Φοροαπόψεις- 6/6/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Πώς θα εφαρμοσθούν οι μειωμένοι συντελεστές φορολόγησης μερισμάτων

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α’ 49), μειώθηκε από 15% σε 10% ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων.

Ομοίως ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα ορίσθηκε στο 10%, αντί του 15% που ίσχυε.

Οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

Περιπτώσεις εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών

α) στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου έχει ληφθεί από την 1.1.2019 και μετά.

Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2018, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2019, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (10%).

β) στα κέρδη που διανέμουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους από τα μέλη των υπόψη νομικών οντοτήτων είναι μετά την 1.1.2019. Ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων), τα οποία αφορούν κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, διότι τότε τεκμαίρεται η καταβολή τους.

γ) Για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής 10% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης αυτού (π.χ. απόφαση του αρμόδιου οργάνου) είναι μετά την 1.1.2019 και σε περίπτωση που δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή με άλλο τρόπο, πραγματοποιείται μετά την 1.1.2019 (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015).

Σε περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4603/2019 με τον οποίο μειώθηκαν οι συντελεστές, ήτοι 14.3.2019, έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 15% (αντί του μειωμένου συντελεστή 10%), ο τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στις ΠΟΛ.1129/2011 και 1039/2015 εγκυκλίους.

 

Πότε οι συναλλαγές που αφορούν ακίνητα θεωρούνται επιχειρηματική δραστηριότητα

Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, κάθε 3 ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός 2 ετών θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Από το Φορολογικό έτος 2018 και επόμενα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πώληση από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

Με άλλα λόγια μπορεί να θεωρηθούν επιχειρηματική δραστηριότητα 3 συναλλαγές επί ακινήτων αν γίνουν εντός διετίας, π.χ. αγορά κτήματος από φυσικά πρόσωπα, και πώλησή τους ή ανέγερση διαμερισμάτων από ένα φυσικό πρόσωπο και πώληση τριών εξ αυτών, εντός διετίας.

Επισημαίνουμε ότι με βάση το προγενέστερο καθεστώς του Ν. 2238/1994 (δηλαδή πριν από την 1/1/2014) ίσχυε ότι: «Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, καθώς και η πώληση μέσα σε δύο χρόνια από την απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν μεγάλη αξία».

Σημειωτέον ότι το κέρδος από επιχειρηματική συναλλαγή φορολογείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 του Ν. 4172/13 επιβαρύνεται δε και με έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις καθώς και με τις ανάλογες προσαυξήσεις αν διαπιστωθεί έπειτα από έλεγχο.

 

Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

α) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή κατά το μέρος που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016/3.11.2016 έγγραφο της ΓΓΔΕ με θέμα την «Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου» διευκρινίζεται ότι:  «Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 όπως και τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.2238/1994 διευκρινίζεται ότι συσσωρευθέντα κεφάλαια που επιστρέφονται ως ασφάλισμα στους εργαζόμενους και τα οποία αντιστοιχούν σε ασφάλιστρα που οι ίδιοι είχαν καταβάλει έως 31.12.2013 (δίνοντας εντολή στους εργοδότες τους να τα κρατήσουν από τη μισθοδοσία τους), στα πλαίσια των συμβολαίων αυτών, δεν φορολογούνται, καθόσον έχουν ήδη φορολογηθεί διότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθ. 47 του Ν.2238/1994 δεν εξέπιπταν από το ακαθάριστο εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες».

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Σύμφωνα και με την ΠΟΛ. 1076/26.3.2015 εγκύκλιο διαταγή, η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψη για τον σχηματισμό κεφαλαίου παρελθόντων ετών, τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, που αποδεδειγμένα είχαν φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα είχαν απαλλαγεί από το φόρο.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).