Φοροαπόψεις – 08/06/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 • Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών:
  Παρατείνεται μέχρι 30.9.2017 η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016. Φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν και μετά τις 31.5.2017 και μέχρι τη λήξη της παραταθείσας προθεσμίας τις δηλώσεις του άρθρου 57 του ανωτέρω νόμου και ο πρόσθετος φόρος των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 ορίζεται σε δώδεκα τοις εκατό (12%) του κύριου φόρου, αντί του δέκα τοις εκατό (10%) που ίσχυε έως 31.5.2017.
 • Ξεχωριστά μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία σύμφωνα με το ΣτΕ:
  Η απόφαση ΣτΕ 1215/2017 έκρινε πως στις περιπτώσεις όπου ένας εκ των συζύγων είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και πληροί τα κριτήρια της φορολογικής κατοικίας (186 μέρες τον χρόνο διαμονή σε χώρα εξωτερικού) τότε μπορεί μεν κατά το οικογενειακό δίκαιο να θεωρούνται σύζυγοι, όμως στην πράξη δεν έχουν κοινή διαμονή και κατοικία. Κρίνεται δηλαδή ότι υφίσταται διακοπή έγγαμης συμβίωσης (άνευ διαζυγίου) η οποία αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και η οποία συνεπάγεται τη δυνατότητα ξεχωριστής υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 

 • Παροχή έκπτωσης φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής Α’ κατοικίας και σε μόνιμους κατοίκους Ε.Ο.Χ.
  Στις Ο.Ε. και Ε.Ε., η δήλωση φόρου εισοδήματος αποτελεί τίτλο προ βεβαίωσης φόρου αναλογούντος στα δηλούμενα εισοδήματα. Όταν το ποσό που καταβλήθηκε ως φόρος και αφορούσε τον εταίρο είναι μεγαλύτερο του αναλογούντος σε αυτόν, τότε δικαιούται επιστροφή. Η αξίωση επιστροφής έχει 3ετή παραγραφή. Όταν όμως, μετά από έλεγχο της ως άνω δηλώσεως η φορολογική αρχή εκδώσει πράξη βεβαίωσης, με την οποία αυξάνεται ο οφειλόμενος φόρος, πλην όμως ο οφειλόμενος φόρος εξακολουθεί να είναι μικρότερος του προκαταβληθέντος, τότε για την προκύπτουσα διαφορά γεννάται νέα αξίωση επιστροφής κι ας έχει περάσει η τριετία. Αυτό συμβαίνει διότι η αξίωση της επιστροφής δεν στηρίζεται στην παλιά ανατραπείσα φορολογική δήλωση, αλλά στην βεβαίωση φόρου που αποτελεί νέο νόμιμο τίτλο. Τα παραπάνω ισχύουν και για φορολογικούς ελέγχους που έγιναν για τα έτη ισχύος του 2238/1994 (ΣτΕ 1024/2017).
 • Σε περίπτωση βεβαίωσης φόρου παρελθόντων ετών από φορολογικό έλεγχο Ο.Ε.-Ε.Ε., αναβιώνει παράλληλα τυχόν παραγραφείσα αξίωση επιστροφής προκαταβληθέντος φόρου:
  Στις περιπτώσεις που μαζί με την μετατροπή αποφασίζεται και τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης εταιρείας (π.χ. αποχώρηση εταίρου, μείωση κεφαλαίου κλπ) θα πρέπει να  καταχωρισθεί πρώτα η εν λόγω απόφαση, να επέλθει τροποποίηση του καταστατικού και μετά – με διαφορετικό συμφωνητικό – να γίνει η  μετατροπή στην άλλη νομική μορφή. Διαφορετικά μπορεί να γίνει η μετατροπή και μετά να τροποποιηθεί με άλλο συμφωνητικό το καταστατικό.
 • Οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές λόγω της εγγραφής ενός προσώπου στο Τ.Ε.Ε. ανεξάρτητα του αν ασκεί το επάγγελμα μηχανικού:
  Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο υπ’αριθμ. Φ.10043/19893/606/30.5.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών του Τ.Ε.Ε. θα υπολογίζονται με βάση το άρθρο 38 ή 39 ή 36παρ.1-2:-          Μέλη του ΤΕΕ που παρέχουν μόνο μισθωτή εργασία ως μηχανικοί αποδίδουν εισφορές ως μισθωτοί (άρθρο 38 ν.4387/2016),

  –          Μέλη του ΤΕΕ που παρέχουν μόνο μη μισθωτή εργασία ως μηχανικοί αποδίδουν εισφορές ως αυτοαπασχολούμενοι (άρθρο 39 ν.4387/2016),

  –          Μέλη του ΤΕΕ που δεν ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα (είτε ως μισθωτοί είτε ως μη μισθωτοί), καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενου.

  –          Μέλη του ΤΕΕ που παρέχουν ταυτόχρονα μισθωτή και μη μισθωτή εργασία ως μηχανικοί, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 ν.4387/2016

  –          Μέλη του ΤΕΕ που έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα, δηλαδή δεν απασχολούνται ως μηχανικοί, και παρέχουν μισθωτή εργασία (για παράδειγμα απασχολούνται ως υπάλληλοι γραφείου) ή μη μισθωτή εργασία (για παράδειγμα ασκούν εμπορική δραστηριότητα), αλλά εξακολουθούν να παραμένουν μέλη του ΤΕΕ, δηλαδή διατηρούν την ιδιότητα, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.4387/2016

 • Απαλλαγή από φόρο υπεραξίας για εκκρεμείς υποθέσεις μεταβίβασης-μίσθωσης ακινήτου με εξοπλισμό που έγινε έως 31/12/2013:
  Κατατέθηκε για ψήφιση τροποποίηση του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (άρθρο 13 ν.2238/1994) σύμφωνα με την οποία: «Η πώληση ή η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του ν. 2238/1994»

  Συνεπώς, σε υποθέσεις οι οποίες είναι ακόμη εκκρεμείς ως προς τον φορολογικό έλεγχο ή ενώπιον δικαστηρίων  δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας για μεταβίβαση ή μίσθωση εξοπλισμένου ακινήτου με υποδομή προηγούμενης επιχείρησης. Τα παραπάνω ήδη εφαρμόζονται στον ισχύοντα Κ.Φ.Ε. ν.4172/2013.

 • Μεταβίβαση συνόλου ακίνητης περιουσίας χωρίς ρύθμιση οφειλόμενων φόρων:
  Σε περίπτωση που με το συμβόλαιο μεταβιβάζεται (με αντάλλαγμα) το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου, ο συμβολαιογράφος μπορεί να αποδώσει μέσα σε προθεσμία 3 ημερών το σύνολο των φόρων και προσαυξήσεων που βαραίνουν τα ακίνητα. Για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται να προηγηθεί ρύθμιση των οφειλών εκ μέρους του πωλητή αλλά του χορηγείται ένα πιστοποιητικό το οποίο επισυνάπτεται στο συμβόλαιο. Αν το σύνολο των οφειλών δεν καταβληθεί από το συμβολαιογράφο εντός 3 ημερών από το συμβόλαιο, τότε η μεταβίβαση ακυρώνεται.
 • Συνέχιση ισχύος ασφαλιστικών κλάσεων για ορισμένα επαγγέλματα:
  Εργαζόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές (ο μισθός να προσδιορίζεται βάσει ποσοστού επί των κερδών, τα οποία απέφερε ο εργαζόμενος με την εργασία του, π.χ. μπάρμεν, περιοδεύοντες πωλητές, σερβιτόροι κλπ.) συνεχίζουν να ασφαλίζονται με τις ισχύουσες ασφαλιστικές κλάσεις τους και τα τεκμαρτά ημερομίσθια.
 • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων:
  Αμοιβές φυσικού προσώπου για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες που προσφέρονται από φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα προς ελληνικό Α.Φ.Μ. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 20%. Για τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αμοιβές στην Ελλάδα και είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού εφαρμόζονται οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Το ίδιο ισχύει και για υπηρεσίες προς υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εφόσον τιμολογείται το Α.Φ.Μ. του Ελληνικού υποκαταστήματος. Εάν παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας σε επιχείρηση του εξωτερικού τότε δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου. Αντίθετα, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα εντός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., δεν υφίσταται παρακράτηση στο εισόδημα από τις υπηρεσίες αυτές είτε το νομικό πρόσωπο έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα είτε δεν έχει (ΠΟΛ 1007/2017). Τα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. υπόκεινται σε παρακράτηση για τις αμοιβές τους.
 • Άκυρη η μονομερής επιβολή άδειας άνευ αποδοχών:
  Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών στον εργαζόμενο, αυτό πρέπει να γίνει κατόπιν αιτήματός του. Δεν νοείται μονομερής απόφαση εκ μέρους του εργοδότη με βάση την οποία υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε άδεια χωρίς αποδοχές. Η άδεια άνευ αποδοχών δεν αφαιρείται από τις υπολειπόμενες μέρες κανονικής (πληρωτέας) άδειας του εκάστοτε τρέχοντος έτους. Η σύμβαση εργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη ουδόλως επηρεάζεται από την χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών. Μετά τη λήξη της άδειας αυτής, ο εργαζόμενος και ο εργοδότης συνεχίζουν κανονικά την εργασιακή τους σχέση σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση.

Συνήθη Ερωτήματα

Δεν είναι υπόχρεος σε ασφάλιση ο εκπρόσωπος του υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας το οποίο έχει εγκατασταθεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη