Φοροαπόψεις – 30/11/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  • Η πρώτη επιτυχής αναδιάρθρωση οφειλών επιχείρησης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν.4469/2017)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη υπόθεση εξωδικαστικού συμβιβασμού του νόμου 4469/2017. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) οι οποίες ανέρχονταν σε λιγότερα από 50.000 ευρώ. Μέσω της διαδικασίας αυτής επετεύχθη κούρεμα 85% επί των προσαυξήσεων με παράλληλο διακανονισμό του υπολοίπου σε 120 δόσεις. Η υπόθεση αυτή ανατέθηκε σε Συντονιστή εντός του μηνός Αυγούστου και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, πράγμα που επιβεβαιώνει πως στη βέλτιστη των περιπτώσεων η διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον 3 μήνες για την ολοκλήρωσή της.

Πρέπει βέβαια να τονιστεί πως σε περιπτώσεις όπου οι πιστωτές είναι περισσότεροι και ειδικά σε περιπτώσεις όπου πιστωτές είναι Τράπεζες με εμπράγματες εξασφαλίσεις, η διαδικασία είναι πιο σύνθετη και η συνδρομή μιας ολοκληρωμένης μελέτης βιωσιμότητας κρίνεται απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η συναίνεση όλων των μερών της διαπραγμάτευσης.

  • Στόχος οι τρέχουσες οικονομικές χρήσεις για τους φορολογικούς ελέγχους

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ κυρίου Πιτσιλή, ο επιχειρησιακός προσανατολισμός των ελεγκτικών μηχανισμών στρέφεται πλέον στα πρόσφατα φορολογικά έτη τα οποία δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Αιτία της αλλαγής πλεύσης ήταν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας των τελευταίων ετών, με αποκορύφωμα τις 1738/2017 και 2934/2017. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, κατόπιν και των ανωτέρω αποφάσεων και οδηγιών της ΑΑΔΕ, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δυνατότητα ελέγχου υφίσταται έως και για τη χρήση 2011. Από 1-1-2018, εφόσον δεν έχει ήδη επιδοθεί η έκθεση ελέγχου, η χρήση 2011 θεωρείται παραγεγραμμένη. Θυμίζουμε εδώ ότι οι καταθέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων εσωτερικού δεν αποτελούν νέα στοιχεία για τις ελεγκτικές αρχές όπως απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας, οπότε δεν υφίσταται επί τη βάση τέτοιων στοιχείων η δυνατότητα των ελεγκτικών αρχών για παράταση της παραγραφής στη δεκαετία όπως προβλέπει ο νόμος 2238/1994.

  • Πληροφορίες λογαριασμών και επενδύσεων αλλοδαπής στα χέρια των ελεγκτικών αρχών σύμφωνα με την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών

Στη διάθεση των ελληνικών αρχών βρίσκονται στοιχεία καταθέσεων και επενδύσεων εξωτερικού τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας νομοθεσία με τον νόμο 4428/2016.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στον νόμο αυτόν, ο οποίος είναι εφαρμογή του προτύπου του ΟΟΣΑ το οποίο ισχύει σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη, οι πληροφορίες που αποστέλλονται αφορούν παθητικά εισοδήματα (π.χ. τόκοι, μερίσματα επενδύσεων, μισθώματα κλπ). Υφίσταται διάκριση όσον αφορά τα αποστελλόμενα στοιχεία όταν κάποιος τραπεζικός λογαριασμός θεωρείται προϋπάρχων (πριν το 2015) ή για πρώτη φορά λειτούργησε το 2015 και για κάθε νέα χρήση. Όσον αφορά τους νέους λογαριασμούς που λειτουργούν πλέον, υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά το άνοιγμά τους με βάση την οποία διαπιστώνεται η φορολογική κατοικία δικαιούχων και με βάση τα στοιχεία αυτά γίνεται και η ανταλλαγή πληροφοριών.

  • Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί στην ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017, προστέθηκε το άρθρο 5α στην εγκύκλιο 45231/20-04-2017 σύμφωνα με το οποίο οι δικαιούχοι πληρωμής της παρ.1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Θυμίζουμε πως δικαιούχοι πληρωμής είναι ουσιαστικά όλοι οι υπόχρεοι να διαθέτουν μέσο λήψης ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα. Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου. Μάλιστα, οι συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέσω των δηλωμένων αυτών λογαριασμών θα χρησιμοποιούνται για την μείωση του φόρου εισοδήματος του άρθρου 16 ν.4172/2013. Συμπεραίνουμε δηλαδή πως θα πρέπει οι μισθολογικές δαπάνες (αλλά και γενικά το σύνολο των εκπιπτόμενων δαπανών) ενός επιχειρηματία να καταβάλλονται μόνο μέσω των δηλωμένων λογαριασμών στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση ενδεχόμενου φορολογικού ελέγχου που θα αφορά στο εξής χρήσεις που καλύπτονται από την διάταξη αυτή, γεννάται ζήτημα κατά πόσον θα μπορούν να δικαιολογηθούν δαπάνες οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν από δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.

Αυτό το οποίο χρήζει άμεσης διευκρίνησης εκ μέρους της ΑΑΔΕ και αφορά τα φυσικά πρόσωπα, είναι κατά πόσο οι δηλωμένοι επαγγελματικοί λογαριασμοί των φυσικών προσώπων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και για τις προσωπικές καταναλωτικές τους ανάγκες. Το άρθρο αναφέρει «…Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου…». Ο μηχανικός Α, διαθέτει επαγγελματικό λογαριασμό δηλωμένο στην ΑΑΔΕ στον οποίο εισπράττει τις αμοιβές του με βάση τις οποίες ζει και αγοράζει τα απαραίτητα. Είναι πλέον υποχρεωμένος ο Α για τις προσωπικές του δαπάνες (π.χ. super market) να προχωρά σε μεταφορά χρημάτων σε άλλο λογαριασμό για να μπορέσει να πραγματοποιήσει της καταναλωτικές του δαπάνες ή μπορεί να τις πραγματοποιήσει από τον λογαριασμό αυτόν; Τι θα γίνει με τις τραπεζικές χρεώσεις για εμβάσματα στις οποίες θα υποβληθούν αναγκαστικά όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες-ατομικές επιχειρήσεις; Η υποχρέωση των ατομικών επιχειρήσεων να μεταφέρουν διαρκώς χρήματα από τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς σε μη επαγγελματικούς για την διεκπεραίωση καθημερινών αναγκών τους μοιάζει άκρως παράλογη επιλογή. Επιπλέον, θυμίζουμε την ισχύ των capital controls. Ακόμη δεν μπορεί ατομική επιχείρηση να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό εφόσον διαθέτει ήδη κάποιον άλλο χωρίς συγκεκριμένη έγκριση από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Εισφορά 2% για τις διαφημίσεις μέσω internet.

Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών για τις διαφημίσεις στο internet θα καταβάλλουν οι διαφημιζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης που εντάσσονται στον ΕΔΟΕΑΠ. To 2% υπολογίζεται επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών. Η εισφορά αυτή δεν βαρύνει όσους ήδη καταβάλλουν την αντίστοιχη εισφορά 2% επί του τζίρου των ΜΜΕ που υπάγονται στον ΕΔΟΕΑΠ (δηλαδή τα ίδια τα ΜΜΕ).

Η εισφορά αυτή θα παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική καταβολή της αμοιβής και θα αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση του παραστατικού.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Για να πουληθεί ακίνητο που ανήκει σε ΙΚΕ σε εταίρο της, δεν απαιτείται η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από την επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2190/1920. Αυτό συνεπάγεται πως οι συμβαλλόμενοι μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους το τίμημα που θα καταβληθεί και αναγραφεί στο συμβόλαιο. Επί του τιμήματος αυτού ή επί της αντικειμενικής αξίας (όποιο είναι ψηλότερο) θα υπολογιστεί και ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (3%).

Προσοχή: Αν ο εταίρος είναι συνδεδεμένο πρόσωπο με την ΙΚΕ (κατέχει άνω του 33% του εταιρικού κεφαλαίου), και αποδειχθεί πως μεταβιβάστηκε το ακίνητο έναντι τιμήματος χαμηλότερου σε σχέση με αυτό που θα πωλούταν σε τρίτο μη εταίρο, τότε τα «αδήλωτα αυτά κέρδη» θα συμπεριληφθούν στο φορολογητέο αποτέλεσμα.

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print