Φοροεκτιμήσεις 11/03/2020

Απώλεια φορολογικών στοιχείων λόγω ανωτέρας βίας 

Για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (π.χ. κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών. Πρέπει να προκύπτει δηλαδή ότι παρά τα μέτρα που έλαβε ο υπόχρεος, το γεγονός δεν μπόρεσε να αποτραπεί (εγγ. 1038851/457/21.4.2003, 1042878/274/15.5.2007, ΣτΕ 4206/2011, ΣτΕ 4782/1996).

Στην περίπτωση της υπ’ αριθ. 2451/2019 απόφασης της ΔΕΔ κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα δεν επέδειξε την άκρα επιμέλεια και σύνεση που επιβάλλεται από τις περιστάσεις για τη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων από διαδικτυακές επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό, δεδομένου ότι το αίτημα της ελεγκτικής αρχής για διάθεση των στοιχείων επιδόθηκε σε χρόνο υπέρμετρα προγενέστερο της απώλειας των λογιστικών αρχείων. Συνεπώς, η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε άμεσα και εμπρόθεσμα στο εν λόγω αίτημα και δεν είχε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και τις δικλείδες ασφαλείας, ως οφείλει να κάνει κάθε επιχείρηση με την εφαρμογή προσήκουσας πολιτικής ασφαλείας και την τακτική περιοδική αποθήκευση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (backup) ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους, σε περιπτώσεις διαδικτυακής επίθεσης ή εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού.

Επιεικέστερη διάταξη για ευθύνη νομίμων εκπροσώπων

Εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4646/2019, ήτοι έως 12.03.2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφαρμογή της ευνοϊκής διάταξης για την αλληλέγγυα ευθύνη, τα πρόσωπα στα οποία είχαν βεβαιωθεί σε βάρος τους οφειλές με βάση το προηγούμενο καθεστώς. Με βάση το νέο καθεστώς προβλέπονται ευμενέστερες προϋποθέσεις, όπως, μεταξύ άλλων, υποκειμενική ευθύνη, αντί της αντικειμενικής καθώς και ευθύνη μόνο για το διάστημα της θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η νέα διάταξη, δεν θεμελιώνεται αλληλέγγυα ευθύνη και αίρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος του προσώπου.

Σύσταση Α.Ε. χωρίς συμβολαιογράφο 

Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού μέσω είτε της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), είτε των Υπηρεσιών μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, είναι πλέον εφικτή η σύσταση και Ανωνύμων Εταιρειών.

Το κόστος σύστασης μέσω e-YMS ανέρχεται στα 18 ευρώ και οι Α.Ε. επιβαρύνονται επιπλέον και με το 1‰ επί του κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. γίνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο.

Επίσης, σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον συμβολαιογράφο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση στην οποία υπάρχει ακίνητο στο μετοχικό κεφάλαιο, όπου θα πρέπει να τηρηθεί ο συμβολαιογραφικός τύπος, όπως γίνεται για όλες τις πράξεις που αφορούν ακίνητα.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παράδοση αγαθού επιχείρησης από επαχθή ή χαριστική αίτια ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης.

Π.χ. Μικροβιολογικό εργαστήριο (εκτός καθεστώς ΦΠΑ- ιατρικές υπηρεσίες) πωλεί διαγνωστικό μηχάνημα – η παράδοση αυτού δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 04/03/2020

Πίστωση φόρου αλλοδαπής   

Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η μείωση του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν δύναται, όμως, να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, για όλες τις περιπτώσεις και όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων που ζητείται πίστωση φόρου αλλοδαπής προέλευσης, η καταβολή ή η παρακράτηση του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά έγγραφα που ορίστηκαν στην ΠΟΛ. 1026/22.01.2014 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 170Β’).

Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.), απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (με apostille ή προξενική θεώρηση, ανάλογα εάν η Χώρα έχει υπογράψει την Σύμβαση της για τη σφραγίδα της Χάγης ή όχι).

Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε λίρες Αγγλίας), για τις ανάγκες της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την  ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή  που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

Συναλλαγές μεταξύ συγγενικών προσώπων

Όπως έχουμε τονίσει και στην αρθρογραφία μας, ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να χαρακτηρίσει ως δωρεά ολικά ή μερικά κάθε παραχώρηση περιουσίας  που γίνεται εικονικά  με τον τύπο της σύμβασης  με αντάλλαγμα, αλλά υποκρύπτει δωρεά. Ειδικά  για  τις  παροχές  χρηματικών  ποσών διευκρινίζεται ότι το βάρος της απόδειξης της χωρίς αντάλλαγμα παροχής για την οποία δεν καταρτίστηκε έγγραφο το φέρει η φορολογική αρχή. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η συναγωγή τεκμηρίου δωρεάς από την αρμόδια αρχή, εφόσον μπορεί να αποκλείσει αιτιολογημένα την απόρριψη της πηγής των χρημάτων/φύσης συναλλαγής που επικαλείται ο ελεγχόμενος, όταν τα πρόσωπα (ο πάροχος και ο λήπτης) συνδέονται μεταξύ τους με ιδιαίτερο συγκεκριμένο συγγενικό δεσμό και μπορεί να διαπιστωθεί ότι  η  οικονομική κατάσταση του προσώπου που θεωρείται δωρητής του επέτρεπε να κάνει δωρεά  που υποστηρίζεται ότι έγινε (βλ. ενδεικτικά ΔΕΔ 825/2019).

Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, η φορολογική αρχή δύναται να επιβάλει φόρο δωρεάς.

Σχετικώς εκδόθηκε πρόσφατα και η υπ’ αριθ. 2475/2019 απόφαση ΔΕΔ, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή και κρίθηκε ότι η επιβολή φόρου δωρεάς προϋποθέτει «αληθή» και όχι «κατά το φαινόμενο μόνον» απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και ταυτοχρόνως, τον αιτιολογημένο αποκλεισμό της περίπτωσης μέρος του χρηματικού ποσού να προέρχεται είτε από εισοδήματα της φορολογουμένου είτε από μεταφορές χρηματικών ποσών στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των οικογενειακών υποχρεώσεων και της αντιμετώπισης των ημερήσιων αναγκών και περιστάσεων.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν το δάνειο έχει ληφθεί από ημεδαπή ή αλλοδαπή τράπεζα. Οι τόκοι υπερημερίας που προέρχονται από καθυστέρηση οφειλής δανείου ή πίστωσης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εφόσον το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της επιχείρησης, καθόσον στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν γίνεται διάκριση ως προς το είδος των τόκων (συμβατικοί ή υπερημερίας).

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 25/02/2020

Αρχικό κεφάλαιο ΑΕ και κάλυψη δαπανών  

Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Η ρύθμιση αυτή, όμως, δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Περαιτέρω, η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του.

Κάλυψη τεκμηρίων μέσω δανείου

Για να χρησιμοποιηθεί το δάνειο υπό την μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού για κάλυψη τεκμηρίων θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Ο σκοπός του δανείου να έχει σχέση με το επικαλούμενο τεκμήριο προς κάλυψη

– Το έγγραφο πρέπει να φέρει βέβαια χρονολογία θεωρημένη από αρμόδια αρχή

– Το δάνειο να έχει ληφθεί πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης (εφόσον το επικαλούμαστε για κάλυψη τεκμηρίου)

– Η μη εικονικότητα αυτού. Αυτή μπορεί να αποδειχθεί από το αν ακολουθήθηκαν άλλες ενέργειες που προβλέπει ο νόμος για τη σύναψη ιδ. Δανείου (πχ χαρτοσήμανση, καταβολές δόσεων αποπληρωμής κλπ).

Αν τα παραπάνω ισχύουν σωρευτικά, η μη χαρτοσήμανση του δανείου μπορεί να παραβλεφθεί και να γίνει δεκτή η κάλυψη τεκμηρίου από τη Δ.Ο.Υ.

Τεχνικός και γιατρός ασφαλείας σε επιχειρήσεις

Τεχνικός ασφαλείας – γιατρός ασφαλείας: Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3850/2010), στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, ενώ στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας μπορούν να παρέχονται σε μια επιχείρηση και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, που ονομάζονται «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επομένως, εφόσον οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας παρέχονται από νομικό πρόσωπο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω ΕΞΥΠΠ.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής που δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα δεν υπάγεται στα τεκμήρια και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησης του συναλλάγματος για την αγορά κατοικίας (βλ. άρθρο 33 Ν. 4172/2013).

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 18/02/2020

Κυρώσεις για τεχνητές διευθετήσεις – μεταφορά φορολογητέας ύλης  

Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Τεχνητές διευθετήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια ενδοομιλικών συναλλαγών. Ενδοομιλικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες θεωρούνται ότι μοιράζονται κοινά συμφέροντα είτε με τη μορφή κοινής διοίκησης είτε λόγω της σύνθεσής τους. Με άλλα λόγια σύνδεση υπάρχει μεταξύ επιχειρήσεων όταν πίσω από αυτές υπάρχουν τα ίδια πρόσωπα και άρα δύνανται να συναλλάσσονται μεταξύ τους όχι στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πρακτικής, αλλά για σκοπούς φοροαποφυγής προς όφελος των προσώπων που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Σε περίπτωση ελέγχου και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις σχετικά με το καθεστώς που διέπει τις ενδοομιλικές συναλλαγές, οι Φορολογικές Αρχές επαναπροσδιορίζουν τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης που έχει φοροδιαφύγει μέσω της υπερτιμολόγησης/υποτιμολόγησης, επιβάλλοντας ταυτόχρονα πρόστιμα αυτοτελή και ξεχωριστά για τον κάθε υπόχρεο και για κάθε μία από τις παραβάσεις. Συνεπώς, τα δύο σκέλη των αποτελεσμάτων ενός φορολογικού ελέγχου είναι αφενός ο καταλογισμός των κερδών που απεκρύβησαν μέσω της καταστρατήγησης του transfer pricing (ενδοομιλικές συναλλαγές) με τις νόμιμες προσαυξήσεις και αφετέρου η επιβολή των σχετικών προστίμων.

Σχετική είναι και η προσφάτως εκδοθείσα απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης υπ’ αριθ. 2631/2019 όπου ατομική επιχείρηση μετέφερε φορολογητέα ύλη προς συνδεδεμένη (συγγενική) εταιρία.

Συμβάσεις leasing και αποσβέσεις

Σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπου δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στον μισθωτή και η διάρκειά της είναι μικρότερη του χρόνου απόσβεσης του παγίου, το τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπό της κατά τον χρόνο λήξη της σύμβασης θα μεταφέρεται σωρευτικά στα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους λήξης της μίσθωσης.

Για παράδειγμα, έστω σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διάρκειας 3 ετών ο οποίος κατά τον χρόνο λήξης της μίσθωσης επιστέφεται στον εκμισθωτή. Δεδομένου ότι ο συντελεστής απόσβεσης του παγίου με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 είναι 20% (5 έτη), το αναπόσβεστο υπόλοιπο των δύο (2) εναπομενόντων ετών μεταφέρεται σωρευτικά στα φορολογικά αποτελέσματα του φορολογικού έτους λήξης της μίσθωσης (βλ. Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./Ε.2080/16.5.2019 «Απόσβεση σε χρηματοδοτικές μισθώσεις»).

Απασχόληση συνταξιούχου

Σε συνταξιούχους οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Υποχρεούνται, όμως, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί.

Μάλιστα, με βάση το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αυξάνονται οι καταβολές σε εργαζόμενους συνταξιούχους και συγκεκριμένα οι ακαθάριστες κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται σε ποσοστό 70% (δηλαδή η περικοπή είναι 30%), ενώ υπό τα ισχύοντα δεδομένα οι συντάξιμες αποδοχές καταβάλλονται σε ποσοστό 40% (η περικοπή δηλαδή ανέρχεται σε 60%).

Δημοφιλή Ερωτήματα

Διαχειριστές ΙΚΕ και μοναδικοί εταίροι Μονοπρόσωπης ΙΚΕ ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ. Μέλη ΙΚΕ δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, παρά μόνον εάν διατηρούν παράλληλα την ιδιότητα του διαχειριστή.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 12/02/2020

Μεταβίβαση επιχείρησης υπό προϋποθέσεις δεν βαρύνεται με Φ.Π.Α.

H μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του κώδικα Φ.Π.Α. (θεωρείται πράξη εκτός πεδίου Φ.Π.Α.) και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. (βλ. ΠΟΛ 1103/1990 και 1149/2017).

Φορολογική μεταχείριση ιδρύματος (foundation)

Το «ίδρυμα» (foundation) αποτελεί παρεμφερή με το trust θεσμό, που προσφέρει στον ιδρυτή του δυνατότητες διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας του είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, προς όφελος κάποιων προσώπων. Πρόκειται, ειδικότερα, για μία νομική οντότητα που συνήθως διαθέτει νομική προσωπικότητα κατά το αλλοδαπό δίκαιο της έδρας του, χωρίς όμως να παρουσιάζει χαρακτηριστικά εταιρείας, στην οποία ο ιδρυτής μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία. Κατά τη συνήθη πρακτική, η διαχείριση των εν λόγω στοιχείων, καθώς και η διαχείριση εν γένει του ιδρύματος ανατίθεται στο Συμβούλιο (ή Διοικητικό Συμβούλιο), με σκοπό την εκπλήρωση των επιθυμιών του ιδρυτή.

Tα τυχόν εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που αποκτά στην Ελλάδα η ως άνω αλλοδαπή νομική οντότητα (ιδρύματα και trusts) φορολογούνται με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, δηλαδή ενεργείται παρακράτηση φόρου (5%, 15% ή 20%, κατά περίπτωση αντίστοιχα), με την οποία επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, στο βαθμό που αυτή δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης, τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που αποκτώνται από την ως άνω νομική οντότητα στην Ελλάδα, φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση που το ίδρυμα είναι φορολογικός κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ., έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης που ισχύει, ενώ σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας.

Έκπτωση δαπάνης σε εξόφληση λογαριασμού προμηθευτή από τρίτο πρόσωπο

Σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ΄ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.

Ομοίως, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, η εξόφληση γίνεται, κατ΄ εντολή της επιχείρησης, από τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται για την εκπεσιμότητα των δαπανών με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση.

Εισόδημα αλλοδαπής εταιρείας από ακίνητο στην Ελλάδα

Σε περίπτωση που αλλοδαπή εταιρεία διαθέτει ακίνητο στην Ελλάδα το εισόδημα που προκύπτει από το ακίνητο  φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση του αλλοδαπού δικαιούχου στην Ελλάδα ή όχι.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Οι παρακρατούμενοι-προκαταβληθέντες φόροι τόσο στην ημεδαπή όσο στην αλλοδαπή εκπίπτουν από τον αναλογούντα φόρο οποτεδήποτε εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού (ακόμη και μετά την πενταετία από την καταβολή τους).

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 04/02/2020

Εισόδημα από μεταβίβαση μετοχών/εταιρικών μεριδίων

Υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης μετοχών σε εταιρεία μη εισηγμένη, μετοχών και άλλων κινητών αξιών εταιρείας εισηγμένης (εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%), καθώς και μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες. Ο συντελεστής φορολόγησης είναι 15% και ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης.
Σε περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά, η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα ή οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές.
Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο.
Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο.

 

Φορολόγηση μη διανεμηθέντων κερδών λόγω αλλαγής κατηγορίας βιβλίων

Όταν νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (κεφαλαιουχικές εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, κλπ) αλλάζει σύστημα τήρησης των λογιστικών του αρχείων από διπλογραφικό σε απλογραφικό, τα κέρδη του εν λόγω προσώπου, όπως αυτά εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί για το τελευταίο φορολογικό έτος που τηρούνταν τα λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική μέθοδο, και τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων, ανεξάρτητα από την πραγματική καταβολή των σχετικών κερδών στους εταίρους των πιο πάνω προσώπων (βλ. και ΠΟΛ.1147/2018).

 

Αφανής εταιρεία και Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Αφανής είναι η εταιρεία που αποβλέπει σε μία ή περισσότερες εμπορικές εργασίες, η δε σύστασή της είναι άτυπη, μη υποκείμενη στις διατυπώσεις που απαιτούνται για τη σύσταση των λοιπών εμπορικών εταιρειών.
Υπόχρεος σε φόρο, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, είναι ο εμφανής εταίρος (διαχειριστής) για το σύνολο των κερδών της εταιρείας. Εμφανής εταίρος είναι το πρόσωπο το οποίο συναλλάσσεται εμφανώς με τους τρίτους, στο δικό του όνομα, και αναλαμβάνει απέναντι σ’ αυτούς υποχρεώσεις ή αποκτά δικαιώματα.
Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής στα αποτελέσματα πράξεων, που διενεργεί στο όνομά του, αλλά προς το κοινό συμφέρον των εταίρων.
Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η. και οι όροι της εταιρικής συμφωνίας αποδεικνύονται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4557/2018 όλα τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων) και η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτή επιφέρει κυρώσεις.
Στα πλαίσια, αυτά γεννώνται προβληματισμοί για το κατά πόσον η υποχρέωση για τήρηση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην πραγματικότητα καταργεί de facto την έννοια της αφανούς εταιρείας.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Κατά τον συμψηφισμό του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημιές δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 28/01/2020

Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος

Παρόλο που από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα, αυτονόητο είναι ότι η λογιστική παρακολούθησή τους, μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας, «σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές».
Οι λογιστικές πρακτικές, στην προκειμένη περίπτωση, αναφέρονται στην λειτουργία των υποκαταστημάτων, είτε μέσω της εξαρτημένης λογιστικής παρακολούθησης, είτε στο πλαίσιο της λογιστικής αυτοτέλειας.
Η διοίκηση της οντότητας μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις παραπάνω λογιστικές μεθόδους για ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα, με στόχο πάντα στο τέλος της χρήσης όλα τα δεδομένα να ενσωματώνονται στο λογιστικό σύστημα της έδρας. Υφίσταται δηλαδή η διακριτική ευχέρεια για την διοίκηση, να επιλέξει την τήρηση της εξαρτημένης λογιστικής παρακολούθησης για ένα υποκατάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι οι λογιστικές εγγραφές των συναλλαγών του υποκαταστήματος θα διενεργούνται στο πλαίσιο του λογιστικού συστήματος της έδρας σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς, ώστε να προκύπτουν οι απαραίτητες κάθε φορά πληροφορίες, ενώ για άλλο υποκατάστημα μπορεί να επιλεγεί η λογιστική αυτοτέλεια.

 

Φόρος υπεραξίας επί πώλησης μετοχών που αποκτήθηκαν με κληρονομιά

Με την παράγραφο 9 του άρθρου 115 του Ν. 4549/2018, τροποποιήθηκε το άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 και προστέθηκε στην παράγραφο 4 ένα νέο εδάφιο, με το οποίο ορίζεται ότι ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Συνεπώς, για μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και μετά, παύουν να ισχύουν οι οδηγίες της Διοίκησης σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είχαν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβανόταν μόνο ο φόρος που καταβλήθηκε (ΠΟΛ.1032/2015 ).
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.
Σχετική είναι και η ΠΟΛ. 1147/26.7.2018 εγκύκλιος διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του Ν.4549/2018.
Επομένως, θα προκύψει φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., μόνο αν η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κτήσης (λόγω κληρονομικής διαδοχής), με βάση τη σχετική δήλωση φόρου κληρονομιάς, οπότε στην περίπτωση αυτή προκύπτει φόρος υπεραξίας στην προκύπτουσα διαφορά.

 

Εκκαθάριση νομικού προσώπου – Αυτούσια απόδοση περιουσιακών στοιχείων

Το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανομή κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, στο βαθμό που το εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο. Σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προβαίνουν για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης στη μεταβίβαση, ως απόδοση των εισφορών τους, παγίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων, τίτλων, κ.λπ.) στα μέλη τους, λαμβάνεται η αγοραία αξία των πιο πάνω παγίων ή η αξία των λοιπών στοιχείων, όπως προκύπτει από κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. έκθεση ορκωτού ελεγκτή). Για το τυχόν επιπλέον ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της κατά τα παραπάνω αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων από το καταβεβλημένο κεφάλαιο, όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος αλλά το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος του δικαιούχου και φορολογείται ως μέρισμα. Ειδικά για ακίνητα που διανέμονται στους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας αυτά φορολογούνται με φόρο μεταβίβασης 3% κατά την αυτούσια διανομή-απόδοση των ακινήτων της εκκαθάρισης στους μετόχους.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Επί μεταβίβασης ακινήτου με πώληση, ο αγοραστής καταβάλλει Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (εκτός αν η αναγραφόμενη στο πωλητήριο συμβόλαιο είναι μεγαλύτερη).

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 21/01/2020

Σημαντικές αλλαγές στην παραγραφή

Μία σημαντική τροποποίηση που επέφερε ο νέος φορολογικός νόμος (ν. 4646/2019) είναι στην παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για επιβολή φόρου. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι μεταφέρονται στο ισχύον καθεστώς ορισμένες λογικές που ίσχυαν με τον ν. 2238/1994.

ΠΙο συγκεκριμένα, εισάγεται δεκαετής παραγραφή με ισχύ από την 01/01/2018 σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή περιέλευσης νέων στοιχείων σε γνώση της φορολογικής αρχής μετά την πενταετία, περίπτωση που ίσχυε υπό το καθεστώς του ν. 2238/1994, καταργήθηκε με τον ν. 4174/2013 και πλέον επαναφέρεται σε ισχύ.

Περαιτέρω, επεκτείνεται για ένα έτος η παραγραφή, στην περίπτωση που υποβληθεί δήλωση φόρου κατά τη διάρκεια του τελευταίου πέμπτου έτους.

Τέλος, μειώνεται από 20 σε 10 έτη η προθεσμία παραγραφής σε υποθέσεις φοροδιαφυγής που αφορούν τα έτη 2012-2017, ενώ καταργείται η εικοσαετής παραγραφή για υποθέσεις φοροδιαφυγής από το 2018 και εξής.

 

Έκπτωση ΦΠΑ από καλόπιστο λήπτη εικονικού τιμολογίου

Βάσει της υπ’ αριθ. 134/30.5.2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) ο καλόπιστος λήπτης φορολογικού στοιχείου εικονικού, ως προς το πρόσωπου του εκδότη (δηλαδή ο καλοπίστως αγνοών την εν λόγω εικονικότητα) δύναται να εκπέσει τον ΦΠΑ, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν. Αντιθέτως, ο λήπτης φορολογικού στοιχείου, το οποίο είναι εικονικό λόγω του διαφορετικού χαρακτηρισμού της γενόμενης συναλλαγής, δεν δύναται να εκπέσει τον ΦΠΑ.
Η ως άνω Γνωμοδότηση ΝΣΚ υιοθετήθηκε με την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1097/2016 «Κοινοποίηση της με αρ. 134/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου».

 

Ειδική αιτιολογία για απόρριψη δαπάνης ως μη παραγωγικής

Δεν επιτρέπεται στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών που πληρούν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους ως παραγωγικών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές).
Η γενική και αόριστη αναφορά της φορολογικής αρχής ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο κρίθηκαν ως μη παραγωγικές, δεν δύναται να αποτελέσει αιτιολογία επαρκή και ικανή να στοιχειοθετήσει την απόρριψη της έκπτωσής τους από το ακαθάριστο εισόδημα (βλ. και απόφαση ΔΕΔ 471/2019).
Ιδιαίτερα δε όταν οι δαπάνες αυτές ενσωματώνονται στο κόστος πωληθέντων και από τη διαφορά εσόδου και κόστους προκύπτει το καθαρό έσοδο. Θα πρέπει, λοιπόν, οι ελεγκτικές αρχές να εφαρμόζουν ορθά τη νομοθεσία γιατί με τον τρόπο αυτό πολλές επιχειρήσεις εξαναγκάζονται να μεταναστεύσουν εκεί όπου οι επιχειρηματικές κινήσεις αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Δάνειο που συνήφθη στην αλλοδαπή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον αυτό εκτελείται στην Ελλάδα. Ως εκτέλεση δανείου, νοείται η παράδοση του δανείσματος από τον δανειστή στον οφειλέτη να γίνεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτό (το δάνεισμα) κατατίθεται σε αλλοδαπή τράπεζα για να εμβασθεί στην Ελλάδα.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 14/01/2020

Εισόδημα από ακίνητο και υποχρέωση τήρησης βιβλίων

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, τα οποία διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα, τόσο από τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. όσο και από τις ισχύουσες διατάξεις των Ε.Λ.Π., δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.
Επειδή όμως από 1.1.2014 το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα από ακίνητη περιουσία αποτελεί πλέον για την φορολογία εισοδήματος εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αποκτούν ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, τα πρόσωπα αυτά ιδιοκτησίας ακινήτου, εφόσον αποκτούν εισόδημα από την ενοικίαση του ακινήτου αυτού, από την ημερομηνία αυτή και μετά είναι υπόχρεα σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
Περαιτέρω, όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από ακίνητη περιουσία στην ημεδαπή, με την ΠΟΛ.1069/23.03.2015 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι στην περίπτωση που ο αλλοδαπός δικαιούχος νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας, εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης που ισχύει.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και ΦΠΑ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1285/98 στις απαλλακτικές διατάξεις ΦΠΑ εμπίπτουν όχι μόνο οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται άμεσα από τον ίδιο τον οργανωτή του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά εμπίπτουν επίσης και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όταν η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ανατίθεται από τον οργανωτή στο τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητα αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδοτείται ή όχι από άλλο φορέα. Αντίθετα, οι επιμέρους εργασίες που περιορίζονται αποκλειστικά στην οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος (π.χ. εξεύρεση αιθουσών διδασκαλίας, εξεύρεση καθηγητών κ.λπ.), υπάγονται στο ΦΠΑ με συντελεστή 24%, διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν συνιστούν υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Συμπληρωματικά στοιχεία και παράταση παραγραφής

Όπως έχουμε αναλύσει επανειλημμένα και σε αρθρογραφία μας με βάση τον προϊσχύοντα ΚΦΕ (ν. 2238/1994) το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, παραγράφεται, καταρχήν, με την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης φόρου εισοδήματος, αλλά, κατά παρέκκλιση του κανόνα αυτού, η παραγραφή καθίσταται δεκαετής, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση στην οποία η διαπίστωση της παράβασης στηρίζεται σε στοιχεία («συμπληρωματικά»), που περιήλθαν στην αρμόδια για τον καταλογισμό φορολογική αρχή μετά την ως άνω πενταετία.
Κατά την έννοια δε της ως άνω διάταξης ως συμπληρωματικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της δεκαετούς παραγραφής, νοούνται εκείνα τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική αρχή κατά την ανωτέρω πενταετία. Συνεπώς, δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α., ο Έλληνας φορολογικός κάτοικος έχει τη δυνατότητα να φορολογηθεί για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία στις Η.Π.Α. στην εκεί χώρα με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης, όσον αφορά την Ελλάδα.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 24/12/2019

Έκπτωση δαπανών ενοικίων

Μετά τις αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από 1.1.2020 και εξής, οι δαπάνες ενοικίων, ανεξαρτήτως ποσού δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Φορολογική μεταχείριση διαγραφής χρέους

Η ωφέλεια νομικού πρόσωπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Α’ 176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Για διαγραφές χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, τα ανωτέρω εφαρμόζονται αποκλειστικά για οφειλές, που την 31η Δεκεμβρίου 2018 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες ή που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017, και για συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή συνάπτονται βάσει του ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών).

Αμοιβές μελών ΔΣ από τα κέρδη ΑΕ

Αμοιβές που δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη της Α.Ε., αποτελούν οιονεί μερίσματα και φορολογούνται με συντελεστή παρακράτησης φόρου μερισμάτων (5% μετά τη ψήφιση του Ν.4646/2019) με εξάντληση της φορολογική υποχρέωσης για τα φυσικά πρόσωπα – μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου να χορηγηθούν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ συνιστάμενες σε ποσοστό επί των κερδών θα πρέπει να υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο Καταστατικό της εταιρείας.

Περιορισμοί δυνατότητας έκπτωσης ζημιών αλλοδαπής εγκατάστασης

Οι ζημίες που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα ούτε κατά τον χρόνο που προέκυψαν ούτε και να μεταφερθούν προς συμψηφισμό με κέρδη φορολογητέα στην Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη, ενώ αντίθετα τα κέρδη που προκύπτουν από αντίστοιχες μόνιμες εγκαταστάσεις φορολογούνται. Δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών από αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση παρέχεται μόνο όταν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο περιορισμός έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν σε άλλο κράτος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης, βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. και κατά συνέπεια θα πρέπει να αρθεί και εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε..

Δημοφιλή Ερωτήματα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1060/19.3.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του Ν. 4172/2013», ορίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υφίσταται και στην περίπτωση που οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. Σωματεία), δεν αποκτούν εισόδημα.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).