Φοροαπόψεις – 20/07/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  • Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Επανέρχεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 18 του ν.2130/1993 σύμφωνα με την οποία για τη μεταβίβαση ακινήτου πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας.

Αν και έχει μία λογική βάση το κράτος να θέλει να εξασφαλίζει την εξόφληση κάθε φόρου που βαρύνει ένα ακίνητο πριν την μεταβίβασή του, εντούτοις είναι γεγονός πως η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη γραφειοκρατικά. Ο αριθμός των δικαιολογητικών πλέον που απαιτούνται για μία μεταβίβαση είναι τεράστιος (ΕΝΦΙΑ, ασφαλ. και φορολ. ενημερότητα, πιστοπ. ενεργειακής απόδοσης, πιστοπ. περί μη αυθαιρέτων, πιστοποιητικό ΤΑΠ κ.α.). Η πολυπλοκότητα αυτή μόνο επιπλέον αχρείαστα κόστη και καθυστέρηση δημιουργεί για τους υποψήφιους επενδυτές σε ακίνητα. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για το Δημόσιο να αναθεωρήσει και εκσυγχρονίσει τη διαδικασία αυτή. Άποψή μας είναι πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα και μόνο ενιαίο πιστοποιητικό μεταβίβασης ακινήτου το οποίο θα καλύπτει όλες τις παραμέτρους.

 

  • Μη απόρριψη των βιβλίων φορολογούμενου εφόσον τα αποτελέσματα μπορούν να προσδιοριστούν λογιστικά με βάση πληροφορίες για τα ελλιπή στοιχεία που παρέχει ο φορολογούμενος.

Το Συμβούλιο της επικρατείας με απόφασή του (ΣτΕ 1102/2017) έκρινε ότι ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων ενός ελεγχόμενου φορολογούμενου είναι επιτρεπτός μόνο όταν οι ανακρίβειες ή ανεπάρκειες των βιβλίων και στοιχείων καθιστούν απολύτως αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις. Το ΣτΕ δέχτηκε ότι σε περίπτωση ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ δύο επιχειρήσεων (όπου π.χ. λόγω στενής και σχεδόν αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ 2 εταιρειών, οι καταχωρήσεις τους στα βιβλία είναι σε μεγάλο ποσοστό ίδιες) δε μπορεί εκ των προτέρων να αποκλειστεί η χρήση των βιβλίων της συνεργαζόμενης επιχείρησης προς συνεκτίμηση με εκείνα της ελεγχόμενης, εφόσον η ελεγχόμενη τα επικαλεσθεί κατά τον έλεγχο. Συνεπώς ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος δεν αποκλείεται και αν ακόμη συντρέχει παράλειψη τηρήσεως ή εκδόσεως ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι, παρά την παράλειψη, είναι εφικτός ο εν λόγω προσδιορισμός. Το ΣτΕ υπογραμμίζει επίσης τη δυνατότητα που υπάρχει κατά τον νόμο, επί ελλείψεως βιβλίου ελεγχομένης επιχειρήσεως, να διενεργηθούν οι ελεγκτικές των αποτελεσμάτων της επαληθεύσεις όχι απλώς από τα λοιπά βιβλία και στοιχεία αυτής, αλλά δια της συνεκτιμήσεως των λοιπών αυτών βιβλίων και στοιχείων της με εκείνα τρίτης επιχειρήσεως, εις χείρας της οποίας βρίσκονται κατά νόμον αγαθά τινά αυτής (όπως στην περίπτωση χρησιμοποίησης των χώρων της τρίτης επιχειρήσεως ως αποθηκών της ελεγχομένης).

 

  • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι.

Εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση η δημιουργία προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων με μπλοκάκι, εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει σε εγγραφή στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, τρέποντας έτσι την εργασία αυτή σε μισθωτή. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα επιδοτείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του εργαζόμενου με μπλοκάκι μέχρι τα 350 ευρώ μηνιαίως, αρκεί ο εργοδότης να έχει εγγραφεί στην αντίστοιχη σελίδα του ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζουμε πως οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι είναι όσοι παρέχουν υπηρεσίες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε έως δύο «εργοδότες». Προκειμένου να ενταχθεί μεγάλος αριθμός εργοδοτών στο καθεστώς αυτό, αναμένεται αύξηση των ελέγχων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό τον εντοπισμό εργαζομένων που απασχολούνται με μπλοκάκι όντας ουσιαστικά μισθωτοί, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας.

 

  • Δαπάνες τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας από 1/1/2017 και εντεύθεν

Οι δαπάνες στον τομέα τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας εκπίπτουν εκ των εσόδων μιας επιχείρησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 22Α ν.4172/2013). Μάλιστα, εξασφαλίζουν την προσαύξηση της αξίας της εκπιπτόμενης αυτής δαπάνης κατά 30% σε σχέση με τις λοιπές δαπάνες μιας επιχείρησης. Εκδόθηκε η κ.υ.α. 109343/12/29.6.2017, σύμφωνα με την οποία δίνονται οι ορισμοί και τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων. Οι διατάξεις της κ.υ.α. αυτής έχουν εφαρμογή για το χαρακτηρισμό των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων του φορολογικού έτους 2017 και εντεύθεν. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής αυτής απόφασης και συγκεκριμένα ως την χρήση 2016 εφαρμογή είχαν οι διατάξεις της ΠΟΛ 2029/3.11.1987 υπουργικής απόφασης.

 

  • Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (ν.4469/2017), υπολογισμός αξίας ρευστοποίησης ακινήτου για οφειλές προς το Δημόσιο

Όπως είναι γνωστό στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (ν.4469/2017) συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία (πλέον ΕΦΚΑ). Σύμφωνα με την Αριθμ. πρωτ.: 32320/1841/2017 η εκπροσώπηση του ΕΦΚΑ θα γίνεται από το Κ.Ε.Α.Ο.. Στην περίπτωση που στη συμφωνία περιλαμβάνεται η παραχώρηση ακινήτου για την εξόφληση της οφειλής, τότε η αξιολόγηση της «αξίας ρευστοποίησης» θα γίνει με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων. Σε περίπτωση που προσκομίζονται από οφειλέτη, συνοφειλέτη ή πιστωτές περισσότερες εκθέσεις εκτιμητών επιλέγεται η πιο πρόσφατη έκθεση. Εφόσον η εκτίμηση του ακινήτου περιλαμβάνεται σε έκθεση εμπειρογνώμονα, θα λαμβάνεται υπόψη εφόσον βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, το ΚΕΑΟ ελέγχει και λαμβάνει υπόψη:

Τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ. Για ακίνητα για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., την αντικειμενική αξία αυτών, η οποία προκύπτει κατά τις διατάξεις του άρθρου 41Α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43Α΄) και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1144814/26361/ ΠΟΛ.1310/30.12.1998 (ΦΕΚ Β΄ 1328). Για τον υπολογισμό αυτής συμπληρώνεται από τον οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη το έντυπο υπολογισμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ» και η ορθότητα του υπολογισμού της βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο.

 

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Οι παροχές σε είδος αξίας άνω των 300 ευρώ κατ’ έτος φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και επιβαρύνουν το μισθωτό υπάλληλο. Οι παροχές σε είδος που θεωρούνται εισόδημα επειδή ξεπερνούν το επιτρεπτό όριο θα συνυπολογιστούν και στο εισόδημα με βάση το οποίο προκύπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές.

Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις παροχών σε είδος είναι α) η παραχώρηση οχήματος, β) η παραχώρηση κατοικίας, γ) η λήψη δανείου με ευνοϊκούς όρους, δ) το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών κ.α.

Δεν αποτελούν παροχή σε είδος α) οι διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ ανά ημέρα (κουπόνια), β) τα ασφάλιστρα για ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, γ) τα ασφάλιστρα ζωής και υγείας έως 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, δ) η αποζημίωση των εξόδων κίνησης του εργαζόμενου, ε) τα έξοδα διαμονής και σίτισης που πραγματοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς του εργοδότη.

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

image_print