Κληρονομιά

Κάθε περιουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται με δωρεά ή γονική παροχή, ανεξάρτητα αν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας που έχει αυτό κατά το χρόνο δωρεάς ή της γονικής παροχής, είτε πρόκειται για κινητά είτε για ακίνητα.  Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τις ρυθμίσεις και τις παραμέτρους για τον φόρο κληρονομιάς για κάθε περιουσιακό στοιχείο καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον φόρο κληρονομιάς.