Φοροεκτιμήσεις 26/04/2021

Φοροαπαλλαγή γονικής παροχής για α’ κατοικία

Με πρόσφατο άρθρο μας αναφερθήκαμε – μεταξύ άλλων – στο θέμα της γονικής παροχής χρημάτων από γονέα σε τέκνο για την αγορά α’ κατοικίας (δείτε το άρθρο μας εδώ: https://artion.gr/φορολογία-δωρεάς-και-γονικής-παροχής).

Από 31.7.2020 είναι αφορολόγητες οι δωρεές από γονείς σε τέκνα χρηματικών ποσών για απόκτηση πρώτης κατοικίας, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το αφορολόγητο. Προϋπόθεση είναι η γονική παροχή χρημάτων να γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου, που πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

Μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ η πράξη είναι αφορολόγητη. Από τις 150.000 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ήτοι υπάρχει φόρος 1% από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, από το ποσό των 300.000 ευρώ και μέχρι τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 5%, ενώ για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 10%.

Επειδή προέκυψαν πολλά ερωτήματα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό που απασχολεί πολύ κόσμο.

  1. Το ευνοϊκό καθεστώς αφορά τα χρηματικά ποσά που παρέχονται μετά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης (31.7.2020) ανεξάρτητα αν η αγορά και η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας έλαβε χώρα σε προγενέστερο της ισχύος του νόμου χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει τίμημα που καταβάλλεται (εφάπαξ ή τμηματικά) σε χρόνο μεταγενέστερο της 31.7.2020.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά αποδεδειγμένα παρέχονται για την εξόφληση δόσεων δανείου που χορηγήθηκε για τη συγκεκριμένη αγορά πρώτης κατοικίας που έτυχε της απαλλαγής.

  1. Το ποσό των 150.000 € είναι ανά γονέα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΑΑΔΕ.
  2. Το ευνοϊκό καθεστώς δεν ισχύει για την αγορά από τα τέκνα κατοικίας στο εξωτερικό.
  3. Το ευνοϊκό καθεστώς δεν ισχύει για χρηματικά ποσά που παρέχονται από τους γονείς στα τέκνα για ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο (είτε έχει τύχει απαλλαγής πρώτης κατοικίας το τέκνο για την απόκτηση του οικοπέδου είτε όχι).
  4. Σε φορολόγηση με βάση τη φορολογική κλίμακα υπόκειται το συνολικό χρηματικό ποσό που παρέχεται για την αγορά πρώτης κατοικίας, όχι μόνο το απαλλασσόμενο από τον φόρο μεταβίβασης ποσό, και είναι δυνατό να καλύπτει και τη δαπάνη αμοιβών δικηγόρου, συμβολαιογράφου, τέλη μεταγραφής καθώς και τον τυχόν προκύπτοντα φόρο μεταβίβασης. Εφόσον το ποσό της χρηματικής δωρεάς/γονικής παροχής υπερβαίνει το τίμημα και τα προαναφερόμενα έξοδα της αγοράς, κατά το υπερβάλλον θα υπαχθεί σε αυτοτελή φορολόγηση.

 Διοίκηση επιχείρησης και φορολογικές ευθύνες

– Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1837/2020) έγινε δεκτό ότι μέτρα διασφάλισης λόγω διαπίστωσης φοροδιαφυγής από εταιρεία μπορούν να επιβληθούν σε μέλη της διοίκησής της μόνο εφόσον τα τελευταία έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει διαχειριστικά καθήκοντα,.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα νομικό πρόσωπο έχει διαπράξει φοροδιαφυγή, για τη νόμιμη επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου κατά προσώπου που συμμετέχει στο όργανο διοίκησης εταιρείας (πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, εκκαθαριστής κλπ.) δεν αρκεί απλά η ιδιότητα του μέλους αλλά, επιπρόσθετα, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει πράγματι ασκήσει, διαρκώς ή προσωρινά, συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως ή διαχειρίσεως της εταιρείας.

– Περαιτέρω, το πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα της αλληλέγγυας ευθύνης των προσώπων που διοικούν εταιρείες αναμορφώθηκε πρόσφατα ούτως ώστε για τη θεμελίωση τέτοιας ευθύνης να απαιτείται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, υπαιτιότητα των προσώπων αυτών.

Σε προηγούμενη δημοσίευσή μας (https://cutt.ly/svMCnaj)  αναλύσαμε την περιπτωσιολογία της έλλειψης υπαιτιότητας, με βάση τη σχετική εγκύκλιο.

– Τέλος, τα πρόσωπα που ασκούν (ή κατά περίπτωση ασκούσαν) διοίκηση σε μία εταιρεία έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ενδικοφανή και δικαστική προσφυγή για πράξη επιβολή φόρου που εκδίδεται σε βάρος της εταιρείας (ΣτΕ 498/2020).

Δημοφιλή ερωτήματα

Για το δώρο Πάσχα δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 19/04/2021

Πρόστιμο για εικονικά και αθωωτική ποινική απόφαση

Με την υπ’ αριθ. 1831/2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι μία αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου που αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης που αφορά πρόστιμο για εικονικά τιμολόγια, διότι η μεν ποινική διαδικασία αφορά το φυσικό πρόσωπο και η δε διοικητική το νομικό πρόσωπο. Συνεπώς δεν μπορεί η εταιρεία να προβάλει ισχυρισμού περί παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας που προέκυψε υπέρ του φυσικού προσώπου, ήτοι του Διευθύνοντος Συμβούλου της, ο οποίος απαλλάχθηκε, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου ποινικού δικαστηρίου για την αποδιδόμενη σε βάρους του κατηγορία της πράξης, καθώς δεν υπάρχει ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε το ένδικο πρόστιμο για παράβαση του ΚΒΣ (εταιρία) και του προσώπου κατά του οποίου κινήθηκε η ποινική διαδικασία που ολοκληρώθηκε με την ως άνω ποινική απόφαση (διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας).

Συναλλαγές με ακίνητα και επιχειρηματική δραστηριότητα

Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, κάθε 3 ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός 2 ετών θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Από το Φορολογικό έτος 2018 και επόμενα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πώληση από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

Με άλλα λόγια μπορεί να θεωρηθούν επιχειρηματική δραστηριότητα 3 συναλλαγές επί ακινήτων αν γίνουν εντός διετίας, π.χ. αγορά κτήματος από φυσικά πρόσωπα, και πώλησή τους ή ανέγερση διαμερισμάτων από ένα φυσικό πρόσωπο και πώληση τριών εξ αυτών, εντός διετίας.

Επισημαίνουμε ότι με βάση το προγενέστερο καθεστώς του Ν. 2238/1994 (δηλαδή πριν από την 1/1/2014) ίσχυε ότι: «Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, καθώς και η πώληση μέσα σε δύο χρόνια από την απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν μεγάλη αξία».

Σημειωτέον ότι το κέρδος από επιχειρηματική συναλλαγή φορολογείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 του Ν. 4172/13 επιβαρύνεται δε και με έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις καθώς και με τις ανάλογες προσαυξήσεις αν διαπιστωθεί έπειτα από έλεγχο.

Καταθέσεις για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου

Έχει κριθεί ότι καταθέσεις χρημάτων από μετόχους ανώνυμης εταιρίας ή από τρίτους στην εταιρία αυτή, για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου της, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, ανεξάρτητα αν, για τις καταθέσεις αυτές, είχε προηγηθεί ή όχι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ή του ΔΣ) της ανώνυμης εταιρίας, για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου της. Και τούτο, γιατί η αύξηση του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας, ως πράξη, συνιστώσα αντικείμενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, οποτεδήποτε γενόμενη, απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του περί Φ.Σ.Κ. Νόμου 1676/1986 (ΣτΕ 1470/2002). Η παραμονή, δε, των κατατεθέντων χρημάτων στο σχετικό λογαριασμό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της κατάθεσης σε δάνειο και, συνεπώς, δεν δημιουργείται, εκ του λόγου τούτου, υποχρέωση καταβολής και επιπλέον τέλους χαρτοσήμου δανειακής σύμβασης (ΣτΕ 870/1979).

Τα ανωτέρω έγιναν δεκτά και στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 2323/2019 απόφασης ΔΕΔ που έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή εταιρείας.

Δημοφιλή ερωτήματα

Η μεταφορά της ζημίας πρέπει, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, να γίνεται διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη μέχρι να καλυφθεί πλήρως, συμψηφίζοντας τις ζημιές αυτές υποχρεωτικά στο πρώτο φορολογικό έτος στο οποίο θα προκύψουν κέρδη. Αν μετά την παρέλευση της πενταετίας μένει ακάλυπτο ποσό, αυτό χάνεται. Επίσης, η ζημία συμψηφίζεται διαδοχικά με μελλοντικά κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών και όχι με κέρδη των προηγούμενων.

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 12/04/2021

Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό και δωρεά

Η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν μπορεί να θεμελιώσει εκ προοιμίου την ύπαρξη άτυπης δωρεάς μεταξύ των συνδικαιούχων. Θέμα άτυπης δωρεάς τίθεται εφόσον ο συνδικαιούχος, ο οποίος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να εισφέρει στον κοινό λογαριασμό, κάνει χρήση του ποσού του λογαριασμού, γεγονός πραγματικό και ελεγκτέο σε κάθε περίπτωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για παράδειγμα, η μεταφορά χρηματικού ποσού από και προς κοινό λογαριασμό μεταξύ των αυτών προσώπων και η επιστροφή του ίδιου χρηματικού ποσού στον αρχικό λογαριασμό, χωρίς ενδιάμεσα να έχει γίνει χρήση (του) ποσού αυτού από κάποιον από τους συνδικαιούχους, δεν μπορεί να θεμελιώσει την ύπαρξη άτυπης δωρεάς. (βλ. ΠΟΛ 1033/21-2-2013 και ΔΕΔ 2301/2018 που απάλλαξε συνδικαιούχο κοινού λογαριασμό από τον μη νομίμως επιβληθέντα φόρο δωρεάς).

Περαιτέρω, εφόσον, η ελεγκτική αρχή, η οποία φέρει το βάρος της απόδειξης, δεν απέδειξε ότι η μεταφορά του εν λόγω χρηματικού ποσού έγινε από χαριστική αιτία (animus donandi) αλλά στηρίχθηκε για τον καταλογισμό του φόρου στην στιγμιαία και βραχυχρόνια επαύξηση της περιουσίας της προσφεύγουσας. Δεν συντρέχει «αληθής» απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς η μεταφορά του χρηματικού ποσού έγινε για την εκπλήρωση οικογενειακών υποχρεώσεων (πληρωμή φόρων της θυγατέρας) (ΔΕΔ Θες/νίκης 738/2020).

Φορολόγηση μη διανεμηθέντων κερδών λόγω αλλαγής κατηγορίας βιβλίων

Όταν νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (κεφαλαιουχικές εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, κλπ) αλλάζει σύστημα τήρησης των λογιστικών του αρχείων από διπλογραφικό σε απλογραφικό, τα κέρδη του εν λόγω προσώπου, όπως αυτά εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί για το τελευταίο φορολογικό έτος που τηρούνταν τα λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική μέθοδο, και τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων, ανεξάρτητα από την πραγματική καταβολή των σχετικών κερδών στους εταίρους των πιο πάνω προσώπων (βλ. και ΠΟΛ.1147/2018).

Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών

Σε κάθε περίπτωση, η φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) που δεν προέρχονται από τα κέρδη του νομικού προσώπου, τα οποία μέλη των ως άνω εταιρειών, ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της ατομικής τους επιχείρησης ή επαγγέλματος και ακολούθως λαμβάνουν αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή τους αναθέτει, αλλά πάντα στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας. Για την έκπτωση του εξόδου, απαιτείται έκδοση τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 των ΕΛΠ (Ν 4308/2014).

Αντιθέτως, οι αμοιβές φυσικών προσώπων, μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), τα οποία μέλη δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή επάγγελμα και οι ως άνω αμοιβές που λαμβάνουν, για παρεχόμενες υπηρεσίες, απορρέουν από την συμμετοχή τους στην εταιρεία, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας. Ωστόσο, η λήψη αμοιβών (αποκλειστικά) για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή και εκπροσώπησης από μέλη προσωπικής εταιρείας εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας (Πολ. 1139/2015).

                                                                                               Δημοφιλή ερωτήματαΚατάθεση χρηματικών ποσών από πελάτες εταιρείας για εξόφληση φορολογικών παραστατικών σε λογαριασμούς των εταίρων, δεν μπορεί να αποτελέσει απόληψη των ποσών αυτών (βλ. ΔΕΔ 2811/2016).

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 05/04/2021

Διάρκεια της εντολής ελέγχου

Με την υπ’ αριθ. 333/2021 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας, έγινε δεκτό ότι η διάρκεια του ελέγχου που προβλέπεται στην εντολή ελέγχου είναι ενδεικτική, διότι δεν χαρακτηρίζεται ρητά από τον νόμο ως αποκλειστική ούτε προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις διαφορετική βούληση του νομοθέτη, αλλά περιέχει έντονη υπόδειξη προς την Διοίκηση να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες μέσα σε σύντομο, και πάντως εύλογο, χρόνο.

Κατά συνέπεια, η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής κρίθηκε με βάση την ως άνω απόφαση ότι δεν δημιουργεί ακυρότητα των επίδικων καταλογισμών, αφού η φορολογική ελεγκτική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της υπόθεσης στη συγκέντρωση στοιχείων, έδρασε εντός ευλόγου χρόνου.

Στην προκειμένη περίπτωση εκδόθηκε η υπ’ αριθμ/2018 εντολή ελέγχου για τη διενέργεια Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου σ’ αυτήν, για τα είδη φορολογίας: Εισόδημα, ΦΠΑ, Έλεγχος Ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, φορολογικών περιόδων 01/01/2014 – 31/12/2016, ενώ ορίστηκε η διάρκεια ελέγχου μέχρι την 31/12/2018, ενώ η έναρξη του ελέγχου έγινε στις 07/11/2019, χωρίς η διάρκεια αυτής να έχει επισήμως και εγγράφως παραταθεί.

Επισημαίνουμε ότι η απόφαση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους, διότι η διάρκεια είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να ορίζονται στην εντολή ελέγχου, και μάλιστα προσδιορίζει και την αρμοδιότητα των οργάνων, ώστε να διενεργήσουν τον έλεγχο. Εξάλλου προβλέπεται στον νόμο (ΚΦΔ) ότι η διάρκεια του ελέγχου δύναται να παραταθεί άπαξ κατά 6 μήνες και ότι περαιτέρω παράταση μέχρι 6 ακόμη μήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν επρόκειτο απλώς για μία ενδεικτική προθεσμία δεν προβλεπόταν τόσο αυστηρό πλαίσιο ως προς την παράταση.

Εκπίπτουν οι δαπάνες που εξοφλούνται με κρυπτονόμισμα;

Δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής,  νοείται:

– Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

– Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,

– Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,

– Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,

– Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Σύμφωνα και με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016/ 26.4.2016 του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριελήφθη ως αποδεκτό μέσο τραπεζικής πληρωμής και το PayPal. Δεδομένου ότι, έως τώρα τουλάχιστον, τα κρυπτονομίσματα δεν κατονομάζονται ως αποδεκτό μέσο τραπεζικής πληρωμής, δεν μπορεί να εκπέσει δαπάνη άνω των 500 ευρώ που έχει εξοφληθεί μέσω κρυπτονομίσματος.

Εξωκεφαλαιακές εισφορές ΙΚΕ και φορολογικός έλεγχος

Το ύψος της αξίας των εξωκεφαλαιακών εισφορών μίας Ι.Κ.Ε. προσδιορίζεται από τους εταίρους στο καταστατικό της. Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν την δηλωθείσα αξία μόνο για να διαπιστώσουν αν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες επιβαλλόμενοι φόροι. Εάν η αποτίμηση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που έγινε στο καταστατικό ή τη συστατική πράξη αποδεικνύεται ανακριβής, η φορολογούσα αρχή προσδιορίζει, κατόπιν ελέγχου, την πραγματική αξία επί της οποίας θα επιβάλλει το φόρο. Τονίζεται εδώ πως κατά τη σύσταση εταιρειών, υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η οποία καλύπτει και τις εξωκεφαλαιακές. Στις αυξήσεις κεφαλαίου θα επιβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ακόμη κ αι στις εισφερόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές.

                                                                                       Δημοφιλή ερωτήματα                                                                                                              Για τον υπολογισμό της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας, η αξία των επίπλων είναι – κατά τεκμήριο μαχητό – ίση με το 1/30 της αξίας των κτισμάτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομία.

 

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 29/03/2021

Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών καυσίμων

Με την ΠΟΛ.1003/2014 παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 περί των ΕΛΠ και διευκρινίστηκε ότι εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων του πελάτη (Α.Φ.Μ., πλήρη επωνυμία και πλήρη διεύθυνση). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την αγοράζουσα οντότητα και τα απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από το μηχανισμό έκδοσης παραστατικών πώλησης.

Με την υπ’ αριθ. 1790/2019 απόφαση ΔΕΔ κρίθηκε ότι ορθώς απορρίφθηκαν οι δαπάνες στις οποίες δεν αναγράφονταν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και της επωνυμίας ή ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, λόγω αδυναμίας συσχέτισης των υπό κρίση συναλλαγών με τη δραστηριότητα του προσφεύγοντα και τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγικότητά τους.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως διευκρινίστηκε με το υπ’ αριθ. ΔΕΛΖ 1126959 ΕΞ 2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ για τις διενεργούμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων του άρθρου 1 της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1195/2018, από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες, εφόσον τα καύσιμα αυτά θεωρούνται μη εμπορεύσιμα για τον αγοραστή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 100 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά συναλλαγή, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται απλοποιημένο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1Ο του ν. 4308/2014, ενώ επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθώνεπέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών

Φόρος υπεραξίας σε πώληση μετοχών που αποκτήθηκαν από κληρονομία

Στην περίπτωση της μεταβίβασης μετοχών ΑΕ, ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης.

Περαιτέρω, ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για μεταβιβάσεις τίτλων που λαμβάνουν χώρα από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

Συνεπώς, επί πώλησης μετοχών που αποκτήθηκαν λόγω κληρονομίας θα προκύψει φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 42 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., μόνο αν η τιμή κτήσης δηλαδή η τιμή με την οποία προσδιορίστηκε ο φόρος κληρονομιάς των μετοχών στην υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονομίας είναι μικρότερη από την τιμή πώλησης των μετοχών από την Α.Ε. και επί της διαφοράς.

Επαναπατρισμός κεφαλαίων από κάτοικο εξωτερικού

Ο Έλληνας κάτοικος αλλοδαπής που επανεγκαθίσταται στη χώρα μας, μπορεί να εισάγει χρηματικά κεφάλαια από την αλλοδαπή ανεξαρτήτως ύψους, η δε Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψιν τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία.
Σε κάθε περίπτωση, Έλληνας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που έχει τις κατωτέρω προϋποθέσεις διαμονής στο εξωτερικό μπορεί να μεταφέρει τα φορολογηθέντα εισοδήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα και να τα δηλώσει ως εισαγωγή συναλλάγματος χωρίς να φορολογηθεί. Μάλιστα, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενη αρθρογραφία μας σχετικά με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, τα χρήματα αυτά μπορούν να κατατεθούν ακόμη και σε κοινό λογαριασμό (με συνδικαιούχους π.χ. γονείς, τέκνα ή σύζυγο), χωρίς να προκύψει κάποια φορολογική υποχρέωση, καθώς από μόνη της η κατάθεση ποσών σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4172/2013, δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης του συναλλάγματος που εισάγεται στην Ελλάδα για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους ή που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους – μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή.                                                                        

Δημοφιλή ερωτήματα

Μέλη ΔΣ ανώνυμης εταιρείας που κατέχουν μετοχές άνω του 3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ εκ της ιδιότητάς τους αυτής.

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 22/03/2021

Χρησιδάνειο και παραγωγικότητα δαπάνης

Με την υπ’ αριθ. 161/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι συνιστά παραγωγική, και ως εκ τούτου εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, η εγγραφείσα στα βιβλία αυτής δαπάνη, που αφορά το κόστος αγοράς εκ μέρους της ιατρικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας της. Τα μηχανήματα αυτά, η επιχείρηση, στο πλαίσιο συμφωνιών περί πωλήσεως σε πελάτες της (επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, κλινικών, θεραπευτηρίων) αναλωσίμων, τα χρησιδανείζει σε αυτές χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα, με σκοπό αυτές να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τον εφοδιασμό τους με προϊόντα της αναιρεσίβλητης. Με αυτό το σκεπτικό κρίθηκε ότι η δαπάνη συναρτάται με την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης και είναι εκπεστέα.

Τίμημα πώλησης ακινήτου και κληρονομία

Με βάση τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.δ/τος 118/1973 εισάγεται μαχητό τεκμήριο ότι το τίμημα πωλήσεως ακινήτου από τον κληρονομηθέντα (η οποία έλαβε χώρα εντός της τελευταίας, προ του θανάτου του, πενταετίας) περιλαμβάνεται στην κληρονομία. Μάλιστα, το ποσό αυτό συνυπολογίζεται για την εύρεση του ύψους της κληρονομιαίας περιουσίας.

Ωστόσο, οι κληρονόμοι μπορούν να αποδείξουν την ανάλωση του τιμήματος ότι το ποσό του τιμήματος ή μέρος αυτού αναλώθηκε και δεν περιλαμβάνεται στην κληρονομία.

Το τεκμήριο αυτό δύναται να ανατραπεί με κάθε νόμιμο μέσο από τον κληρονόμο, ο οποίος, και αν ακόμη το Δημόσιο αποδείξει την βάση του τεκμηρίου αυτού, όπως έχει υποχρέωση, ήτοι την εκποίηση από τον κληρονομούμενο ακινήτων που ανήκαν σ΄ αυτόν εντός της τελευταίας πριν από τον θάνατό του πενταετίας και την είσπραξη από τον ίδιο του αντιστοίχου τιμήματος, δύναται να αποδείξει ότι το εν λόγω τίμημα δεν υπήρχε στην κληρονομία κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου.

 Συμβάσεις leasing και φορολογικές αποσβέσεις

Οδηγίες για τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης από το φορολογικό έτος 2018, κοινοποιήθηκαν με την Ε.2080/2019. Στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική, οι αποσβέσεις διενεργούνται από τον μισθωτή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο κύριος του παγίου, και όχι από τον εκμισθωτή. Για τον σκοπό αυτό, ο μισθωτής αναγνωρίζει το μίσθιο ως περιουσιακό του στοιχείο, πιστώνοντας αντίστοιχα ισόποση υποχρέωση προς τον εκμισθωτή και το πάγιο αντιμετωπίζεται ως πάγιο κυριότητας του (ιδιόκτητο). Όσον αφορά στον εκμισθωτή, αυτός θα εμφανίζει ως απαίτησή του έναντι του μισθωτή την αγοραία αξία του παγίου.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014 ορίζεται ότι οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ίδιου νόμου (σ.σ. ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη)  αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4172/2013, για τα υπόψη νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ως προς τους συντελεστές αποσβέσεων και στη λογιστική βάση λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 και όχι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου, όπως αυτή ενδεχομένως εκτιμάται κάθε φορά από την επιχείρηση (Ε.2080/2019).

                                                                                               Δημοφιλή ερωτήματα

Στην περίπτωση που αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που δεν έχει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και αποκτά εισόδημα από ακίνητη περιουσία στην ημεδαπή, είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας, εφαρμογή θα έχουν οι  διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης που ισχύει. Έτσι, ακόμα και όταν το εισόδημα από ακίνητα χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση την εσωτερική νομοθεσία της χώρας πηγής του εισοδήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, το εισόδημα από ακίνητα εξακολουθεί να φορολογείται στην ώρα πηγής (Ελλάδα), όπως ορίζει το εσωτερικό δίκαιο, σύμφωνα με το  αντίστοιχο  άρθρο περί εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των ΣΑΔΦ (συνήθως το άρθρο 6 των εν λόγω συμβάσεων) και το άρθρο περί φορολόγησης κερδών επιχειρήσεων (συνήθως το άρθρο 7 των εν λόγω συμβάσεων), χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση του αλλοδαπού δικαιούχου στην Ελλάδα ή όχι.

 Στην περίπτωση που αλλοδαπός δικαιούχος νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα δεν έχει σε ισχύ σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας, τότε ο εν λόγω αλλοδαπός αποκτά εκ της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4172/2013.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 16/03/2021

Ο κανόνας της τεχνητής διευθέτησης

Ο κανόνας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 38 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) περί αποφυγής των τεχνητών διευθετήσεων είναι ένας γενικότερος κανόνας, με βάση τον οποίο μπορεί η φορολογική αρχή να θεωρήσει ότι συντρέχει περίπτωση φοροαποφυγής.

Η γενική αυτή διάταξη περί φοροαποφυγής εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεχνητών διευθετήσεων οι οποίες δεν εμπίπτουν σε κάποια ειδική διάταξη.

Προκειμένου η Φορολογική Αρχή να καταλήξει αν μία διευθέτηση είναι ή όχι γνήσια εξετάζει διάφορα στοιχεία, μεταξύ των οποίων αν αυτή εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει με μία συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά, οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους που αναλαμβάνει ο φορολογούμενος ή στις ταμειακές ροές τους κλπ.

Η Φορολογική Αρχή επιφορτίζεται με το βάρος απόδειξης περί μη γνήσιας διευθέτησης και για αυτό τον σκοπό θα πρέπει να γίνεται συνολική ανάλυση και αξιολόγηση της διευθέτησης.

Μετατροπή υποκαταστήματος σε θυγατρική εταιρεία

Στα πλαίσια του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν. 4601/2019) η μετατροπή υποκαταστήματος σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας εταιρείας κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) συνιστά περίπτωση απόσχισης κλάδου κατά το άρθρο 57 του ν. 4601/2019 και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, ιδίως, όσον αφορά το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά της (βλ. και ΑΑΔΕ/Ε2048/21.3.2019).

Περιορισμοί δυνατότητας έκπτωσης ζημιών αλλοδαπής εγκατάστασης

Οι ζημίες που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα ούτε κατά τον χρόνο που προέκυψαν ούτε και να μεταφερθούν προς συμψηφισμό με κέρδη φορολογητέα στην Ελλάδα κατά τα επόμενα έτη, ενώ αντίθετα τα κέρδη που προκύπτουν από αντίστοιχες μόνιμες εγκαταστάσεις φορολογούνται. Δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών από αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση παρέχεται μόνο όταν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο περιορισμός έκπτωσης των ζημιών που προκύπτουν σε άλλο κράτος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης, βάσει του άρθρου 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. και κατά συνέπεια θα πρέπει να αρθεί και εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

                                                                                            Δημοφιλή ερωτήματα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποκαταστήματος αλλοδαπής Α.Ε. στην Ελλάδα, δεν απαιτείται να είναι Έλληνας υπήκοος ή φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαιτείται όμως να κατέχει Ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου και εφόσον είναι υπήκοος χώρας της Ε.Ε. δεν απαιτείται να διαθέτει άδεια εργασίας.

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 08/03/2021

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρεία που προήλθε από μετασχηματισμό με το ν.δ.1297/1972

Σε περίπτωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας η οποία προήλθε από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, το ποσό της υπεραξίας του ν.δ.1297/1972 δεν φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η μείωση μετοχικού κεφαλαίου καθόσον δεν συντελείται διάλυση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των λοιπών διατάξεων του ν.δ.1297/1972 περί τήρησης ελάχιστου ορίου κεφαλαιοποίησης για μία πενταετία από τη συγχώνευση ή μετατροπή. Σε περίπτωση που η μείωση μετοχικού κεφαλαίου προέρχεται από το ποσό της κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας του ν.δ.1297/1972, το υπόλοιπο του λογαριασμού τάξεως δεν μεταβάλλεται καθόσον το σύνολο της υπεραξίας, που περιγράφεται στο υπόψη λογαριασμό, θα υπαχθεί σε φορολογία κατά τον χρόνο διάλυσης της εταιρείας κατά ρητή διατύπωση του νόμου (αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση). Σε περίπτωση που δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο της υπεραξίας και μέρος αυτής εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013 κατά τον χρόνο μεταγενέστερης κεφαλαιοποίησης ή διανομής του αποθεματικού αυτού.

Τρόπος μεταβίβασης επιχείρησης-εταιρείας ανάλογα με το είδος αυτής

Επιχείρηση είναι το σύνολο των πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων (όπως είναι η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, η καλή πορεία της επιχείρησης κλπ) τα οποία οργανώθηκαν σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία και η οποία μπορεί να λειτουργεί είτε υπό τη μορφή της ατομικής επιχείρησης είτε υπό εταιρική μορφή.

Ανάλογα, με το είδος της επιχείρησης, καθορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεταβιβασθεί. Συγκεκριμένα:

– Η ατομική επιχείρηση επί της ουσίας δεν μεταβιβάζεται ως επιχείρηση αλλά μεταβιβάζονται με σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό, τιμολόγιο) τα περιουσιακά στοιχεία (υλικά αλλά και άυλα, π.χ. η επωνυμία, η πελατεία, η εμπορική φήμη, η πίστη, το σήμα, τα εμπορεύματα, τα πάγια και βεβαίως οι υποχρεώσεις)

Αντιθέτως, για την μεταβίβαση εταιρειών γίνεται ουσιαστικά αλλαγή προσώπων, αλλά η εταιρεία παραμένει η ίδια. Συγκεκριμένα:

– Για τη μεταβίβαση εταιρικής μερίδας προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) απαιτείται η τροποποίηση του Καταστατικού με ιδιωτικό έγγραφο και η συναίνεση των εταίρων.

– Για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων. (άρθρο 28 ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4541/2018).

– Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ, εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης (άρθρο 84 ν. 4072/2012)

– Η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (παράδοση των μετοχών και καταβολή τιμήματος) και με εγγραφή στο σχετικό βιβλίο μετόχων (άρθρο 41 ν. 4548/2018)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο υπολογισμού του φόρου που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης με βάση το άρθρο 42 ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις σχετικώς εκδοθείσες ΠΟΛ.

Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας – Προθεσμία προσκόμισης πληροφοριών

Στα πλαίσια της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, η προθεσμία ενός μηνός η οποία προβλέπεται στην ως άνω Οδηγία για την παροχή στο κράτος μέλος επιστροφής των πρόσθετων πληροφοριών που αυτό ζήτησε δεν αποτελεί αποκλειστική προθεσμία έχουσα ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση υπερβάσεως της προθεσμίας αυτής ή μη απαντήσεως, να χάνει ο υποκείμενος στον φόρο τη δυνατότητα να τακτοποιήσει την αίτησή του επιστροφής προσκομίζοντας, απευθείας ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, πρόσθετες πληροφορίες δυνάμενες να αποδείξουν ότι θεμελιώνει δικαίωμα προς επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Βλ. απόφαση ΔΕΚ C-133/18).

Δημοφιλή ερωτήματα

Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν το δάνειο έχει ληφθεί από ημεδαπή ή αλλοδαπή τράπεζα. Οι τόκοι υπερημερίας που προέρχονται από καθυστέρηση οφειλής δανείου ή πίστωσης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εφόσον το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της επιχείρησης, καθόσον στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν γίνεται διάκριση ως προς το είδος των τόκων (συμβατικοί ή υπερημερίας).

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 01/03/2021

Χώροι στάθμευσης και ΦΠΑ

Στις περιπτώσεις εκμίσθωσης χώρων για τη  στάθμευση οχημάτων, εάν δεν παρέχονται  παράλληλα και υπηρεσίες (φύλαξης, διευκόλυνσης στο παρκάρισμα κ.λπ.) δεν γεννάται θέμα επιβολής Φ.Π.Α.. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για εκμίσθωση χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ και όχι εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης γενικά μεταφορικών μέσων. Η παραπάνω περίπτωση τυγχάνει  εφαρμογής κυρίως σε μισθώσεις  χώρων όπως οικοπέδων, χώρων πολυκατοικιών, άλλων υπαίθριων χώρων  από πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες (φύλαξη, διευκόλυνση στο παρκάρισμα κ.λπ.). Συνεπώς, η εκμετάλλευση χώρων πολυκατοικιών, υπαίθριων χώρων των Δήμων (παρκόμετρα) κ.λπ. για στάθμευση αυτοκινήτων, δεν εμπίπτει στην κατηγορία των φορολογητέων πράξεων, επειδή δεν προσφέρονται και υπηρεσίες.

Αντίθετα, η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης  που παρέχονται υπηρεσίες ολιγόωρης στάθμευσης ή και μεγαλύτερης διάρκειας με παροχή υπηρεσιών φύλαξης, διευκόλυνσης στο παρκάρισμα κλπ, έχει τα χαρακτηριστικά άσκησης οικονομικής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΦΠΑ και υπάγεται σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

Φορολογική κατοικία και βάρος απόδειξης

Προκειμένου να κριθεί εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει κατοικία, πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα πρόσφορα στοιχεία, όπως ιδίως η ύπαρξη στέγης, η φυσική παρουσία του ίδιου, των μελών της οικογένειάς του (στην οποία δεν περιλαμβάνονται μόνον ο ή η σύζυγος και τα τέκνα αυτού), ο τόπος άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο τόπος των περιουσιακών συμφερόντων, ο τόπος των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς (ασφαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς), ο τόπος ανάπτυξης πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, για τη θεμελίωση της προαναφερόμενης φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου,  η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ’ αρχήν και το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν, επαρκώς , ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή της.

Στην περίπτωση, εντούτοις, μεταβολής της επί μακρόν διατηρούμενης φορολογικής κατοικίας, το βάρος απόδειξης των θεμελιωτικών της αλλαγής αυτής περιστατικών φέρει ο φορολογούμενος, ο οποίος, πέραν των δικαιολογητικών της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 67 παρ. 3 του ν. 4172/2013 εκδοθείσας κανονιστικής απόφασης, μπορεί να προσκομίσει όσα στοιχεία είναι, κατά την εκτίμησή του, κρίσιμα για την απόδειξη της μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας (πρβλ. και παρ. 3 περ. α της ΠΟΛ.1201/2017). Και στην περίπτωση, όμως, αυτή, της υποβολής αιτήματος για μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, η Διοίκηση, απορρίπτοντας το εν λόγω αίτημα, έχει υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας για τη θεμελίωση της σχετικής κρίσης της, η οποία πρέπει να διατυπώνεται κατόπιν συνεκτιμήσεως όλων των πρόσφορων στοιχείων που ο φορολογούμενος προσκομίζει για την απόδειξη της κατοικίας του.

Λύση Α.Ε. και φορολόγηση υπεραξίας από μετατροπή/συγχώνευση

Κατά τη λύση της εταιρείας φορολογούνται όλα τα μη φορολογηθέντα αποθεματικά, μεταξύ αυτών και η υπεραξία του ν. 1297/1972. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 1297/1972 επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία η προκύπτουσα υπεραξία δεν υπόκειται, κατά τον χρόνο της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, σε φόρο εισοδήματος. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση και εμφανίζει αποθεματικά από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος αυτά θα πρέπει να υπαχθούν σε φόρο εισοδήματος κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα της εκκαθάρισης.

Δημοφιλή ερωτήματα

Εάν η σύμβαση του δανείου καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, αυτή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου στην Ελλάδα μόνο εφόσον η εν λόγω δανειακή σύμβαση έχει υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα. Και υποχρέωση δε εκτελεστέα στην Ελλάδα υπάρχει όταν η καταβολή των χρημάτων (δηλαδή του προϊόντος του δανείου) στον οφειλέτη, εκ μέρους του δανειστή, έγινε στην Ελλάδα. Εφόσον το προϊόν του δανείου δεν μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, αλλά η καταβολή του έγινε στην αλλοδαπή, δεν καταλογίζονται τέλη χαρτοσήμου (ΔΕΔ 743/2019).

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 22/02/2021

Πώληση κάτω του κόστους

Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προκύπτει από πωλήσεις εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους, είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες είτε σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της). Παλαιότερα, ίσχυε ειδική διάταξη για τις πωλήσεις κάτω του κόστους (άρθρο 24 του ν. 2941/2001), η οποία όμως με το άρθρο 24 του ν. 4072/2012 καταργήθηκε. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κανόνες περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατά καιρούς δε έχουν εκδοθεί και ισχύουν αποφάσεις που ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όμως δεν αγγίζουν το φορολογικό κομμάτι της πώλησης κάτω του κόστους.

Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να πωλούνται εμπορεύματα σε τιμές κάτω του κόστους, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που το δικαιολογούν, όπως εταιρείες που βρίσκονται σε εκκαθάριση. Η εταιρεία, όμως, θα πρέπει να αποδείξει στις φορολογικές αρχές ότι η πώληση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους δικαιολογείται για επιχειρηματικούς λόγους. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για δαπάνες τις οποίες η εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεμένες ή σε τρίτες επιχειρήσεις, πελάτες της (Απόφαση ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017).

Χρόνος παραγραφής του Ειδικού Φόρου Ακινήτων

Ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων είναι ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνονται νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. Το ποσό του φόρου αυτού καταβάλλεται ετησίως και ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.

Από τον φόρο εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες εταιρειών, με πιο βασική εξαίρεση τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Σχετικά με την παραγραφή του ΕΦΑ ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις περί παραγραφής φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

Μέχρι και το έτος 2013, για την παραγραφή του Ε.Φ.Α. ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, οι οποίες παραπέμπουν στο άρθρο 84 του ν. 2238/1994.

Κατά κανόνα η δήλωση παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Αν δεν υποβληθεί η οικεία δήλωση, η παραγραφή συντελείται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.

Επειδή πρόκειται για ξεχωριστή δήλωση, αν δεν υποβληθεί πηγαίνει σε 15ετία, ακόμη και αν έχει υποβληθεί η δήλωση φόρου εισοδήματος του οικείου έτους.

Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του έτους παραγραφής, η παραγραφή συντελείται μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.

Από το έτος 2014 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 Κ.Φ.Δ.. Κατά κανόνα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Δημοφιλή ερωτήματα

Σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται οι φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επομένων φορολογικών ετών. Από το φορολογικό έτος 2014 για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε. Η ζημία αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης (ΠΟΛ 1088/2016).

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).