Φοροαπόψεις – 07/09/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

  • Για την έκπτωση του ΦΠΑ δεν ερευνάται η παραγωγικότητα της σχετικής δαπάνης

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση ΣτΕ 444/2017 κρίθηκε ότι για την έκπτωση του ΦΠΑ δεν ερευνάται η παραγωγικότητα της σχετικής δαπάνης, όπως συμβαίνει στη φορολογία εισοδήματος σχετικά με την έκπτωση δαπανών του φορολογούμενου από τα ακαθάριστα έσοδά του, προκειμένου να προσδιορισθεί το φορολογητέο εισόδημα. Για την άσκηση του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου αρκεί να έχει εκδοθεί ή να προσκομίζεται για την αγορά των επίμαχων αγαθών ή την παροχή των επίμαχων υπηρεσιών το οικείο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι πράγματι έλαβε χώρα η συναλλαγή που θεμελιώνει το δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου. Τυπικές παραλείψεις στο περιεχόμενο του τιμολογίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (πλέον σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ν.4308/2014), δε μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του δικαιώματος προς έκπτωση, εφόσον, πάντως, υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία για τη διαπίστωση της συνδρομής των ανωτέρω ουσιαστικών προϋποθέσεων του νόμου. Είναι ευνόητο πως η περίπτωση λήψης εικονικών τιμολογίων δεν θα τύχει της ίδιας αντιμετώπισης.

  • Αυτόματη καταχώρηση τραπεζικών οφειλών στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ν.4469/2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Υπ. Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πλέον διασυνδεμένα με την εν λόγω πλατφόρμα και την ενημερώνουν αυτόματα για τις οφειλές του κάθε προσώπου το οποίο είναι στο στάδιο της υποβολής αίτησης ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τα στοιχεία καταχωρούνται αυτόματα και όχι κατόπιν ενεργειών του χρήστη. Άρα, εφόσον κάποιο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία επιθυμεί την ένταξή της στον εξωδικαστικό, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και της δήλωσης του συνόλου των οφειλών τους, όσον αφορά τις οφειλές προς τράπεζες αυτές θα συμπληρώνονται αυτόματα. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η ελαχιστοποίηση των λαθών στην ακριβή δήλωση των πραγματικών τραπεζικών οφειλών, πράγμα το οποίο όχι μόνο αναλώνει χρόνο σε τράπεζες και συντονιστές για να διορθώσουν, αλλά μπορεί υπό προϋποθέσεις να οδηγήσει και σε διαφωνία μεταξύ των μερών και οριστική ρήξη στη διαδικασία.

  • Δάνειο και τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 έγγραφο της ΓΓΔΕ (πλέον ΑΑΔΕ), η προκαταβολή μισθού που συμψηφίζεται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με το μισθό του υπαλλήλου δε θεωρείται δανειακή συναλλαγή και δεν επιβάλλεται χαρτόσημο. Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών, που εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές των υπαλλήλων, υφίσταται δανειακή σχέση κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), κατά τις διακρίσεις των άρθρων 13§1.α και 15§1.α. του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Το άρθρο 13 παρ.3 του ν.4172/2013 ορίζει τις προϋποθέσεις για το πότε αποτελεί παροχή σε είδος ένα δάνειο προς εργαζόμενο. Το γεγονός ότι το άρθρο αυτό δεν θεωρεί ότι υπολογίζονται στη φορολογία εισοδήματος προκαταβολές έως 3 μηνών δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις του δανείου και να οφείλεται χαρτόσημο. Με άλλα λόγια, προκαταβολή μισθού έως 3 μήνες μπορεί να μην επιβαρύνει την φορολογία εισοδήματος ως παροχή σε είδος, αλλά δεν παύει να εμπίπτει στη φορολογία χαρτοσήμου και να οφείλεται χαρτόσημο ως δάνειο. Συμπερασματικά, προκαταβολή μισθού δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο εφόσον συμψηφιστεί εφάπαξ μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό του εργαζόμενου. Τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης για το αν πρόκειται για δάνειο ή όχι εκτιμώνται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

  • Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτά ο ιδρυτής αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) ή αλλοδαπού ιδρύματος (foundation), φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από το αλλοδαπό εμπίστευμα (trust) ή αλλοδαπό ίδρυμα (foundation), λόγω της ιδιότητάς του ως ένας εκ των δικαιούχων (beneficiaries) των ωφελειών του

Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τις διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Στην έννοια του μερίσματος εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, και οι διανομές κερδών των καταπιστευμάτων. Δεδομένου ότι το αλλοδαπό εμπίστευμα (trust) και το αλλοδαπό ίδρυμα (foundation) αποτελούν, με βάση τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), νομικές οντότητες, οι διανομές κερδών προς τους ιδρυτές – δικαιούχους αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, αποτελούν εισόδημα από μερίσματα και φορολογούνται ως τέτοια. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου το εισόδημα από αλλοδαπό εμπίστευμα-ίδρυμα να φορολογηθεί ως μέρισμα είναι ο δικαιούχος να έχει εισφέρει δικά του κεφάλαια στις οντότητες αυτές (τα μερίσματα αποτελούν εισόδημα από κεφάλαιο). Αν δεν έχει εισφέρει κεφάλαια (δλδ είναι τρίτος ωφελούμενος) τότε εφαρμόζεται ο κώδικας κληρονομιών και δωρεών.

Στο φορολογητέο εισόδημα του εκάστοτε ιδρυτή-δικαιούχου (είτε φυσικού είτε νομικού προσώπου ή οντότητας) περιλαμβάνεται και το μη διανεμηθέν εισόδημα του εμπιστεύματος/ιδρύματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 66 του ν. 4172/2013 (βλέπε παλιότερη αρθρογραφία μας)

Οι εμπιστευματούχοι (trustees) του αλλοδαπού εμπιστεύματος ή οι διαχειριστές του αλλοδαπού ιδρύματος δεν έχουν στη φορολογία εισοδήματος ίδια φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα από πηγή Ελλάδας, τα οποία είναι εισοδήματα του εμπιστεύματος/ιδρύματος, αλλά φορολογούνται μόνο για την επαγγελματική αμοιβή που ενδεχομένως λαμβάνουν λόγω των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  • Προϋποθέσεις για χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου από εργατικό ατύχημα

Χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου, οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας και μάλιστα ανεξαρτήτως του εάν ο παθών ήταν ή όχι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η δέουσα στις συναλλαγές προσοχή και επιμέλεια που κάθε συνετός άνθρωπος, κατά κρίση αντικειμενική, όφειλε και μπορούσε, κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να καταβάλει, το παράνομο της πράξης ή παράλειψης αυτών και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της επελθούσας ζημίας.

Συνεπώς για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα και, σε περίπτωση θανάτου αυτού οι επιζώντες σύζυγος και συγγενικά πρόσωπα τούτου, χρηματική ικανοποίηση, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος αμέλεια οποιασδήποτε μορφής, των ενεχομένων στο εργατικό ατύχημα ή των προστηθέντων από αυτούς προσώπων. Τέτοια αμέλεια (πταίσμα) προκειμένου ειδικότερα περί οικοδομικών εν γένει εργασιών, θεμελιώνεται και από τη μη τήρηση των διατάξεων του Π.Δ/τος 778/1980 “περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών”.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1135/2017 η οποία διευρύνει τον αριθμό των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα θα προβεί σε αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, αρχής γεννωμένης από το έτος 2017. Για το έτος 2017 θα ανταλλαχθούν πληροφορίες επιπλέον με 22 χώρες. Για το έτος 2018 και έπειτα θα ενταχθούν άλλες 38 χώρες στην διαδικασία ενώ για μετά το 2018 υπάρχει πρόβλεψη για ακόμη μία χώρα. Θυμίζουμε πως σκοπός του μηχανισμού αυτού είναι η πάταξη της διεθνούς φοροδιαφυγής και η αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων σε αλλοδαπές καταθέσεις όπως έχουμε αναφέρει σε παλιότερο άρθρο μας.

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

www.artion.gr

image_print