Φοροαπόψεις- 13/09/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

  • Έκπτωση δαπανών ιατρικών συνεδρίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ορίζονται τα ακόλουθα. «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.» Οι δαπάνες ιατρικών συνεδρίων εσωτερικού ή εξωτερικού πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, όμως είναι απαραίτητο αυτές οι δαπάνες να έχουν την έγκριση των συνεδρίων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), αρμόδια αρχή για την έγκριση και τον έλεγχο των δαπανών αυτών, όσον αφορά τη νομιμότητά τους. Σχετική απόφαση ΔΕΔ 907/2017.

  • GDPR και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ο Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπήκε επίσημα στη ζωή μας στις 25/5/2018. Ο ταραχώδης αρχικός ρυθμός, με πλημμύρα ηλεκτρονικών μηνυμάτων συγκατάθεσης, τη διακοπή συστημάτων και την απώλεια διαφημιστικών επαφών, μας οδήγησε στο καλοκαίρι χωρίς κάποια μεγάλη έκρηξη ή σημαντικά νομικά ζητήματα. Πρόκειται για την ηρεμία πριν την καταιγίδα; Ο χρόνος θα δείξει αλλά η διεθνής εμπειρία μας λέει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, ιδιαίτερα αν μιλάμε για τον κλάδο της φιλοξενίας, των ταξιδιών και της διασκέδασης. Αρκεί μόνο να εξετάσουμε το φάσμα και το πλήθος των προσωπικών δεδομένων -και συχνά ευαίσθητων- που συλλέγουν και αποθηκεύουν τα συστήματα ενός ξενοδοχείου. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι:
• Σύστημα κρατήσεων: Όταν ένας πελάτης κάνει μια κράτηση δωματίου, παρέχει στοιχεία επικοινωνίας όπως, αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση.
• Σύστημα διαχείρισης: Στη διαδικασία εισόδου (check in) ο πελάτης παρέχει στοιχεία ταυτότητας (άρα φωτογραφία του) και στοιχεία πιστωτικής κάρτας
• Προφίλ πελάτη: Το ξενοδοχείο πιθανόν καταγράφει επιπλέον προσωπικά δεδομένα όπως η ηλικία, φύλο, αναπηρίες ή διατροφικές προτιμήσεις.
Επιπλέον, συχνά το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί μια ποικιλία από πλατφόρμες αποθήκευσης πληροφοριών (σύστημα CRM), μηχανές κρατήσεων, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές προωθητικές δράσεις, marketing, cookies κλπ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία και πιθανόν και πολύ περισσότερα επειδή είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει οι ξενοδοχειακές μονάδες να εναρμονιστούν με τον Κανονισμό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες.

  • Μητρώο Εμπειρογνωμόνων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Με τον αριθμό πρωτοκόλλου 94004/2018 προβλέπεται η έναρξη μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 11 ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης επιχειρήσεων (ΦΕΚ 62 Α) και ορισμός Μελών αυτού». Μέλη του μητρώου μπορεί να είναι οικονομολόγοι με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία η οποία τεκμηριώνεται με την εγγραφή τους στο οικονομικό επιμελητήριο και λογιστές φοροτεχνικοί Α’ τάξεως. Με νεότερες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Χρέους που θα εκδίδονται σε μηνιαία βάση, θα συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών του Μητρώου σύμφωνα με τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.

  • ΣτΕ 751/2018 Συμψηφισμός ζημιάς σε περιπτώσεις συγχώνευσης επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 η ζημία που προέκυψε σε μια διαχειριστική περίοδο μπορεί να μεταφερθεί προς συμψηφισμό στα πέντε επόμενα έτη υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να ασκείται από το ίδιο πρόσωπο. Όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 4344/1984, ΣτΕ 846/1984) επί απορρόφησης μιας Ανώνυμης εταιρείας από άλλη, η απορροφώσα δεν μπορεί να μεταφέρει προς συμψηφισμό τη ζημιά της απορροφηθείσας, ενώ αντιθέτως μπορεί να μεταφέρει προς συμψηφισμό δική της ζημιά (της απορροφώσας).

  • Τεχνικό έργο αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα

Ένα τεχνικό έργο μπορεί να εκτελείται στην Ελλάδα από Βουλγάρικη εταιρεία. Εφόσον το έργο δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες δεν υφίσταται σύμφωνα με την Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Βουλγαρίας μόνιμη εγκατάσταση και συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Η τιμολόγηση θα γίνει απευθείας από τη Βουλγαρία και η φορολόγηση των καθαρών κερδών θα πραγματοποιηθεί εκεί με τον συντελεστή 10%. Εάν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι μεγαλύτερος των 9 μηνών, υπάρχει υποχρέωση για απόκτηση εγκατάστασης στην Ελλάδα και η φορολόγηση θα γίνει στην Ελλάδα.

  • Απόφαση ΔΕΔ 417/2018:

Για αγορές παγίων υπερκοστολογημένες από Κυπριακή εταιρεία του ίδιου ομίλου, δεν εκπίπτουν οι αναλογούσες αποσβέσεις και επιπλέον τα πρόστιμα υπολογίζονται στις υπερβάλλουσες αποσβέσεις.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Στην περίπτωση απασχόλησης εργαζόμενου με την ειδικότητα του περιοδεύοντα πωλητή η εταιρεία έχει υποχρέωση να τον ασφαλίσει με τεκμαρτό μισθό, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών που αποκερδαίνουν από την εργασία τους. Το ειδικό αυτό καθεστώς συνεχίζει να ισχύει και μετά την 12/5/2016, έναρξη διατάξεων του ΕΦΚΑ.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη