Φοροαπόψεις – 02/03/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 • Τίτλος κτήσης (απόδειξη δαπάνης) και ασφαλιστικές κρατήσεις: Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Εργασίας κυρίου Πετρόπουλου, όσοι αμείβονται για περιστασιακή απασχόληση με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) δεν θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών (δεν θα συνυπολογισθεί το εισόδημα αυτό ως ασφαλιστέο) και δεν θα αναγράφονται στην Α.Π.Δ.. Θυμίζουμε ότι ετήσιο όριο εισοδήματος από τίτλους κτήσης χωρίς την απόκτηση της επιχειρηματικής ιδιότητας είναι τα 10.000 ευρώ. Αναμένουμε εγκύκλιο η οποία έχει καθυστερήσει.
 • Παράταση υποβολής Α.Π.Δ.:  Με δελτίο τύπου η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Α.Π.Δ., αλλά και της καταβολής εισφορών των μη μισθωτών για τις 17 Μαρτίου.
  Αναλυτικά, η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ανακοίνωσε τα ακόλουθα:
  1. Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς ασφαλισμένους, να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 λόγω ένταξης στον ΕΦΚΑ νέων κατηγοριών μισθωτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.
  2. Επίσης παρατείνει την προθεσμία καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων, (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών) την ίδια ως άνω ημερομηνία (Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017).
 • Επιβολή προστίμων για παραβάσεις PoS: Εκδόθηκε απόφαση 17730/16.02.2017 (ΦΕΚ ΦΕΚ B’453/16.2.2017) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες ενημέρωσης των καταναλωτών για την αποδοχή καρτών από τα καταστήματα αλλά και η διαδικασία για την επιβολή προστίμων στους παραβάτες επιχειρηματίες. Σχετικά με τη διαδικασία Ελέγχου, ορίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους, τα οποία είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα:
  α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»
  β) «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».
  Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην Υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικούμενου κατά το άρθρο 6 του Ν.2690/1999, και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.
 • Μισθωτή εργασία και παράλληλη ανεξάρτητη απασχόληση σε διαφορετικά κράτη της Ε.Ε.: Όταν εντός της Ε.Ε. υπάρχει παράλληλη μισθωτή με μη μισθωτή απασχόληση, ο τόπος της μισθωτής απασχόλησης θεωρείται ισχυρότερος δεσμός και για τον λόγο αυτό υπερτερεί του τόπου μη μισθωτής απασχόλησης. Το γεγονός αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό 883/2004 (άρθρο 13 παρ. 3) της Ε.Ε. και ως εκ τούτου υπερτερεί οποιασδήποτε άλλη κανονιστικής πράξης έχει ψηφισθεί μέχρι σήμερα (Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 36/18.7.2013). Εφόσον οι μη μισθωτές απολαβές είναι ασφαλιστέες, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από την ασφάλιση στο κράτος μέλος της μη μισθωτής απασχόλησης.
 • Φορολόγηση κερδών / διοίκηση / ΦΠΑ υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας: Το υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, φορολογείται για τα κέρδη του στην Ελλάδα με τον ελληνικό εταιρικό φορολογικό συντελεστή επί επιχειρηματικών κερδών 29%. Το υποκατάστημα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την αλλοδαπή εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το υποκατάστημα. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται όπως το µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ΑΕ ή ο διαχειριστής μιας ΕΠΕ-ΙΚΕ. Το υποκατάστημα στην Ελλάδα, αποτελεί πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν 2859/2000 και έχει όλες τις υποχρεώσεις ως προς τη φορολογία του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και 38 του ΦΠΑ. Η αξία των στοιχείων που εκδίδονται από το υποκατάστημα για τις πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας, επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
 • Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου – Υπέρ το άρτιο αύξηση: Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (1%). Επί του θέματος αυτού υπήρξαν κατά το παρελθόν αρκετές διχογνωμίες ήδη από την εισαγωγή του Φ.Σ.Κ. στην έννομη τάξη το 1986. Αρχικά η ΠΟΛ 1230/1994 όριζε ότι η υπέρ το άρτιο διαφορά υπόκειται σε Φ.Σ.Κ. κατά τον χρόνο κεφαλαιοποίησης και όχι καταβολής. Στη συνέχεια, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την απόφαση 113/2009 γνωμάτευσε σε μία περίπτωση αύξησης κεφαλαίου ΕΠΕ ότι η υπέρ το άρτιο διαφορά υπάγεται σε Φ.Σ.Κ. κατά την καταβολή αυτού. Η απόφαση αυτή του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτή από τη φορολογική διοίκηση με την ΠΟΛ 1044/2014. Έκτοτε, και σύμφωνα και με πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.Δ., η εγκύκλιος αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους των εταιρειών.
 • Έκθεση κατάσχεσης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και ακυρότητα επιβαλλόμενου προστίμου: Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση ΣτΕ Β΄ Τμ. 424/2017, κρίθηκε ότι σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλοι δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου σε ορισμένο τόπο και δη στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία, αφαιρούν από αυτήν βιβλία, έγγραφα και λοιπά εν γένει στοιχεία, απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας, η σύνταξη από τους ελεγκτές σχετική έκθεση κατασχέσεως η οποία θα υπογράφεται από τους ίδιους. Σε διαφορετική περίπτωση, η καταλογιστική πράξη μπορεί να ακυρωθεί καθώς δεν τηρήθηκε η προδικασία(τυπικοί λόγοι).

Συνήθη Ερωτήματα

Ο οικονομικός εισαγγελέας έχει το δικαίωμα, κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης κάθε είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων, να δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς, το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων και κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος. Το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται σε περίπτωση μη δικαιολογημένης ολοκλήρωσης της ποινικής προδικασίας.

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη