Φοροαπόψεις- 19/9/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ατομική επιχείρηση και έκπτωση δαπανών

Ως γνωστόν η έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών γίνεται με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 22, του ΚΦΕ, ήτοι:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, η δαπάνη ασφαλίστρου για την αποκατάσταση ζημιάς που τυχόν συμβεί στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης, εφόσον μπορεί να κριθεί ότι η εν λόγω ασφάλιση πραγματοποιείται για το συμφέρον της επιχείρησης (συνέχιση της δραστηριότητας σε περίπτωση ατυχήματος) και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών. Υπό το πνεύμα αυτό, ασφάλιστρα που καταβάλλει ο ατομικός επιχειρηματίας για κάλυψη ιατρικών εξόδων ή διαφυγόντος εισοδήματος, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εργασίας του δύναται να αναγνωρισθούν φορολογικά. Αντιθέτως, τα ποσά που καταβάλλονται σε συμβόλαια συνταξιοδότησης που συνάπτονται με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείας αφορούν προσωπική δαπάνη, καθώς δεν συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, το κατά πόσο μία δαπάνη πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή αφορά προσωπικά έξοδα, είναι θέμα πραγματικό που κρίνεται από τη φορολογική διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κατά την τέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων.

 

Απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ

Η απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ (αλυσιδωτή απάτη) ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC)) είναι μια ειδική περίπτωση απάτης όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και συνδέεται κυρίως με την απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, η οποία επιτρέπει την απόκτηση αγαθών χωρίς ΦΠΑ. Στον μηχανισμό εμπλέκονται διάφοροι έμποροι, που πωλούν αγαθά στην εγχώρια αγορά, τα οποία όμως έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης από άλλη χώρα της ΕΕ. Παρόλο που ο ΦΠΑ χρεώνεται στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία, που έχει αποκτήσει ενδοκοινοτικά τα αγαθά, δεν καταβάλει τον ΦΠΑ στο κράτος. Η εταιρεία αυτή συνήθως εξαφανίζεται μετά την συναλλαγή. Οι αγοραστές, όμως, στην αλυσίδα ζητούν την επιστροφή του ΦΠΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα ίδια αγαθά μπορούν να παραδίδονται πολλές φορές, με απαλλαγή και πάλι των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, και έτσι πραγματοποιείται η αλυσιδωτή απάτη.

 

Επένδυση επιχείρησης σε ακίνητο τρίτου και έκπτωση ΦΠΑ

Στην περίπτωση ανέγερσης κτίσματος από επιχείρηση σε ακίνητο κυριότητας τρίτου παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, υπό τον κανόνα της παρ. 4 του άρθρου 33 του κωδ. Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000). Συγκεκριμένα, για τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων, παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital.gr.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά είτε βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή συλλογικής σύμβασης, είτε για άλλη αιτία, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο συνολικά καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδημα. Όμως, όταν καταβάλλονται αναδρομικά εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις για τα οποία το δικαίωμα είσπραξης ανάγεται σε έτος όπου τα εισοδήματα αυτά είτε απαλλάσσονταν από το φόρο είτε φορολογούνταν αυτοτελώς με ειδικό συντελεστή, τότε στις περιπτώσεις αυτές είτε δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου είτε παρακρατείται φόρος με τον ίδιο ειδικό συντελεστή αντίστοιχα.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).