Φοροαπόψεις – 18/05/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 • Φορολογικός έλεγχος αξίας εξωκεφαλαιακών εισφορών Ι.Κ.Ε.:
  Το ύψος της αξίας των εξωκεφαλαιακών εισφορών μίας Ι.Κ.Ε. προσδιορίζεται από τους εταίρους στο καταστατικό της. Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν την δηλωθείσα αξία μόνο για να διαπιστώσουν αν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες επιβαλλόμενοι φόροι. Εάν η αποτίμηση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που έγινε στο καταστατικό ή τη συστατική πράξη αποδεικνύεται ανακριβής, η φορολογούσα αρχή προσδιορίζει, κατόπιν ελέγχου, την πραγματική αξία επί της οποίας θα επιβάλλει το φόρο.Τονίζεται εδώ πως κατά τη σύσταση εταιρειών, υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η οποία καλύπτει και τις εξωκεφαλαιακές. Στις αυξήσεις κεφαλαίου θα επιβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ακόμη και στις εισφερόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές.
 • Εκπίπτουν οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω PayPal:
  Σύμφωνα και με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016/ 26.4.2016 του Υπουργείου Οικονομικών, είναι αποδεκτό ως τραπεζικό μέσο πληρωμής το σύστημα PayPal, προκειμένου για εξόφληση δαπανών αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ (άρθρο 23 περ, β ν.4172/2013).Επισημαίνεται ωστόσο ότι και αυτές οι εκπιπτόμενες δαπάνες θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ίδιου νόμου (διενέργεια προς το συμφέρον της επιχείρησης, πραγματική συναλλαγή, εγγραφή στα βιβλία) και ως εκ τούτου ο φορολογούμενος που καταβάλλει ποσά με τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποδείξει σε περίπτωση ελέγχου ότι είναι και ο λήπτης του σχετικού στοιχείου, τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, το είδος και την αξία της συναλλαγής κ.λπ. (σχετ. ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιος).
 • Απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας χωρίς εμπορική δραστηριότητα (μηδενικός κύκλος εργασιών) με τον ν.2166/1993.
  Προκειμένου δύο ανώνυμες εταιρείες να συγχωνευθούν μπορούν να το κάνουν είτε με τον ν.2190/1920 είτε με τη χρήση αναπτυξιακών. Ο αναπτυξιακός ν.2166/1993 απαιτεί για να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση:

  • Το κεφάλαιο της προκύπτουσας εταιρείας να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ
  • Να συνταχθούν οι απαραίτητοι ισολογισμοί και απογραφές
  • Να είναι εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία με συνταχθέντα ισολογισμό τουλάχιστον 12 μηνών.
  • Σε περίπτωση που μεταβιβάζονται ακίνητα υποβάλλεται δήλωση στην Δ.Ο.Υ. και υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο.

  Το γεγονός ότι η απορροφούμενη εταιρεία δεν έχει εμπορική δραστηριότητα (μηδενικός κύκλος εργασιών) δεν αποτελεί προϋπόθεση ούτε και παρεμποδίζει την συγχώνευση.

  Το ίδιο ισχύει και για την απορροφούσα εταιρεία.

 • Αλλαγή εταιρικής μορφής με ταυτόχρονη τροποποίηση άρθρων:
  Στις περιπτώσεις που μαζί με την μετατροπή αποφασίζεται και τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης εταιρείας (π.χ. αποχώρηση εταίρου, μείωση κεφαλαίου κλπ) θα πρέπει να  καταχωρισθεί πρώτα η εν λόγω απόφαση, να επέλθει τροποποίηση του καταστατικού και μετά – με διαφορετικό συμφωνητικό – να γίνει η  μετατροπή στην άλλη νομική μορφή. Διαφορετικά μπορεί να γίνει η μετατροπή και μετά να τροποποιηθεί με άλλο συμφωνητικό το καταστατικό.
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών επί των ακαθάριστων αποδοχών:
  Από 1.1.2018 και μετά, τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες αφενός και όσους υπάγονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ αφετέρου, υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.
 • Ελάχιστο κεφάλαιο οι 146.735 ευρώ για μετατροπή ατομικής σε ΙΚΕ με χρήση του αναπτυξιακού ν.2166/1993:
  Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Α.Α.Δ.Ε., σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε., ο φορολογικός χειρισμός των οποίων εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε., δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.

Συνήθη Ερωτήματα

Η επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης, που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, είναι επαρκής ένδειξη αφερεγγυότητας και αδυναμίας είσπραξης ώστε να διαγραφούν οι σχετικές επισφαλείς απαιτήσεις. Την αδυναμία είσπραξης ομοίως μπορεί να καταδείξει και η δικαστική επικύρωση αναδιάρθρωσης των οφειλών που προβλέπει ο Νόμος 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων».

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη