Φοροαπόψεις – 16/02/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 • Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων:  Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ 2 του ν.4446/2016 , παραγράφονται όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, χρήσεων που λήγουν 31/12/2010 και ενωρίτερα, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι 31/12/2016.
  Προσοχή: Η έκδοση εντολής ελέγχου δεν συνεπάγεται και κοινοποίησή της στον ελεγχόμενο. Ενδεχομένως να έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για ορισμένους φορολογούμενους έως τις 31.12.2016 και να μην έχουν λάβει ακόμη γνώση. Οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά, πρέπει να αποταθούν στην αρμόδια φορολογική αρχή στην οποία υπάγονται.
 • Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ):  Εκδόθηκε η εγκύκλιος υπ’αριθμ. 6/14.2.2017 του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μηχανικών που υπάγονταν στο καθεστώς Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Το συνολικό άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών επί της μικτής αμοιβής ανέρχεται σε 46%. Από αυτές τις εισφορές, το 20% θα καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι και το 26% οι εργοδότες.
  Οι εισφορές αναλύονται ως εξής: 20% για την κύρια σύνταξη, 7,1% για την υγειονομική περίθαλψη, 7% για την επικουρική ασφάλιση, 6,9% για τον ΟΑΕΔ, τέως ΟΕΕ, τέως ΟΕΚ, 4% για το εφάπαξ, 1% για τον επαγγελματικό κίνδυνο
  Η εγκύκλιος αυτή δεν ισχύει για τους μηχανικούς απασχολούμενους στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
 • Έλεγχοι για τις εικονικές μεταφορές επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρεςΣύμφωνα με απάντηση που έδωσε ο υπ.Οικονομικών κος Ε. Τσακαλώτος σχετικά με το φαινόμενο της φυγής επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το φαινόμενο της μετακίνησης Ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Στα ανωτέρω πλαίσια αναμένεται να ενταθούν οι σχετικοί έλεγχοι ενώ προετοιμάζεται και σχετιζόμενη νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, σε επίπεδο Ε.Ε., προκειμένου να αποτραπεί ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών-μελών, πρωτοβουλίες όπως η CCBR (country by country repor) θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών και θα επιτρέψουν στις Εθνικές φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τα συστήματα της φοροδιαφυγής. Τέλος, αναμένεται τροποποίηση και επικαιροποίηση του πλαισίου ελέγχου του πραγματικού τόπου διοίκησης μιας εταιρείας. Για το ζήτημα αυτό αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας «Το κακό με τις κυπριακές και βουλγαρικές επιχειρήσεις παράγινε».
 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις Airbnb: Φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών τύπου Airbnb για να εκμισθώσει έως δύο ακίνητά του και θέλει να υπαχθεί στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, πρέπει να καταγραφεί στο αντίστοιχο μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων που λειτουργεί στο taxis. Τα ακίνητα μπορούν να είναι επιπλωμένα και να μισθώνονται συνολικά έως 90 ημέρες τον χρόνο (60 ημέρες για νησιά με λιγότερους από 10.000 κατοίκους). Το όριο των ημερών μπορεί να ξεπεραστεί εφόσον το συνολικό εισόδημα από τις μισθώσεις αυτές δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.
 • Νέα εγκύκλιος για το ασφαλιστικό καθεστώς στα μπλοκάκιαΔημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η εγκύκλιος με Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 5547/248 με την οποία εισάγονται κάποιες διευκρινήσεις και τροποποιήσεις στην πρόσφατη εγκύκλιο για το ασφαλιστικό καθεστώς των αυτοαπασχολούμενων με έως το πολύ 2 εργοδότες κατ’έτος. Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων και σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος αρνηθεί την δήλωση αυτή τότε το ζήτημα επιλύεται ενώπιον του ΕΦΚΑ. Ως τότε ο εργαζόμενος καταβάλλει τις εισφορές του κατά το ποσοστό που του αναλογεί (ήτοι ποσοστό 6,67% για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και ποσοστό 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη).
 • Διακοπή εργασιών βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών εργασιών: Με την εγκύκλιο 1019/2017 δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την διαδικασία διακοπής εργασιών σε προγενέστερο του πραγματικού χρόνο, νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής στις δηλώσεις διακοπής εργασιών που υποβάλλονται από 22-12-2016 μέχρι και 31-5-2017, εφόσον η προθεσμία για την υποβολή τους είχε λήξει μέχρι τις 30-9-2016. Περαιτέρω, με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ., ελέγχεται εάν έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS σε χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, μεταβολή ως προς τα στοιχεία άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Αν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε μεταβολή, τότε η διακοπή δεν μπορεί να γίνει σε χρόνο προγενέστερο της τελευταίας μεταβολής. Εξαίρεση αποτελεί η μεταφορά έδρας στις ατομικές επιχειρήσεις όταν ταυτίζεται με την κατοικία. Σε κάθε περίπτωση, για τη διακοπή των εργασιών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών. Κατά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών δεν θα πρέπει να υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία της επιχείρησης.
 • Αναστολή υποβολής των πρώτων ΑΠΔ με το νέο ασφαλιστικό: Στο πλαίσιο έγκαιρης αποφυγής διαχειριστικών σφαλμάτων και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μηχανογραφικές προσαρμογές στην Α.Π.Δ. λόγω της ένταξης νέων ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στο διαδικτυακό σύστημα, για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης 01/2017.
 • Κατάργηση ευνοϊκού κληρονομικού πλαισίου για τους non dom του Ηνωμένου Βασιλείου:  Από τον Απρίλιο του 2017, κληρονομιά ακίνητης περιουσίας εταιρείας ή μετοχών εταιρείας που διαθέτει ακίνητο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα φορολογείται με συντελεστή 40%, ακόμη και αν ο κληρονομούμενος δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Φορολογική δήλωσης εισοδήματος υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου ή οντότητας: Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους – μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους.
 • Βάρος απόδειξης κατηγορίας περιουσιακής προσαύξησης κατά τον φορολογικό έλεγχο:  Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με απόφασή του έχει αποφανθεί ότι οι φορολογικές αρχές οφείλουν τεκμηριωμένα να αποδεικνύουν ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν εξέδωσε δελτίο παροχής υπηρεσιών για τα ποσά που βρέθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό και είναι πάνω από τα δηλωθέντα εισοδήματά του, προκειμένου να μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα. Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση αυτή αναφέρεται στο άρθρο 48 παρ.3 του Ν.2238/1994 σύμφωνα με το οποίο εισόδημα αγνώστου προελεύσεως λογίζεται ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων. Προκειμένου η ελεγκτική αρχή να επιβάλει πρόστιμο σε φορολογούμενο για εισοδήματα για τα οποία δεν γνωρίζει την προέλευσή τους «πρέπει, ιδίως, να διαπιστώσει, κατά τρόπο αρκούντως τεκμηριωμένο (ακόμα και με έμμεσες αποδείξεις), ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας».

