Φοροαπόψεις- 05/04/2018

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  • Οι φορολογικοί έλεγχοι που θα γίνουν το 2018

Σύμφωνα με την απόφαση ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017, το έτος 2018 θα διενεργηθούν τουλάχιστον τετρακόσιοι πενήντα (450) έλεγχοι -έρευνες, τέσσερεις χιλιάδες διακόσιοι (4.200) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και οκτώ χιλιάδες (8.000) έλεγχοι διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Υπάρχει όμως και ενδεχόμενο να ελεγχθεί υπόθεση η οποία δεν εμπίπτει στη λίστα προτεραιοποίησης. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών ή στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις) και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου, μπορούν να την εντάξουν σε οποιοδήποτε σημείο της λίστας των προς έλεγχο υποθέσεων.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δύνανται να προκρίνονται προς έλεγχο-έρευνα υποθέσεις κατόπιν εντολής του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ή του Διευθυντή της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. Οι υποθέσεις αυτές μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31-12-2018.

Σε κάθε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2018, οι έλεγχοι δεν σταματούν αλλά συνεχίζονται σύμφωνα με την λίστα προτεραιοποίησης που μόλις αναφέραμε.

Ανεξαρτήτως από την προτεραιοποίησή τους ή μη ολοκληρώνονται άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις:

i) υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο την 28-02-2018 (την ως άνω ημερομηνία έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ.).

ii) Έλεγχοι για τους οποίους έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

iii) Υποθέσεις των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης

iv) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Άλλες υποθέσεις που προτεραιοποιούνται είναι οι κάτωθι:

(α) ελεγχόμενες χρήσεις 2002 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν. 2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

(β) ελεγχόμενες χρήσεις 2007 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α’ της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν. 2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),

(γ) ελεγχόμενες χρήσεις 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν. 2238/1994 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (πενταετής παραγραφή).

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ. καθόσον για τις φορολογίες κεφαλαίου, Φ.Π.Α. και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

  • Η φορολογική αρχή δεν μπορεί να συμψηφίζει παράνομα κατασχεθέντα ποσά με απαιτήσεις της.:

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ 10/2018) η οποία έγινε δεκτή από την ΑΑΔΕ με την ΠΟΛ 1062/2018, εάν έχει εφαρμοστεί απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων, τότε η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να συμψηφίζει ποσά τα οποία είχε αχρεωστήτως κατάσχει από τον τραπεζικό λογαριασμό φορολογούμενου (κατάσχεση εις χείρας τράπεζας) με απαιτήσεις της που γεννήθηκαν μετά την κατάσχεση. Χαρακτηριστική περίπτωση όπου

Παράδειγμα:

Η Δ.Ο.Υ. Χ προχωρά στις 2/4/2018 σε κατάσχεση 10.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό του Α για οφειλές ΦΠΑ που δημιουργήθηκαν το 2017. Ο Α είχε ήδη υποβάλει αίτηση και συμμετείχε στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν.4469/2017). Μέχρι και πρόσφατα, λόγω ελλείψεως σχετικής εγκυκλίου, οι φορολογικές αρχές συνέχιζαν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης παρά το ακατάσχετο που παρέχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Η Δ.Ο.Υ. Χ είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα 10.000 ευρώ τα οποία δεν μπορεί να συμψηφίσει ούτε με απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα (π.χ. ΦΠΑ α’ τριμήνου 2018).

  • Τι είναι η ενδικοφανής προσφυγή – Όσα πρέπει να ξέρετε

Ο φορολογούμενος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής, σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση (π.χ. κάποιο πρόστιμο ή την έκθεση κάποιου φορολογικού ελέγχου) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η άσκηση κάποιας άλλης προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής (π.χ. δικαστήρια) χωρίς να έχει προηγηθεί η ενδικοφανής προσφυγή, είναι απαράδεκτη. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Η ενδικοφανής προσφυγή θα εξεταστεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών η οποία πρέπει εντός 120 ημερών από την υποβολή της να αποφανθεί. Αν δεν εκδοθεί απόφαση, τότε θεωρείται ως απορριφθείσα.

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού που προέκυψε με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό 50% το αργότερο έως την έκδοση της απόφασης της Δ.Ε.Δ.. Δε θεωρείται καταβολή η κατάσχεση με αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης του εν λόγω ποσού, πρέπει να γίνεται εκούσια.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής καταβολής και του άλλου 50% του προστίμου εφόσον κρίνεται πως η καταβολή του θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη στον υπόχρεο. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Δε χορηγείται αναστολή καταβολής του 50% για ποσά που έχουν προσδιοριστεί με βάση στοιχεία που παρείχε ο υπόχρεος φορολογούμενος (π.χ. δε χορηγείται αναστολή για πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος που υπολογίστηκε με βάση στοιχεία που συμπλήρωσε στη δήλωσή του ο φορολογούμενος).

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογούμενος θέλει να προσφύγει κατά της απόφασης της Δ.Ε.Δ., μπορεί να υποβάλει προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η αναστολή καταβολής του οφειλόμενου προστίμου και προσδιορισμένου φόρου του υπόχρεου, ισχύει αναλογικά και για τις Δικαστικές αποφάσεις.

  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Διοίκηση έως και 1/1/2018 και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Στην ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της Α.Α.Δ.Ε. για το 2017 παρουσιάζονται αναλυτικοί πίνακες στους οποίους εμφανίζεται αναλυτικά ανά είδος φόρου το ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογουμένων έως την 1.1.2018. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 01/01/18 διαμορφώθηκε στα 99,97 δις €. Από αυτά σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό 4,23 δις €, ήτοι ποσοστό 4,3%. Αν μάλιστα αφαιρεθούν και τα ανεπίδεκτα είσπραξης, τότε το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 01/01/18, ανέρχεται σε 86,48 δις €.. Μάλιστα, από τα παραπάνω ποσά, αυτό που θεωρείται ως δυνατό να εισπραχθεί και δεν αντιστοιχεί σε Δ.Ε.Κ.Ο και ορισμένες άλλες ειδικές κατηγορίες είναι μόνο 9,83 δις € και αποτελεί το 9,8% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/18 ποσοστό

– 45,4% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα Κ.Β.Σ., δάνεια κ.λπ.),

– 27,3% αφορά Έμμεσους φόρους (Φ.Π.Α., πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.),

– 24,2% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.) και

– 3,2% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα) ανήλθε το 2017 σε 1.744.115 (έναντι 1.647.771 το 2016) και ο αριθμός των Α.Φ.Μ. με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε μέτρα ανήλθε το 2017 σε 1.050.077 (έναντι 839.056 το 2016). Ο “συνολικός αριθμός” των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το έτος 2017 από τα τμήματα δικαστικού και νομικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθε σε 1.784.491 έναντι 1.601.360 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,4%. Εκ των ληφθέντων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (96,5%).

  • Η πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου θα εξασφαλίζει μείωση του επιβαλλόμενου προστίμου

Σήμερα, σε περίπτωση ελέγχου και εντοπισμού αδήλωτου εργαζόμενου, το πρόστιμο ανέρχεται σε 10.500 ευρώ. Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, ετοιμάζεται προς ψήφιση νομοσχέδιο όπου θα προβλέπεται πως η πρόσληψη του εν λόγω εργαζόμενου, ανάλογα με την διάρκεια της παροχής εργασίας, θα μειώνει το πρόστιμο σε σημαντικό βαθμό. Εφόσον εγκριθεί το ύψος της μείωσης και από τους δανειστές, η μείωση μπορεί να ανέρχεται και σε 70% για ετήσια σύμβαση εργασίας.

  • Έως 5 συναπτά έτη μπορεί να ελέγχεται μια εταιρεία από τον ίδιο ελεγκτή.

Σύμφωνα με τον νόμο 4449/2017 και την από 30/03/2018 ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, σε όσες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή εταιρείες, οι ελεγκτές παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο πέντε (5) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους και δε δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από την παύση αυτή.

Το ίδιο ισχύει και για τους ελεγκτές που αναλαμβάνουν την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Δεν μπορούν να αναλαμβάνουν το έργο αυτό για περισσότερα από 5 συναπτά έτη.

Συνήθη Ερωτήματα

Ποιοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή ΜΥΦ (καταστάσεων συναλλαγών)

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα καθώς και οι αγρότες του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.

β) Όσοι κάτοχοι Α.Φ.Μ. εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πραγματοποιούν με το Α.Φ.Μ. αυτό εισαγωγές με αναστολή καταβολής Φ.Π.Α..

Ως πότε μπορεί κανείς να διορθώσει σφάλματα στα καταχωρηθέντα στοιχεία;

Η διόρθωση αποκλίσεων επιτρέπεται στις συναλλαγές προμηθευτών (έξοδα) και μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 (ΠΟΛ.1033/2018)

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη