Φοροεκτιμήσεις 12/07/2021

Κέρδη από ΟΠΑΠ και παράνομη νομιμοποίηση εσόδων

Στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1663/2021 απόφαση ΔΕΔ (Αθήνας) διαπιστώθηκε από τη φορολογική αρχή με βάση και τα πορίσματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που επιλήφθηκε της υπόθεσης ότι αβασίμως ο προσφεύγων επικαλέστηκε δυνατότητα ταμειακών διαθεσίμων με κέρδη από συμμετοχή σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ καθώς δεν επιβεβαιώθηκε από την αρμόδια αρχή (ΟΠΑΠ) δυνατότητα του προσφεύγοντος να καλύψει τις προσωπικές και επαγγελματικές του δαπάνες με τα επικαλούμενα κέρδη. Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ.2 του ν.4172/2013 περί εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και οι σχετικοί ισχυρισμοί του προσφεύγοντος απορρίπτονται ως αναπόδεικτοι. Η ενδικοφανής προσφυγή του φορολογουμένου απερρίφθη και οριστικοποιήθηκαν οι καταλογισμοί φόρων με βάση την έμμεση τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας που εφαρμόστηκε από την Φορολογική Αρχή.

Άτυπη εταιρεία και φορολογικοί καταλογισμοί

Με την Απόφαση του ΣΤΕ 2051/2020 κρίθηκε ότι η απαρίθμηση στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) των φυσικών και νομικών προσώπων που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος είναι εξαντλητική και όχι ενδεικτική και δεν είναι δυνατή η αναλογική ή διασταλτική εφαρμογή των διατάξεων αυτών και σε άλλα, πλην των ρητώς αναφερομένων σε αυτές, πρόσωπα. Συνεπώς, νομικό μόρφωμα, όπως είναι η «άτυπη εταιρεία», η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στις διατάξεις του ως άνω Κώδικα που καθορίζουν τα πρόσωπα που υπάγονται στον φόρο εισοδήματος, δεν μπορεί να είναι υποκείμενο του προβλεπομένου από τον εν λόγω Κώδικα φόρο εισοδήματος των φυσικών ή νομικών προσώπων.

Το σκεπτικό αυτής της απόφασης επαναλαμβάνεται και στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1526/2021 απόφασης ΔΕΔ Αθήνας, με την οποία έγινε δεκτή η εδνικοφανής προσφυγή. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος βάσει των πραγματικών δεδομένων υπήγαγε τις πράξεις αγοράς, ανέγερσης και πώλησης οριζοντίων ιδιοκτησιών στις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 34 παρ.2 του ν.2238/1994 ήτοι έκρινε ότι πρόκειται για περίπτωση εμπορικής δραστηριότητας των συνιδιοκτητών μέσω άτυπης εταιρείας η οποία σε κάθε περίπτωση όφειλε για την δραστηριότητά της να έχει υποβάλλει στην φορολογική αρχή δήλωση έναρξη εργασιών, να θεωρήσει και τηρήσει τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. και να υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η ΔΕΔ ωστόσο έκρινε, με βάση και την ως άνω απόφαση του ΣτΕ ότι η άτυπη εταιρεία δεν μπορεί να είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΦΕ, υποκείμενο του φόρου εισοδήματος, ως εκ τούτου ο καταλογισμός που έγινε εν προκειμένω σε βάρος της άτυπης εταιρείας μέσω της έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων είναι εσφαλμένος.

Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ

Για πιστωτικά υπόλοιπα που γεννώνται μετά την 1/1/2014, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42§4 του ΚΦΔ (Ν 4174/2013), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται πενταετής χρόνος παραγραφής από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.

Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιχείρησης για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής για επιστροφή του από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της (1036359/10354/Β0012/10-6-1994 και ΠΟΛ 1029/2006).

Δημοφιλή ερωτήματα

Το γεγονός ότι μία επιχείρηση που είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα ελέγχει ή ελέγχεται από μία άλλη επιχείρηση που είναι κάτοικος άλλου κράτους ή που διεξάγει εργασίες μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή με άλλον τρόπο σε αυτό το άλλο κράτος δεν καθιστά από μόνο του την πρώτη επιχείρηση μόνιμη εγκατάσταση της δεύτερης (άρθρο 6 ΚΦΕ).

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 05/07/2021

Ειδική εισφορά διαφήμισης μέσω διαδικτύου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα (ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό), φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεος προς απόδοση της ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (Internet). Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού (Εγκ. ΕΔΟΕΑΠ 11/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο  23 της Υ.Α. με αριθ. Φ20155/25187/Δ16.624/2018 η  ειδική εισφορά   εφαρμόζεται όταν ο διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επομένως, η ειδική εισφορά της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΑΝ 248/67, όπως ισχύει μετά τον ν. 4498/2017, παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών (διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο) κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα (περ. ε΄ παρ. 2 άρθρου 6 ΑΝ 248/67, όπως ισχύει μετά τον ν 4498/2017).

Ζημία μητρικής εταιρείας από διαγραφή μετοχών θυγατρικής

Κατά την εκκαθάριση εταιρείας (θυγατρικής) της οποίας τις μετοχές κατέχει άλλη εταιρεία (μητρική), η υπόψη αξία στα βιβλία της δεύτερης εταιρείας αποτελεί ζημία οριστική και εκκαθαρισμένη, καθόσον η ζημία των συμμετοχών οριστικοποιείται με την αναγκαστική διαγραφή τους και εμφάνιση της αξίας αυτών σε αποτελεσματικό λογαριασμό (απώλεια πάγιου περιουσιακού στοιχείου – σχετ. 5449/2013 ΔΕΦ ΑΘ). Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μία αποτίμηση των υπόψη συμμετοχών, αλλά για οριστική διαγραφή συμμετοχών, το υπόψη ποσό εκπίπτει με τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013. Επισημαίνεται ότι αν οι υπόψη εταιρείες είχαν καταστεί συνδεδεμένες κατά το άρθρο 2 του ν. 4172/2013 μέσω της αγοράς μετοχών, για τις εν λόγω συναλλαγές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 του ίδιου νόμου περί ενδοομιλικών συναλλαγών.

Όσον αφορά στη ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την επιστροφή και ακύρωση μέρους των μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει, λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, αυτή δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον δεν έχει λάβει χώρα η εκποίηση των μετοχών. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση κατά την οποία η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της.

Προσωπική εταιρεία και εισφορά σε είδος

Ένα βασικό ερώτημα που ανακύπτει πολλές φορές είναι κατά πόσον μπορεί να εισφερθεί σε μία προσωπική εταιρεία ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει κεφαλαιουχικό χαρακτήρα, όπως είναι π.χ. το ακίνητο.

Την απάντηση μας δίνει η υπ’ αριθ. 11026/2020 Υπουργική απόφαση που προβλέπει τα νέα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε..

Με βάση αυτή την Υπουργική είναι δυνατή η εισφορά σε είδος σε προσωπική εταιρεία και μάλιστα δεν απαιτείται η αποτίμηση της εισφοράς αυτής με βάση το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

Δημοφιλή ερωτήματα

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 28/06/2021

Έκπτωση δαπάνης ενοικίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση προς έκπτωση δαπάνης ενοικίου είναι η εξόφλησή με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Διευκρινίστηκε ότι η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, η χρήση τραπεζικής επιταγής, η έκδοση επιταγής σε διαταγή του εκμισθωτή ή η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης αποτελούν ενδεικτικά κατάλληλα μέσα πληρωμής των δαπανών ενοικίων ώστε να υπάρχει δικαίωμα αναγνώρισής τους προς έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα. Το μέτρο εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι είναι παράλληλα προμηθευτές και πελάτες επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται κάποια διάταξη νόμου και ότι τυχόν υπόλοιπο από τον συμψηφισμό θα καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανεξάρτητα από το ύψος του. Εφόσον το ενοίκιο εξοφληθεί από τρίτο πρόσωπο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, τότε η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτού. Συνεπώς, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης του ενοικίου, η εν λόγω δαπάνη δεν θα αναγνωριστεί προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή (Ε 2109/2021).

Τέλη χαρτοσήμου και προσύμφωνο

Επειδή, εάν κατά τη συνομολόγηση (κατάρτιση) προσυμφώνου λαμβάνει χώρα καταβολή ποσού, ιδία λόγω αρραβώνα, οφείλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου στο ποσό του αρραβώνα μόνο στην περίπτωση που η οριστική σύμβαση υπόκειται σε αναλογικό, επίσης, τέλος χαρτοσήμου (ΣτΕ 995/1985, 4005/1985, 2711/1986, 4884/1986, Υπ. Οικ. Σ.211/19/ΠΟΛ.16/1986, Σ. 605/98/ΠΟΛ.44/1987).  Αντίθετα, σε κάθε άλλη περίπτωση, δε θα οφείλεται στο προσύμφωνο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου.  Έτσι δεν οφείλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου στην περίπτωση που η οριστική σύμβαση απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου. Σημειώνεται ότι το προσύμφωνο, και ειδικότερα το καταβαλλόμενο κατά τη συνομολόγηση αυτού ποσό του αρραβώνα, δεν υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, έστω και αν η υπογραφή της οριστικής σύμβασης έγινε μετά την προθεσμία που είχε συμφωνηθεί με το προσύμφωνο, ή δεν υπογράφηκε η οριστική σύμβαση (ΣτΕ 4884/1986 και Υπ. Οικ. 1052632/1956/0014/ΠΟΛ.1185/1989).

Αντικατάσταση μέλους ΔΣ

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Δημοφιλή ερωτήματα

Στην περίπτωση λογισμικού (Software) που αναπτύσσεται για τις ανάγκες συγκεκριμένης επιχείρησης (κατά παραγγελία προϊόν) εάν με τις πληρωμές που καταβάλλονται για το υπόψη αγαθό επέρχεται πλήρης αποξένωση της επιχείρησης ανάπτυξης λογισμικού από το προϊόν, τότε αυτές δεν συνιστούν δικαιώματα (royalties).

 Αντίθετα, εάν με τις πληρωμές αυτές δεν επέρχεται αποξένωση της επιχείρησης ανάπτυξης λογισμικού από το κατά παραγγελία προϊόν, τότε αυτές συνιστούν δικαιώματα (royalties) με εξαίρεση την περίπτωση που οι πληρωμές αφορούν στην χρήση λογισμικού με δυνατότητα παραμετροποίησής του.

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 22/06/2021

Εισφορά μετρητών σε κεφάλαιο εταιρείας

Με την υπ’ αριθ. 713/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β’) κρίθηκε ότι δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο η εισφορά σε μετρητά ποσού σε κεφάλαιο της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω υπόθεση κρίθηκε ότι η εισφορά κεφαλαίων των ιδρυτών της συγκεκριμένης ναυτικής εταιρείας μπορούσε να είναι γνωστή στη φορολογική αρχή, ενόψει του δημόσιου χαρακτήρα του Ειδικού Μητρώου Ν.Ε.Π.Α, Έγινε δεκτό ότι η επίμαχη δαπάνη (εισφορά 4.500.000 ευρώ στο κεφάλαιο) αναγραφόταν και, επομένως, προέκυπτε από το νομίμως δημοσιευμένο (ήδη από το έτος 2007) καταστατικό της εταιρείας, το οποίο βρισκόταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του ελέγχου, και, επομένως, ο έλεγχος μπορούσε ήδη από το έτος 2007 να εξετάσει την πηγή προέλευσης του ανωτέρω ποσού, το οποίο οι αναιρεσίβλητοι είχαν εισφέρει στην προαναφερθείσα εταιρεία. Το γεγονός ότι χρειαζόταν περαιτέρω έλεγχος και ότι, ενδεχομένως, η φορολογική αρχή προέβαινε σε τέτοιου είδους ειδικότερους και εκτεταμένους ελέγχους μόνον αν υπήρχε σχετικό «κίνητρο» δεν καθιστά το ανωτέρω στοιχείο (εισφορά χρηματικού ποσού στο κεφάλαιο εταιρείας) «συμπληρωματικό» δυνάμενο να οδηγήσει σε παρέκταση του χρόνου παραγραφής της φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου από πενταετία σε δεκαετία.

Κοινοί λογαριασμοί και άτυπη δωρεά

Με την υπ’ αριθ. 1359/2021 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας έγινε δεκτό ότι, κατά ρητό ορισμό τον άρθρου 2 παρ. 2 εδ β’ του ν. 5638/1932 η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό περιέρχεται στους δικαιούχους ελεύθερη από κάθε φόρο κληρονομίας ή τέλος και η ρήση αυτή του νόμου έχει την έννοια ότι η ενάσκηση του ενοχικού δικαιώματος της ανάληψης και η λήψη χρημάτων από (οποιοδήποτε) δικαιούχο δεν θα φορολογηθεί. Παρατηρείται όμως ότι ο νόμος σταματά στο σημεία αυτό (δηλ. θέλει αφορολόγητη την ανάληψη) και δεν προχωρεί προδήλως σκόπιμα, γιατί ενόσω η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό μπορεί να περικλείει δωρεά ή περαιτέρω διάθεση των χρημάτων (που αναλήφθηκαν αφορολογήτως) δεν θα πρέπει να διαφεύγει από την φορολογία του ν. 2961/2001 (προϊσχύον Ν.Α. 118/1973), όταν εμφανίζει στοιχεία άτυπης δωρεάς.

Περαιτέρω, με την απόφαση διατυπώνεται ότι: «Ο έλεγχος της υπηρεσίας τονίζει ότι ναι μεν τα χρήματα που αναλαμβάνονται από τέκνο από κοινό λογαριασμό Τράπεζας δεν υπόκεινται σε φορολογία, όμως όταν εμφανισθούν αξιοποιούμενα δηλαδή αγορασθεί με αυτά ακίνητο, θα πρέπει να φορολογηθούν, γιατί λαμβάνει χώρα άτυπη δωρεά η οποία φορολογείται αυτοτελώς».

Πιστεύουμε ότι η κρίση αυτή  είναι η ορθή, αν και πολλές φορές δεν εφαρμόζεται ορθά από τα ελεγκτικά όργανα. Πράγματι, δεν είναι η ανάληψη χρηματικού ποσού από κοινό λογαριασμό φορολογητέα πράξη, εκτός αν προκύπτει ότι έγινε στα πλαίσια άτυπης δωρεάς, δηλαδή το ποσό χρησιμοποιήθηκε για τηννλ απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από το τέκνο.

Δημοφιλή ερωτήματα

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ μπορεί να γίνει μόνο μετά τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.

Το αποδεσμευμένο με τη μείωση ποσό δεν επιτρέπεται να καταβληθεί στους μετόχους πριν παρέλθει η προθεσμία και τελεσφορήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 4548/2018, για την προστασία των δανειστών.

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 14/06/2021

Απόκλιση από συντελεστή κέρδους

Με την υπ’ αριθ. 1328/2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Αθήνας) κρίθηκε μεταξύ άλλων ότι το προσφεύγον σε όλα τα κρινόμενα έτη εμφανίζει ζημιογόνο λογιστικό αποτέλεσμα, με περιθώριο κέρδους -24,51%.

Ο έλεγχος έκρινε ότι το αποτέλεσμα που εμφανίζει το προσφεύγον είναι μη ορθό, με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών που τέθηκε στη διάθεσή του, το υποκατάστημα αποτελεί συνδεδεμένο μέρος του Κεντρικού, το οποίο αναλαμβάνει περιορισμένους κινδύνους και κατά συνέπεια, θα έπρεπε να παρουσιάζει υψηλότερη κερδοφορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο έλεγχος προέβη σε νέα αναζήτηση σε οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εγκαταστάσεων τελεφερίκ και ανελκυστήρων στη γεωγραφική περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων (Έκδοση 90-Σεπτέμβριος 2017), από όπου κατέληξε στο ότι το προσφεύγον θα έπρεπε να εμφανίζει περιθώριο κέρδους τουλάχιστον 4,40%.

Ο έλεγχος έκρινε ότι τα αποτελέσματα του προσφεύγοντος θα πρέπει να αυξηθούν κατά ορισμένα ποσά. Το προσφεύγον ισχυρίστηκε ότι το υποκατάστημα ανέλαβε ένα σημαντικό μέρος των λειτουργιών (και συνεπώς οικονομικών κινδύνων) του αναληφθέντος έργου (και ιδίως αναφορικά με τα επιπρόσθετα έργα, των οποίων ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση), προσκομίζοντας και σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του.

Από τα εν λόγω στοιχεία, προέκυψε ότι η τελική έγκριση για τις αναληφθείσες ενέργειες ανήκε στο Κεντρικό και στον Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, το προσφεύγον προσδιορίζεται ως εταιρεία πωλήσεων, ενώ το Κεντρικό ως εταιρεία προμήθειας.

Εξάλλου, ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών τέθηκε στη διάθεση του ελέγχου εκπρόθεσμα γεγονός που συνεπάγεται κατά την ΔΕΔ ότι ήταν de facto πλήρως επικαιροποιημένος, ήτοι λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα έργα που κατέστη αναγκαίο να πραγματοποιηθούν.

Με αυτό το σκεπτικό κρίθηκαν βάσιμες από τη ΔΕΔ οι εν λόγω διαπιστώσεις του ελέγχου.

Κέρδη από την εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από εργασίες των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται έξω από τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, έστω και αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται ολικά ή μερικά με τα γραφεία τους στην Ελλάδα, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Επίσης, με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167 – ΚΦΕ), σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα κέρδη από την εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4171/1961, ωστόσο θα πρέπει να εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, καθόσον σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ΚΦΕ.

Η απαλλαγή παρέχεται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από την επάρκεια κερδών, ήτοι και στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζημιογόνα αποτελέσματα, ενώ και στην περίπτωση αυτή, το απαλλασσόμενο ποσό εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.

Αξιολόγηση βιωσιμότητας οφειλετών

Στα πλαίσια του νέου Πτωχευτικού Νόμου (ν. 4738/2020) πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών υποβάλλεται μόνον σε οφειλέτες οι οποίοι αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι. Τα κριτήρια βιωσιμότητας καταγράφονται στην υπ’ αριθ. 66468 ΕΞ 2021 Υπουργική απόφαση. Στους οφειλέτες που αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, να υποβάλλουν πρόταση αναδιάρθρωσης. Η αποδοχή από τον αιτούντα της ρύθμισης που προτείνεται, πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της πρότασης, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Δημοφιλή ερωτήματα

Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους.

 

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 07/06/2021

Συμφωνία εξυγίανσης και ποσοστά πλειοψηφίας

Ο κανόνας της παρ. 1 του άρθρου 34: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020, για τη δικαστική επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης πρέπει να έχουν συναινέσει σε αυτήν ο οφειλέτης και πιστωτές του που εκπροσωπούν αφενός μεν περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο (δηλαδή των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων και των τυχόν απαιτήσεων με άλλο ειδικό προνόμιο κατά το άρθρο 976 ΚΠολΔ), αφετέρου δε περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των λοιπών απαιτήσεων (δηλαδή των απαιτήσεων με γενικό προνόμιο, όπως οι απαιτήσεις του Δημοσίου κατ’ άρθρο 975 ΚΠολΔ, και των απαιτήσεων χωρίς προνόμιο/ανέγγυων απαιτήσεων). Απαιτείται δηλαδή κατά νόμο ο σχηματισμός τουλάχιστον απόλυτης (πλέον του 50%) πλειοψηφίας συναινούντων πιστωτών σε κάθε μία από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες πιστωτών.

Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται με βάση κατάσταση πιστωτών που επισυνάπτεται στη συμφωνία εξυγίανσης και η οποία δεν μπορεί να φέρει ημερομηνία προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας προς επικύρωση στο δικαστήριο. Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους πιστωτές που είχαν απαιτήσεις κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ακόμη και τις μη ληξιπρόθεσμες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020.

Επισημαίνεται όμως ότι, όπως και υπό το προϊσχύον δίκαιο, ως βάση υπολογισμού για τον σχηματισμό ή μη των κατά νόμο απαιτούμενων ποσοστών πλειοψηφίας λαμβάνονται μόνο οι  απαιτήσεις πιστωτών που θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης.

 Διαγραφή επισφαλούς απαίτησης και σχηματισμός πρόβλεψης

Με την υπ’ αριθ. 1881/2020 απόφασή της η ΔΕΔ (Αθήνας) έκρινε αναφορικά με την οριστική απόσβεση (διαγραφή) επισφαλών απαιτήσεων ότι, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε οριζόμενες για το ανεπίδεκτο της είσπραξης προϋποθέσεις, η οριστική διαγραφή είναι εφικτή ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί ο σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης.

Εν προκειμένω, η φορολογική αρχή αρνήθηκε την έκπτωση του ποσού επισφαλούς απαίτησης που διαγράφηκε από την επιχείρηση εντός του οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστική χρήση 2013), με την ειδικότερη αιτιολογία ότι το αρ. 31 περ. θ’ του ν. 2238/1994 επιβάλλει την προηγούμενη δημιουργία σχετικής πρόβλεψης, η οποία εν προκειμένω δεν είχε σχηματισθεί, περαιτέρω δε, διότι εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα σε έτος προγενέστερο αυτού της διαγραφής. Ωστόσο, η ΔΕΔ επανέλαβε ότι η διάταξη του άρθρου 31 περ. θ’ του ν. 2238/1994 δίδει απλώς τη δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα να εκπέσουν από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους ορισμένο ποσό προβλέψεων, ίσο με ποσοστό (0,5%) επί των απαιτήσεων κατά πελατών που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (επισφαλείς). Εξάλλου, σύμφωνα με τη νομολογία, η πρόβλεψη αυτή αποτελεί δικαίωμα της επιχείρησης και όχι υποχρέωσή της (βλ. ΣτΕ 3747/2010, ΔΕΑ 2474/2017, ΔΕΑ 3766/2015).

Δημοφιλή ερωτήματα

Προκειμένου να εκπέσουν οι δαπάνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι εταιρείες θα πρέπει να εμφανίζουν λογιστικά κέρδη χρήσης κατά την πραγματοποίησή τους. Ενδεικτικά, στην έννοια των δράσεων Ε.Κ.Ε. εντάσσεται η ευθύνη για το περιβάλλον και την εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών, η φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες κ.λπ. (Ε 2107/2021).

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 31/05/2021

Παραγραφή και μεταβίβαση ακινήτων

Με βάση την υπ’αριθ 1778/2020 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής που προέβλεπε ο παλαιός κώδικας φορολογίας εισοδήματος (ν. 2238/1994) στην περίπτωση ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων σε υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Η νομοθεσία περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων διέπεται από δικούς της ειδικούς κανόνες παραγραφής και επομένως δεν χωρεί εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος για την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής. Ειδικότερα, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του σχετικού φόρου μεταβίβασης παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου επιδόθηκε η δήλωση του φόρου μεταβίβασης (άρθρο 12 παρ. 3 του ΑΝ 1521/1950). Μόνο οι διαδικαστικές διατάξεις του ν. 2238/1994 για την εν γένει διαδικασία βεβαίωσης του φόρου εφαρμόζονται και στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον δεν ρυθμίζονται ειδικότερα. Για τα φορολογικά έτη από 1.1.2014 και εξής, η φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (ν. 4174/2013) που σήμερα προβλέπει την κατ’ αρχήν πενταετή παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων (ΣτΕ 1778/2020).

Νέος πτωχευτικός νόμος – ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Ο νέος «πτωχευτικός κώδικας» (ν. 4738/2020) ή «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»  εκσυγχρονίζει τις παλαιότερες διαδικασίες και έχει εφαρμογή από την 01/03/2021. Διατηρούνται οι παλαιότερες αρχές αναδιάρθρωσης της επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι οι συναινούντες πιστωτές δεν θα βρεθούν σε χειρότερη θέση από ότι σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

Τα απαραίτητα ποσοστά υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης τροποποιήθηκαν ως εξής:

Με τη συναίνεση του οφειλέτη. Συναίνεση από τον οφειλέτη και από πιστωτές που εκπροσωπούν αφενός περισσότερο από το 50% των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου περισσότερο από το 50% των λοιπών απαιτήσεων.

Χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη. Χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη αλλά διατηρώντας τα ανωτέρω ποσοστά εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις όπως πχ. να βρίσκεται ο οφειλέτης σε παύση πληρωμών.

Εκτός από τα ανωτέρω ποσοστά η διαδικασία εξυγίανσης μπορεί να είναι δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές εφόσον πληρούνται τα κάτωθι ποσοστά και προϋποθέσεις:

Συναίνεση από πιστωτές άνω των 60% του συνόλου και περισσότερο από το 50% των υποχρεώσεων με ειδικό προνόμιο.

Οι μη συναινούντες θιγόμενοι πιστωτές τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση με κάθε πιστωτή του οποίου η απαίτηση έχει ελάσσονα εξοφλητική προτεραιότητα, όπου αυτό προκύπτει βάσει της κατάταξής τους στην πτωχευτική εκκαθάριση.

Καμία κατηγορία θιγόμενων μερών δεν μπορεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης, να λάβει αξία μεγαλύτερη της συνολικής απαίτησής της κατά του οφειλέτη και ειδικά για τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), απαιτείται επιπροσθέτως η συμφωνία να έχει προταθεί από τον οφειλέτη ή να έχει τη συναίνεση του οφειλέτη.

Δημοφιλή ερωτήματα

Θεσμός συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών

Με βάση τον θεσμό του συνυπολογισμού των προγενέστερων δωρεών/γονικών παροχών για τον υπολογισμό της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας και τον εντεύθεν υπολογισμό του φόρου κληρονομίας λαμβάνονται υπόψη τυχόν προγενέστερες δωρεές/γονικές παροχές του γονέα προς το τέκνο, εφόσον γι’ αυτές η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί από την 1.1.2004 και εξής.

Εάν, δηλαδή, η δωρεά εν ζωή είχε λάβει χώρα πριν από αυτή την ημερομηνία δεν συνυπολογίζεται για την εύρεση του συνολικού ποσού της κληρονομιαίας περιουσίας.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 24/05/2021

Απαλλαγή από εισφορά αλληλεγγύης και για εισόδημα από κεφάλαιο

Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και συντάξεις.

Αιτιολογική έκθεση: απαλλάσσονται από τη φορολογική επιβάρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, πέραν των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα (για τα οποία ίσχυε ήδη η απαλλαγή) και τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ενοίκια) και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Προωθητικές ενέργειες και τέλος διαφήμισης 2%

Σε τέλος διαφήμισης 2% υπόκεινται ενέργειες όπως η ανάρτηση επιγραφών σε δημόσιους χώρους, τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικά σημεία και ράφια καταστημάτων, ανάρτηση stands με την επωνυμία της επιχείρησης, διανομή δοκιμαστικών προϊόντων ή φυλλαδίων στο ευρύ κοινό, ημερολόγια ή άλλα δώρα (π.χ. αναπτήρες, μπλούζες κλπ.) που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το τέλος επιβάλλεται:

α. για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.

Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.

Φορολογική μεταχείριση ζημιών αλλοδαπών υποκαταστημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη προς την χώρα μας με την οποία έκρινε ότι, η φορολογική μεταχείριση των ζημιών ξένων υποκαταστημάτων με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1200/2016 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αντίκειται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ, καθόσον θεωρεί ότι αυτή ερμηνεύει συσταλτικά τις οριζόμενες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ΚΦΕ με αποτέλεσμα οι ζημιές μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών.

Κατόπιν αυτού, με την υπ’ αριθ. Ε. 2100/2021 διευκρινίστηκε ότι οι ζημίες μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων του κράτους του κεντρικού κατά το χρόνο που προέκυψαν στο κράτος της μόνιμης εγκατάστασης. Η αποτροπή της διπλής έκπτωσης του φόρου στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται τελικά στο πλαίσιο της μεθόδου της πίστωσης του φόρου της αλλοδαπής. Για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των ζημιών αλλοδαπής που προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, οι ζημίες αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται διακεκριμένα ανά χώρα και σε κάθε περίπτωση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διαπίστωση της προέλευσης των ζημιών κάθε φορά (ΕΕ/ΕΟΧ ή τρίτη χώρα).

Με την ανωτέρω εγκύκλιο καταργήθηκε η προηγούμενη εγκύκλιος ΠΟΛ.1200/2016.

Δημοφιλή ερωτήματα

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4172/2013 «Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:… η) Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, του άρθρου 31, φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Προκειμένου για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, του άρθρου 32, φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 17/05/2021

Παράταση για ευνοϊκό καθεστώς αλληλέγγυας ευθύνης

Παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2021 η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα

Ειδικότερα, τα στελέχη εταιρειών που φέρουν αλληλέγγυα ευθύνη για φόρους των εταιριών που διοικούν μπορούν ακόμα να υποβάλουν αίτηση για την αναδρομική εφαρμογή της νέας ευνοϊκότερης διάταξης για την αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές που αφορούν παλαιές υποθέσεις πριν την θέση σε ισχύ του παραπάνω νόμου (12.12.2019).

Το νέο καθεστώς για την αλληλέγγυα ευθύνη προϋποθέτει (i) το πρόσωπο να φέρει μία εκ των ιδιοτήτων που ορίζει ο νόμος κατά τη λειτουργία/ λύση/εκκαθάριση του νομικού προσώπου, (ii) οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας του και (iii) αυτές να μην καταβλήθηκαν ή να μην αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητά του.

Απώλεια φορολογικών στοιχείων λόγω ανωτέρας βίας

Για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (π.χ. κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών. Πρέπει να προκύπτει δηλαδή ότι παρά τα μέτρα που έλαβε ο υπόχρεος, το γεγονός δεν μπόρεσε να αποτραπεί (εγγ. 1038851/457/21.4.2003, 1042878/274/15.5.2007, ΣτΕ 4206/2011, ΣτΕ 4782/1996).

Στην περίπτωση της υπ’ αριθ. 2451/2019 απόφασης της ΔΕΔ κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα δεν επέδειξε την άκρα επιμέλεια και σύνεση που επιβάλλεται από τις περιστάσεις για τη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων από διαδικτυακές επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό, δεδομένου ότι το αίτημα της ελεγκτικής αρχής για διάθεση των στοιχείων επιδόθηκε σε χρόνο υπέρμετρα προγενέστερο της απώλειας των λογιστικών αρχείων. Συνεπώς, η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε άμεσα και εμπρόθεσμα στο εν λόγω αίτημα και δεν είχε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και τις δικλείδες ασφαλείας, ως οφείλει να κάνει κάθε επιχείρηση με την εφαρμογή προσήκουσας πολιτικής ασφαλείας και την τακτική περιοδική αποθήκευση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (backup) ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους, σε περιπτώσεις διαδικτυακής επίθεσης ή εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού.

Έκπτωση δαπάνης ασφαλιστήριου συμβολαίου

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, η δαπάνη ασφαλίστρου για την αποκατάσταση ζημιάς που τυχόν συμβεί στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης, εφόσον μπορεί να κριθεί ότι η εν λόγω ασφάλιση πραγματοποιείται για το συμφέρον της επιχείρησης (συνέχιση της δραστηριότητας σε περίπτωση ατυχήματος) και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών. Υπό το πνεύμα αυτό, ασφάλιστρα που καταβάλλει ο ατομικός επιχειρηματίας για κάλυψη ιατρικών εξόδων ή διαφυγόντος εισοδήματος, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εργασίας του δύναται να αναγνωρισθούν φορολογικά. Αντιθέτως, τα ποσά που καταβάλλονται σε συμβόλαια συνταξιοδότησης που συνάπτονται με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείας αφορούν προσωπική δαπάνη, καθώς δεν συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση, το κατά πόσο μία δαπάνη πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή αφορά προσωπικά έξοδα, είναι θέμα πραγματικό που κρίνεται από τη φορολογική διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κατά την τέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων.

Δημοφιλή ερωτήματα

Δεν εκπίπτουν οι αποδείξεις λιανικής  στις οποίες δεν αναγράφονταν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και της επωνυμίας ή ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, λόγω της αδυναμίας συσχέτισης των συναλλαγών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγικότητά τους.

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 10/05/2021

Διακοπή παραγραφής και έκδοση πράξεων φορολογικών καταλογισμών

Πρόσφατα εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 616-618/2021 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες έγινε δεκτό ότι η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με την κοινοποίηση των πράξεων ελέγχου και όχι με την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο πήρε θέση ως προς το ζήτημα αυτό κρίνοντας ότι η διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με την οποία προβλέπεται ότι η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα διακόπτεται με την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στις αρχές της φανερής δράσης της Διοίκησης και της ασφάλειας του δικαίου και, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα.

Με πρόσφατο άρθρο μας («Η έκδοση πράξης από τη ΔΟΥ δεν διακόπτει την παραγραφή») είχαμε αναδείξει το ζήτημα και είχαμε υποστηρίξει ακριβώς αυτό που έγινε δεκτό και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι δηλαδή η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται με την κοινοποίηση των πράξεων ελέγχου και όχι με την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων.

Υπενθυμίζουμε ότι έγινε πρόσφατα χρήση της διάταξης αυτής που κρίθηκε ως αντισυνταγματική και στις υποθέσεις των αναδρομικών των συνταξιούχων (βλ. Ε.2115/2020).

Απαλλαγή από τεκμήρια για το 2020

Με βάση το άρθρο 36 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4797/2021 αν προκύπτει διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος απαλλάσσονται από τη φορολόγηση με τεκμήρια ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων εφόσον σωρευτικά:

(αα) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν φορολογήθηκε τεκμαρτά

(ββ) δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και,

(γγ) σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32, η εν λόγω δαπάνη δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013.

Οι κατηγορίες για τις οποίες ισχύει η ρύθμιση είναι  τα φυσικά πρόσωπα:

(i) τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βάσει κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής,

(ii) των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19,

(ii) των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιοσδήποτε διαστήματος εντός του 2020

(iv) τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

(ν) τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID – 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.

Δημοφιλή ερωτήματα

Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που προκύπτει από τη χρήση 2015 παραγράφεται με τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης. Με δεδομένο ότι η τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το έτος 2015 υποβάλλεται τον Ιανουάριο του 2016, η παραγραφή του πιστωτικού υπολοίπου του έτους 2015 παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε ετών από τη λήξη  του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης του έτους 2015 και η προθεσμία παραγραφής για το πιστωτικό υπόλοιπο του έτους 2015 λήγει την 31/12/2021. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιχείρησης για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής για επιστροφή του από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της.

 

Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).