Φοροαπόψεις – 24/01/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 • Εγκύκλιος για εισφορές αυτοαπασχολούμενων με 1 έως 2 εργοδότες:  Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106 με αντικείμενο τις οδηγίες για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αυτή δίνει απαντήσεις για:
  • Τα πρόσωπα που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή: Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.
  • Τα ποσοστά εισφορών: Για κλάδο κύριας σύνταξης 6,67% στον εργαζόμενο και 13,33% στον εργοδότη.
  • Ανώτατη-κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών: ετήσιο ανώτατο 70.320 ευρώ που αντιστοιχεί σε 5.860,8 ευρώ το μήνα.
  • Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ): ο ασφαλισμένος οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Ο εργοδότης-αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Αν ο εργοδότης κωλυσιεργεί και δεν προβαίνει στην υποβολή, τότε ο εργαζόμενος αυτοαπασχολούμενος ενημερώνει τον ΕΦΚΑ και ξεκινά η διοικητική επίλυση της διαφοράς. Μέχρι την επίλυση οι εισφορές υπολογίζονται ως αυτοαπασχολούμενου μη μισθωτού.
  • Εκκαθάριση και συμψηφισμός εισφορών: εάν στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους παρασχεθεί υπηρεσία και σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο, ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στον ΕΦΚΑ. στο τέλος εκάστου έτους θα πραγματοποιείται εκκαθάριση και συμψηφισμός μεταξύ των καταβληθεισών κατά τους ανωτέρω μήνες εισφορών και των οφειλόμενων εισφορών, με βάση το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
  • Τελικές διευκρινίσεις
  • Παραδείγματα
 • Οδηγίες και παράταση στην οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων: Δημοσιεύτηκε στις 18/1/2017 η εγκύκλιος 1006/2017 η οποία παρέχει οδηγίες για την διαδικασία αποκάλυψης των αδήλωτων εισοδημάτων. Επίσης, ψηφίστηκε τροπολογία που προβλέπει ότι προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση γίνεται η 7 Φεβρουαρίου σε όσους έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων από τις ελεγκτικές αρχές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων σας παραπέμπουμε στο αναλυτικό άρθρο μας.
 • Υποχρεωτική εγκατάσταση POS: Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες εγκύκλιο για την εγκατάσταση POS η οποία θα προσδιορίζει τους πρώτους 200.000 υπόχρεους που θα οφείλουν να αποδέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα. Η υποχρεωτική εγκατάσταση POS στην αγορά θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει ως τις 30 Ιουνίου 2017 και θα αφορά επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με το Υπουργείο είναι υψηλής επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή. Πρόκειται για επαγγελματικούς κλάδους όπως είναι οι κλάδοι λιανικής παροχής υπηρεσιών όπου η απόδειξη μέχρι σήμερα δεν είχε ιδιαίτερη φορολογική χρησιμότητα για τον καταναλωτή. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν επαγγελματίες όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί, δικηγόροι, συνεργεία αυτοκινήτων κ.α.. Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει από τον Ιούνιο έως το τον Δεκέμβριο του 2017, περίοδο κατά την οποία θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν POS οι επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης και της ένδυσης  σε όλη τη χώρα. Η τρίτη φάση θα ολοκληρωθεί εντός του 2018 και θα αφορά όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων (π.χ. λιανική πώληση τροφίμων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ).Σημείωση: υπάρχουν σκέψεις για να εξαιρεθούν ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες ανάλογα το με το μέγεθος της επιχείρησης όπως για παράδειγμα τα μικρά παντοπωλεία κ.α.. Αυτό σχετίζεται με το μικρό περιθώριο κέρδους που έχουν και με την επιπλέον επιβάρυνση που δημιουργεί η χρέωση κάθε τραπεζικής συναλλαγής και η αντίστοιχη ετήσια συνδρομή με την τράπεζα. Είμαστε σε αναμονή έκδοσης σχετικής εγκυκλίου.
 • Διμερής Συμφωνία Ελλάδας- ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης (FATCA): Ενισχύονται οι δυνατότητες Ελλάδας-Η.Π.Α. για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. Υπογράφηκε διμερές σύμφωνο (FATCA) σύμφωνα με το οποίο τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της Ελλάδας και των Η.Π.Α. υποχρεώνονται όπως καταγράφουν επαρκείς πληροφορίες για τους πελάτες τους υπηκόους Η.Π.Α. και Ελλάδας ώστε οι αρχές να είναι σε θέση να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία αδήλωτα εισοδήματα και κεφάλαια στις δύο χώρες.  Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας αυτής ο Υπουργός Οικονομικών έκανα έκκληση στους πολίτες να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτης φορολογικής ύλης.
 • Εικονική επιχείρηση και ευθύνη υποκρυπτόμενων προσώπων για οφειλές στο Δημόσιο: Όσοι είναι υποκρυπτόμενοι διαχειριστές σε μία εταιρεία έχουν την ίδια ευθύνη με τους νόμιμους διαχειριστές και ανεξάρτητα από αυτούς. Με τη γνωμοδότηση 215/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κρίθηκε ότι σε περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής σε βάρος εικονικής επιχείρησης και εφόσον έχει εντοπιστεί ο πραγματικός διαχειριστής λαμβάνονται σε βάρος του όλα τα διοικητικά, ασφαλιστικά, αναγκαστικά και λοιπά μέτρα είσπραξης με ξεχωριστή διαδικασία από αυτήν που αφορά την εταιρεία. Εν ολίγοις άλλο πρόστιμο και φόρος θα οριστεί για την εταιρεία και τον διαχειριστή που φαίνεται στα χαρτιά και άλλα για τον πραγματικό διαχειριστή που εντοπίστηκε.
 • Χώρες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Αναμένεται διεύρυνση της λίστας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την οποία θα ορίζονται ποιες χώρες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εφόσον κάποιος δραστηριοποιείται με βάση μία τέτοια χώρας στην Ε.Ε., τότε θα θεωρείται επιχειρηματίας υψηλού κινδύνου με αποτέλεσμα να του επιβάλλονται αυστηρότεροι έλεγχοι.
 • Ίδιος ΕΝΦΙΑ με το 2016 για το έτος 2017 για όλους τους Δήμους της χώρας: Με την απόφαση 4446/2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη την παράλειψη επαναπροσδιορισμού του ύψους των αντικειμενικών αξιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 ν.1249/1982. Οι Δήμοι Φιλοθέης, Ψυχικού, Δελφών και Νέου Βουτσά με νέα προσφυγή τους, την οποία κέρδισαν,  πέτυχαν την έκδοση νέας απόφασης με βάση την οποία θα μειώνονταν ακόμη περισσότερο οι αντικειμενικές στους Δήμους αυτούς. Η αιτιολογία συνίστατο στο ότι ο νέος υπολογισμός δεν έγινε με βάση εμπεριστατωμένη έρευνα από εμπειρογνώμονες με στοιχεία της αγοράς. Παρά την  απόφαση αυτή, με δεδομένο ότι νέες ορισθείσες αντικειμενικές δεν υπάρχουν και ότι ο ΕΝΦΙΑ κάθε έτους υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, γίνεται αντιληπτό ότι σε όλους τους Δήμους της χώρας για το 2017 ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με βάση τις ίδιες αντικειμενικές με πέρυσι.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Μέχρι πότε είναι υποχρεωτική η καταβολή των μερισμάτων;

Δεν προκύπτει από τη νομοθεσία χρονική υποχρέωση καταβολής των μερισμάτων που αποφάσισε να διανείμει η Γενική Συνέλευση. Η επικρατούσα άποψη ισχυρίζεται πως πρέπει να καταβληθούν έως το τέλος της χρήσης που λήφθηκε η απόφαση διανομής διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τα χρήματα που μένουν στο λογαριασμό της εταιρείας να θεωρηθούν δάνειο. Κατά την άποψή μας, για λόγους ταμειακής διευκόλυνσης, ο χρόνος καταβολής μπορεί να παραταθεί πέραν του παραπάνω έτους εφόσον το αποφασίσει η τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη διανομή.

Η επιστημονική ομάδα της Artion