Συνήθη Ερωτήματα

Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπολογίζονται και για τα εισοδήματα από μερίσματα μετόχων με κατοχή τουλάχιστον 3% του εταιρικού κεφαλαίου, οι οποίοι είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας (αποκτούν έτσι ασφαλιστέα ιδιότητα). Στα εταιρικά εισοδήματα, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των διανεμόμενων κερδών των εταίρων αφού αφαιρεθεί ο εταιρικός φόρος εισοδήματος 29%. Έστω Α.Ε. διανέμει στους εταίρους από 50.000 ευρώ μέρισμα. Σύμφωνα με τον νόμο όπως ισχύει μέχρι σήμερα, επί του ποσού των 50.000 θα υπολογιστούν ασφαλιστικές εισφορές 26,95% αλλά και φόρος μερίσματος 15%. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών πριν την παρακράτηση του φόρου μερίσματος. Έτσι, σύμφωνα πάντα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, από το διανεμόμενο μέρισμα των 50.000 ευρώ ο εταίρος θα έχει 29.025,00 ευρώ (50.000 – 13.475 ασφ. εισφ. – 7.500 φόρος μερίσματος = 29.025) κέρδος μετά εισφορών και φόρου μερισμάτων. Θυμίζουμε πως ο εταίρος αυτός έχει ετήσιο ανώτατο πλαφόν ασφαλιστέου εισοδήματος από συμμετοχές σε εταιρείες τις 70.329,60 ευρώ.

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη