Φοροαπόψεις – 15/06/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 • Αποτελεί τεκμήριο η ανέγερση ακινήτων με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία:
  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1076/2015 του Υπ. Οικονομικών δίνεται έμμεσα η εντύπωση ότι οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (αγορά ή μίσθωση ακινήτων – αυτοκινήτων – επιχειρήσεων κλπ) εφόσον πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας (έχουν τιμολογηθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία επιχείρησης ακόμη και ατομικής) τότε δεν υπολογίζονται για τον τεκμαιρόμενο προσδιορισμό εισοδήματος του φυσικού προσώπου από τις φορολογικές αρχές (δηλαδή ως τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Διακρίνεται με άλλα λόγια η υπαγωγή σε τεκμήρια ενός φυσικού προσώπου για δαπάνες του ανάλογα με το αν επιχειρήθηκαν στα πλαίσια επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή όχι.Πιστεύουμε πως η δαπάνη αυτή αποτελεί τεκμήριο για το φυσικό πρόσωπο και ας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια άσκησης ατομικής επιχείρησης. Η άποψη αυτή ερείδεται στις διατάξεις και εγκυκλίους του προηγούμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.2238/1994.

 

 • Η δαπάνη για αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου κλπ στην Ελλάδα από φορολογικό κάτοικο εξωτερικού, που έχει εισόδημα στην Ελλάδα, δεν θα αποτελεί τεκμήριο εφόσον καταβληθεί στο εξωτερικό:
  Ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής με πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα που πραγματοποιεί δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα εάν αποδείξει, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ότι το τίμημα της απόκτησης καταβλήθηκε στην αλλοδαπή δεν προσμετράται η δαπάνη αυτή (ΠΟΛ1076/2015).

 

 • Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις χωρίς την πραγματοποίηση εισπρακτικών ενεργειών σε περιπτώσεις προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδικασίας:
  Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης, η πιστώτρια επιχείρηση μπορεί να σχηματίσει πρόβλεψη για το ποσό της επισφαλούς απαίτησης χωρίς να έχει αναλάβει τις κατά το νόμο απαραίτητες ενέργειες είσπραξης (π.χ. αγωγή-διαταγή πληρωμής και επίδοσή της κλπ.).Όσον αφορά τη διαδικασία εξυγίανσης, η πρόβλεψη δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό με το οποίο ζητά ο οφειλέτης να μειωθεί η οφειλή του με την αίτηση εξυγίανσης (ΠΟΛ 1080/2017).

 

 • Διαγραφή απαίτησης επιχείρησης χωρίς σχηματισμό πρόβλεψης:
  Με την ΠΟΛ 1080/2017 δίνεται πλέον η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν απαίτηση κατά οφειλέτη ο οποίος πέτυχε και επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσής του, να διαγράψουν τις απαιτήσεις τους κατά αυτού του οφειλέτη  ως προς το ποσό της επισφαλούς απαίτησης που δεν είχε προβλεφθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι απαιτήσεις να καλύπτονται από την συμφωνία εξυγίανσης. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαγράψουν οριστικά το μέρος της απαίτησης που καλύπτεται από τη συμφωνία και να εκπέσουν το σχετικό ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους εντός του οποίου επικυρώνεται η συμφωνία εξυγίανσης από το πτωχευτικό δικαστήριο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013.Αν είχε ήδη σχηματιστεί πρόβλεψη τότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 26παρ.1 ν.4172/2013.Διαγραφή απαίτησης χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη γίνεται και για τις οφειλές εταιρείας που πτώχευσε οριστικά και οι οποίες δεν καλύφθηκαν από την πτωχευτική περιουσία.Τα παραπάνω ισχύουν και για ανείσπρακτο Φ.Π.Α. εφόσον δεν προβλέπεται δυνατότητα μείωσης της φορολογητέας αξίας και επιστροφής του Φ.Π.Α.

 

 • Καταβολή μερισμάτων Α.Ε. με μετρητά:
  Η διανομή μερίσματος και οι προϋποθέσεις της προβλέπονται στα άρθρα 44-47 του ν.2190/1920. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες οι οποίες δεν εκπίπτουν για μία επιχείρηση προσδιορίζονται στο άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013). Η καταβολή μερισμάτων δεν προβλέπεται για κανένα ύψος ποσού να πραγματοποιείται με τραπεζικό ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Συνεπώς επιτρέπεται η καταβολή μερίσματος με μετρητά

 

 • Ευθύνη εταίρων-μετόχων Ι.Κ.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε. σε περίπτωση πτώχευσης:
  Σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.-Ε.Ε.) το βασικότερο πλεονέκτημα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε.) αποτελεί το γεγονός ότι οι εταίροι-μέτοχοί τους ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της εισφοράς τους στο κεφάλαιό της εταιρείας. Η περιορισμένη αυτή ευθύνη συνεχίζεται και με τη λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση. Εφόσον π.χ. μία Α.Ε. που τίθεται σε εκκαθάριση απομένει στο τέλος με ακάλυπτη ζημία εκκαθάρισης 100.000 ευρώ, τότε οι μέτοχοι απλά δεν θα λάβουν πίσω το κεφάλαιο που είχαν εισφέρει με την απόκτηση των μετοχών εφόσον υπολείπεται των οφειλών, ενώ οι δανειστές δεν έχουν δυνατότητα να αξιώσουν αποζημίωση από την προσωπική περιουσία των μετόχων. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει για τις Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε..Προσοχή: όσον αφορά τις οφειλές προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος, Φ.Π.Α., ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.) οι οποίες οφείλονται κατά τη διάλυση ενός νομικού προσώπου, τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.Επίσης, για οφειλές προς το δημόσιο οι υπάρχοντες ή προσφάτως (εντός των τελευταίων 3 ετών) μέτοχοι-εταίροι με πάνω από 10% συμμετοχή ευθύνονται με βάση τις απολήψεις και τα μερίσματα που έλαβαν τα τελευταία 3 έτη.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δεν μπορεί να καταστεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα διαχειριστή εταιρείας ή μέλους Δ.Σ.. 

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη