Φοροαπόψεις- 8/11/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

  • Ασφάλεια δεδομένων και κυβερνοεπιθέσεις: Η περίπτωση γνωστής εταιρείας τροφίμων

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι η γνωστή εταιρεία τροφίμων έπεσε θύμα εκβιαστών χάκερς, πλήρωσε μάλιστα λύτρα σε άγνωστο λογαριασμό Bitcoin, προκειμένου να επανακτήσει πρόσβαση στα αρχεία της.
Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα των ολοένα και αυξανόμενων κρουσμάτων κυβερνοεπιθέσεων και αναδεικνύει τη σημασία της λήψης υψηλών μέτρων ασφαλείας, όσον αφορά τα λογισμικά και τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων, πολλώ δε μάλλον μετά την εφαρμογή από τον Μάιο του 2018 του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Συνεπώς, η ασφάλεια των δεδομένων και ιδίως η συμμόρφωση με τον νέο GDPR θα πρέπει εφεξής να αποτελεί μία σοβαρή παράμετρο και να λαμβάνεται υπόψη από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας και φυσικά να αποφεύγονται τα επαπειλούμενα υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης-μη συμμόρφωσης.

  • Φορολογική αντιμετώπιση αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιόκτητων ακινήτων – Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων, εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η εταιρεία και τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3091/2002 προβλέπεται ότι: «1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού».
Οι αλλοδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3091/2002, εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν και τα φυσικά πρόσωπα αυτά έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002. Σημειώνεται ότι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης (ακόμη και χωρίς την καταβολή φόρου) υφίσταται εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν 3091/2002.

 

  • Εκπιπτόμενες Δαπάνες: Δαπάνες συνεδρίων που αφορούν προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ εκπίπτουν εφόσον το συνέδριο έχει την έγκριση του ΕΟΦ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 22 και 23 Ν 4172/2013 προβλέπεται η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης δαπανών, οι οποίες, ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν στη διεύρυνση των εργασιών και στην αύξηση του εισοδήματος της επιχείρησης, διαφορετικά, στη βελτίωση γενικά της απόδοσής της (πρβλ. ΣτΕ 1559/2008, ΣτΕ 650/2005, 3451, ΣτΕ 1224/1995, ΣτΕ 2046/1994, ΣτΕ 888/1991, ΣτΕ 1282/1989) και, πάντως, πρωτίστως, δεν καταβάλλονται σε εξυπηρέτηση παράνομων πράξεων στο πλαίσιο της οικονομικής αποστολής της επιχείρησης, δηλ. πράξεων που αντιβαίνουν σε διαδικαστική ή ουσιαστική διάταξη νόμου, ακόμη και αν ο νόμος αυτός δεν εισάγει φορολογικές ρυθμίσεις. (Διοικ.Εφ.Αθηνών 1290/2011).
Βάσει της εγκυκλίου ΕΟΦ Αριθ. πρωτ 66500/30-9-2010 οι ενημερωτικές ημερίδες και τα συνέδρια οργανώνονται μετά από προηγούμενη έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) (Άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 1316/1983).
Στα πλαίσια αυτά με την υπ’ αριθ. 907/2017 απόφαση της ΔΕΔ έγινε δεκτό ότι για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν στα πλαίσια ιατρικών συνεδρίων εσωτερικού και εξωτερικού (μεταφορά ιατρών, διαμονή, οργάνωση κλπ) απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί το δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 είναι η έγκριση των συνεδρίων από τον Εθνικό Οργανισμό φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), αρμόδια αρχή για την έγκριση και τον έλεγχο των δαπανών αυτών, όσον αφορά την νομιμότητα τους.

 

  • Αγορά και μεταπώληση λογισμικού

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1183/2018 με Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού» η απόκτηση λογισμικού με σκοπό την μεταπώληση θεωρείται από φορολογικής άποψης ως απόθεμα, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014, σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του Συμβούλιου Λογιστικής Τυποποίηση (Σ.ΛΟ.Τ.).

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δήλωση ρευστών διαθεσίμων – Ασυνόδευτα μετρητά

Η δήλωση ρευστών διαθεσίμων από τους ταξιδιώτες θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα εάν τα μετρητά βρίσκονται πάνω τους, σε αποσκευές ή σε μεταφορικά μέσα. Για τα ασυνόδευτα μετρητά (μετρητά που αποστέλλονται με ταχυμεταφορές, ασυνόδευτες επιστολές, δέματα κ.λπ.), οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να ζητούν κατά περίπτωση από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη την υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης (έγγραφής ή ηλεκτρονικής).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη