητου πρέπει να έχει κάνει αγορές μέσα σε αυτό το φορολογικό έτος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αξίας 3.250 ευρώ (έως τα πρώτα 10.000 ευρώ 1.000 ευρώ δαπάνες και από τα 10.000,01 έως τα 25.000, δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ δαπάνες).

 • Οι σημαντικότερες εξαιρέσεις από το ηλεκτρονικό αφορολόγητο: Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Με την υπ’αριθμ. 18/26-3-2012 εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, προβλέπεται ότι, για οποιαδήποτε εταιρεία περιέρχεται στο στάδιο εκκαθάρισης, τα μέλη της δεν έχουν πλέον υποχρέωση ασφάλισης στο ΟΑΕΕ. Η διάταξη αυτή έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον μέχρι σήμερα από εταιρείες του κατασκευαστικού χώρου καθώς και από εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων.

Η επιστημονική ομάδα της Artion