Φοροεκτιμήσεις 27/09/2021

Πληροφοριακή έκθεση ελέγχου και παραγραφή

Με την υπ’ αριθ. 26/2021 απόφαση της ΔΕΔ Θεσς/νικης κρίθηκε ότι η πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που διαβιβάστηκε στη ΔΟΥ Έδεσσας δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο του άρθρου 68 παρ. 2 του ν. 2238/1994 γιατί, σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω έκθεση αφορούσε σε έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της προσφεύγουσας, καθώς και παρεχόμενων πληροφοριών του διαχειριστή της, η εξέταση των οποίων αποτελεί απαραίτητο και βασικό στάδιο του φορολογικού ελέγχου της ακρίβειας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και που η ελεγκτική αρχή όφειλε να πράξει εντός του πενταετούς χρόνου παραγραφής (ΣτΕ 172/2018).

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω πληροφοριακή έκθεση, οι παραβάσεις προέκυψαν από τον αντιπαραβολικό έλεγχο της μηνιαίας κατάστασης εσόδων – εξόδων, των αναλυτικών καταστάσεων του βιβλίου εσόδων – εξόδων, των επίμαχων προαναφερθέντων εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των καταθέσεων και υπομνημάτων του διαχειριστή της προσφεύγουσας, όπου ισχυρίζεται ότι υπαναχώρησε από σύμβαση πώλησης ελκυστήρων, λόγω μη καταβολής των χρημάτων από την αντισυμβαλλόμενη βουλγαρική εταιρεία LTD, και όχι από αξιοποίηση στοιχείων τρίτων επιχειρήσεων ή και άλλων εγγράφων, τα οποία η αρμόδια για τον έλεγχο φορολογίας εισοδήματος ελεγκτική αρχή δεν θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή της, εντός του αρχικού πενταετούς χρόνου παραγραφής.

Συνεπώς, κατά την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης, ήτοι 17/06/2020, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2011 – 31/12/2011, ήτοι οικ. έτος 2012, έχει υποπέσει οριστικά σε παραγραφή, την 31/12/2017, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 του ν.2238/1994.

Παράταση της παραγραφής και εικονικά τιμολόγια

Με την υπ’ αριθ. 1777/2020 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι ορθά το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ως νέο στοιχείο, το οποίαο περιήλθε μεταγενεστέρως σε γνώση της φορολογικής αρχής και δικαιολογεί, ως εκ τούτου, την παρέκταση της προθεσμίας παραγραφής, θεωρήθηκε η απόδειξη της εικονικότητας τιμολογίων, η οποία προέκυψε κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν δυνάμει εγγράφων του Σ.Δ.Ο.Ε. και της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, τα οποία ήταν μεταγενέστερα της συμπληρώσεως της προθεσμίας παραγραφής.

Με τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένου υπόψη ότι η απόδειξη της εικονικότητας από τη φορολογική αρχή απαιτεί πολλές φορές επισταμένους διασταυρωτικούς και χρονοβόρους ελέγχους, με εμπλοκή περισσοτέρων υπηρεσιών, η προπαρατεθείσα κρίση του δικάσαντος Διοικητικού Εφετείου θεωρήθηκε ότι δεν έρχεται σε ερμηνευτική αντίθεση προς τα κριθέντα με την ΣτΕ 172/2018 7μ. (ΣτΕ 1628/2019).

Δημοφιλή ερωτήματα

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 295/2014 (Β’ 2390) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

 

 

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 20/09/2021

Τεκμαρτή απογραφή και φορολόγηση

Σε συνέχεια του τελευταίου μας άρθρου που αφορά την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών σε επιχειρήσεις που δεν κάνουν απογραφή, θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένες συμπληρώσεις.

Η τεκμαρτή απογραφή δεν εξετάζει το πραγματικό απόθεμα και τα πωληθέντα.

Μπορεί οι πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί να αφορούν κατηγορίες προϊόντων με μεγαλύτερο ή μικρότερο συντελεστή κέρδους

Π.χ. σε ένα φαρμακείο έχουν πουληθεί φάρμακα αλλά έχει μείνει απούλητη μεγάλη ποσότητα καλλυντικών. Στα μεν φάρμακα το περιθώριο κέρδους είναι χαμηλό στα δε καλλυντικά είναι υψηλό. Εάν κατά την χρονιά αυτή ο φορολογικός έλεγχος επιβάλει τεκμαρτό υπολογισμό φόρου εισοδήματος και αναλογία ΦΠΑ, δεν μπορεί να γνωρίζει κατά τις επόμενες χρονιές πώς θα διαμορφωθεί το αποτέλεσμα, αν π.χ. πουληθούν σε επόμενη χρονιά τα καλλυντικά, για τα οποία υπολόγισε με τεκμαρτό τρόπο φόρο εισοδήματος. Έτσι, θα προκύπτει το παράδοξο να έχει πληρωθεί ο ίδιος φόρος δύο φορές, στην μία χρονιά κατόπιν ελέγχου και στην επόμενη ως πραγματικός φόρος από τα κέρδη των πωλήσεων.

Γνωρίζουμε ότι η τακτική των φαρμακείων είναι να παραλαμβάνουν φάρμακα σε σύντομα χρονικά διαστήματα (ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση) λόγω της σύντομης ημερομηνίας λήξης τους. Αντίθετα, μπορεί να γίνει προμήθεια άλλων ειδών (πχ καλλυντικά, ανατομικά παπούτσια) τα οποία μπορεί να παραμένουν απούλητα στην αποθήκη και εντέλει να μην πουληθούν ποτέ ή να πουληθούν με μεγάλη έκπτωση.

Περαιτέρω, γνωρίζουμε ότι πλέον τα φαρμακεία διατηρούν σε πολλές περιπτώσεις και e-shop όπου λόγω της απελευθέρωσης του ανταγωνισμού οφειλόμενης στην κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών για την αγορά δραστηριοποίησης, το μικτό κέρδος πολλών ειδών έχει μειωθεί σημαντικά.

Επομένως, ο τεκμαρτός υπολογισμός για την απογραφή δεν λαμβάνει υπόψιν αυτές τις διακυμάνσεις στον συντελεστή του μικτού κέρδους, και συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμοσθεί με ασφάλεια.

Με τη λογική και τον τρόπο που προσπαθούν να γίνουν οι έλεγχοι, γυρίζουμε ξανά σε καταδικασμένες πρακτικές τεκμαρτής φορολόγησης με βάση το άρθρο 32 του νόμου 2238/94.  Εάν, όμως, η επιλογή της πολιτείας είναι να γυρίσουμε στο καθεστώς αυτό, τουλάχιστον αυτό να εφαρμοσθεί σωστά και όχι με μη ενδεδειγμένους τρόπους.

Εισόδημα από αγοραπωλησία ακινήτων

Με βάση την υπ’ αριθ. 2261/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι εν αποτελεί επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων κάθε αγορά και (μετα)πώληση ακινήτων, από την οποία προκύπτει χρηματική ωφέλεια, αλλά η κατά σύστημα αγορά [ήτοι απόκτηση από επαχθή αιτία, προς την οποία εξομοιώνεται, για σκοπούς φορολογίας, και η κτήση κυριότητας ακινήτου δια χρησικτησίας, βλ. άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 1587/1950 (Α΄ 294)] και εν συνεχεία πώληση ακινήτων.

Εξάλλου, δεν αποκλείεται κατά τον νόμο (άρθρο 28 παρ 2 εδ. πρώτο) να συντρέχει περίπτωση “επιχείρησης” και από μεμονωμένες ή συμπτωματικές συναλλακτικές πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων εν γένει (δηλαδή ακινήτων κάθε είδους εφόσον ο νομοθέτης δεν κάνει διάκριση), εφόσον αυτές αποσκοπούν στην επίτευξη κέρδους (ΣτΕ 2137/1989, ΣτΕ 223/1981, πρβλ. και ΣτΕ 1386/1981, ΣτΕ  873/1991, ΣτΕ 2843/1992) και δεν συνιστούν απλώς αξιοποίηση κεφαλαίου (όπως, λ.χ. (και) στην περίπτωση της ανέγερσης μεμονωμένης πολυώροφης οικοδομής επί ιδιόκτητου οικοπέδου, εφόσον η ανέγερση αυτή γίνεται με σκοπό πραγματοποίησης κέρδους από τη μεταβίβαση των διαμερισμάτων της οικοδομής).

Δημοφιλή ερωτήματα

Για την μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία απαιτείται για την εξακρίβωση της αξίας έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. 

 

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 13/09/2021

Εισόδημα από αγοραπωλησία ακινήτων

Με βάση την υπ’ αριθ. 2261/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι εν αποτελεί επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων κάθε αγορά και (μετα)πώληση ακινήτων, από την οποία προκύπτει χρηματική ωφέλεια, αλλά η κατά σύστημα αγορά [ήτοι απόκτηση από επαχθή αιτία, προς την οποία εξομοιώνεται, για σκοπούς φορολογίας, και η κτήση κυριότητας ακινήτου δια χρησικτησίας, βλ. άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 1587/1950 (Α΄ 294)] και εν συνεχεία πώληση ακινήτων.

Εξάλλου, δεν αποκλείεται κατά τον νόμο (άρθρο 28 παρ 2 εδ. πρώτο) να συντρέχει περίπτωση “επιχείρησης” και από μεμονωμένες ή συμπτωματικές συναλλακτικές πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων εν γένει (δηλαδή ακινήτων κάθε είδους εφόσον ο νομοθέτης δεν κάνει διάκριση), εφόσον αυτές αποσκοπούν στην επίτευξη κέρδους (ΣτΕ 2137/1989, ΣτΕ 223/1981, πρβλ. και ΣτΕ 1386/1981, ΣτΕ  873/1991, ΣτΕ 2843/1992) και δεν συνιστούν απλώς αξιοποίηση κεφαλαίου (όπως, λ.χ. (και) στην περίπτωση της ανέγερσης μεμονωμένης πολυώροφης οικοδομής επί ιδιόκτητου οικοπέδου, εφόσον η ανέγερση αυτή γίνεται με σκοπό πραγματοποίησης κέρδους από τη μεταβίβαση των διαμερισμάτων της οικοδομής).

Συνέργεια σε φορολογική παράβαση

Με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι «κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα, υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος».

Αναφορικά με την έννοια της συνέργειας διευκρινίζεται ότι ως συνέργεια νοείται η οποιαδήποτε παροχή συνδρομής τρίτου προσώπου προς τον φορολογούμενο, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια τέλεσης παράβασης του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) αλλά όχι μετά την τέλεση αυτής. Σε κάθε περίπτωση, για τη θεμελίωση της συνέργειας στο πρόσωπο τρίτου απαιτείται η διάπραξη παράβασης εκ μέρους του ελεγχόμενου προσώπου. Σε βάρος του τρίτου προσώπου/συνεργού επιβάλλεται πρόστιμο σε ύψος ίσο με το επιβληθέν στον παραβάτη πρόστιμο που προβλέπεται στον ΚΦΔ και κατά το μέρος που αποδεδειγμένα προκύπτει η συνέργεια για την τέλεση της παράβασης (Ε2176/2021).

Παράδειγμα

Από τον έλεγχο που διενεργείται σε 2 επιχειρήσεις διαπιστώνεται ότι, σε συνεργασία που έχουν με τρίτο (κοινό) πρόσωπο που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της μηχανοργάνωσης των δύο ελεγχόμενων επιχειρήσεων, διενήργησαν απομείωση των πραγματικών εσόδων τους με τη χρήση παράνομων προγραμμάτων λογισμικού. Υπέπεσαν δηλαδή σε παραβάσεις που αφορούν στην παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) με τη βοήθεια του ίδιου ως άνω τρίτου προσώπου, το οποίο είναι υπαίτιο για τη συγκεκριμένη παράβαση. Επίσης για το τρίτο πρόσωπο διαπιστώθηκε ενεργή συμμετοχή του (δηλαδή συνέργεια) στην απομείωση των εσόδων των επιχειρήσεων που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης (τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση σε μηνιαία βάση του ύψους της απομείωσης κλπ).

Στον υπαίτιο της παράβασης της παραποίησης στη λειτουργία των ΦΗΜ, εφόσον είναι επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης, επιβάλλεται πρόστιμο διότι είναι επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία ΦΗΜ.

Δημοφιλή ερωτήματα

Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 δεν απαγορεύουν την διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που κατέστησαν επισφαλείς σε προηγούμενα έτη ήτοι δεν καθορίζουν τον χρόνο σχηματισμού της πρόβλεψης, κάτι για το οποίο, λόγω της φύσης της πρόβλεψης η οποία διαφοροποιείται από την δαπάνη, η ίδια η επιχείρηση κρίνει και αποφασίζει βάσει και το σχετικό νομικό πλαίσιο (ΕΛΠ), αλλά με τις ανωτέρω φορολογικές διατάξεις καθορίζονται μόνο οι προϋποθέσεις σχηματισμού και φορολογικής αναγνώρισης αυτής (ΔΕΔ Αθ 1773/20210).

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 06/09/2021

Εξόφληση απαίτησης σε λογαριασμό τρίτου

Σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ΄ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.

Ο συμψηφισμός μίας εμπορικής απαίτησης μέσω καταβολής ποσού σε λογαριασμό τρίτου θεωρείται αποδεκτός τρόπος εξόφλησης με χρήση τραπεζικού μέσου και εκπίπτει η σχετική δαπάνη.

Αποζημίωση απόλυσης για σκοπούς φοροαποφυγής

Με την υπ’ αριθ.  1050/2020 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας κρίθηκε ότι ορθά δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη για αποζημίωση απόλυσης, η οποία κρίθηκε ότι δόθηκε με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης. Η αποζημίωση δόθηκε σε αντιπρόεδρο ΔΣ της εταιρείας που εν συνεχεία επαναπροσλήφθηκε εντός του επόμενου έτους και εν τω μεταξύ είχε υπάρξει ωφέλεια τόσο από το νομικό όσο και από το φυσικό πρόσωπο λόγω μη καταβολής φόρων για το ποσό της  αποζημίωσης (μείωση κερδών για το ν.π. και φοροαπαλλαγή για το φ.π.), συνεπώς κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση συνιστούσε τεχνητή διευθέτηση για σκοπούς φοροαποφυγής.

Κατηγορίες οχημάτων που δεν αποτελούν παροχή σε είδος

Οι διατάξεις περί παροχής σε είδος του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 13 ν. 4172/2013) δεν καταλαμβάνουν οχήματα (ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) από τη χρήση των οποίων δεν προκύπτει όφελος για τον χρήστη. Ενδεικτικά, ως τέτοια οχήματα, νοούνται τα ακόλουθα:

α) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,

β) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),

γ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,

δ) Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,

ε) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

Δημοφιλή ερωτήματα

Τα χρέη από τα αδικήματα περί φοροδιαφυγής ανεξάρτητα από το ύψος τους δεν συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του κατηγορουμένου για το έγκλημα του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 περί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (ΑΠ 828/2020). Με την απόφαση αυτή, επιλύθηκε και σε νομολογιακό επίπεδο το ζήτημα που είχε προκύψει στο παρελθόν και είχε ως αποτέλεσμα η ίδια φορολογική παράβαση από τον ίδιο δράστη να τιμωρείται βάσει δύο διαφορετικών ποινικών διατάξεων κατά παράβαση των βασικών διεθνών αρχών του ποινικού δικαίου.

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 30/08/2021

Ποσά που δύνανται να καλύψουν τεκμήρια

Οι κατωτέρω κατηγορίες ποσών δεν θεωρούνται εισόδημα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων. Τα συγκεκριμένα ποσά, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1.

 • Έσοδα από την πώληση ακινήτων
 • Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Το τίμημα από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων
 • Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν και πρώην κατοίκους αλλοδαπής
 • Δάνεια
 • Κληρονομιές
 • Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος)
 • Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κλπ
 • Αποζημίωση για ηθική βλάβη
 • Υποτροφίες
 • Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων
 • Λοιπά ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, όπως οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Απαλλαγή επαγγελματικής εκπαίδευσης από ΦΠΑ

Σύμφωνα με τις παραγράφους ιβ και ιγ του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ: ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Με την εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.1987 και την ΕΔ.Υ.Ο. ΠΟΛ.1282/23.12.1992 διευκρινίστηκε ότι, στην έννοια της απαλλασσόμενης από Φ.Π.Α. εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και η επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και η επιμόρφωση ή επανακατάρτιση. Ως επαγγελματική εκπαίδευση θεωρείται εκείνη η οποία επιδιώκει να μεταδώσει στους σπουδαστές τεχνικές ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις ή γνώσεις επαγγελματικές και να καλλιεργήσει σε αυτούς επιδεξιότητες, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα. Αντίθετα δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παροχή εκπαίδευσης ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Συμμετοχή στη διοίκηση ΑΕ δεν μεταβάλλει τη φορολογική κατοικία

Όπως έγινε δεκτό με την υπ’ αριθ. 418/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η συμμετοχή στη διοίκηση Ανωνύμου Εταιρείας δεν συνεπάγεται ενεργή ανάμειξη του προσώπου στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αλλά μπορεί να περιορίζεται στην απλή συμμετοχή στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων μέσω τηλεδιάσκεψης ή κατόπιν απλής περιφοράς των πρακτικών, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του. Η φορολογική αρχή πρέπει να συνεκτιμά όλα τα πρόσφορα στοιχεία, όπως, την ύπαρξη στέγης, τη φυσική παρουσία του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του, τον τόπο άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τον τόπο των περιουσιακών συμφερόντων, τον τόπο των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς (ασφαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς) και τον τόπο ανάπτυξης πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων δραστηριοτήτων.

Δημοφιλή ερωτήματα

Ένα βασικό ερώτημα που ανακύπτει πολλές φορές είναι κατά πόσον μπορεί να εισφερθεί σε μία προσωπική εταιρεία ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει κεφαλαιουχικό χαρακτήρα, όπως είναι π.χ. το ακίνητο.

Την απάντηση μας δίνει η υπ’ αριθ. 11026/2020 Υπουργική απόφαση που προβλέπει τα νέα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε..

Με βάση αυτή την Υπουργική είναι δυνατή η εισφορά σε είδος σε προσωπική εταιρεία και μάλιστα δεν απαιτείται η αποτίμηση της εισφοράς αυτής με βάση το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. 

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 23/08/2021

Μερίσματα μη αναληφθέντα

Σύμφωνα με το άρθρο  15 παρ. 5 περ. γ΄ του Κ.Τ.Χ. ορίζεται ότι «Η ανάληψις ποσών υπό των εταίρων διαρκούσης της εταιρικής χρήσεως, έναντι κερδών της χρήσεως αυτής, η διανομή των κερδών εις τους εταίρους ή η πίστωσις δι’ αυτών των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων, η μεταφορά των κερδών εις τους λογαριασμούς κέρδη και ζημίαι, τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, ως και η παραμονή των κερδών εις τους ανωτέρω λογαριασμούς εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου υπόκεινται».

Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία, η μη ανάληψη μερισμάτων από τους δικαιούχους αυτών και η πίστωση των δικαιούχων με τα ποσά των μερισμάτων δεν συνιστά αυτή καθ’ εαυτή δάνειο, ούτε σχέση ανώμαλης παρακαταθήκης, η οποία κατά το άρθρο 830 του Αστικού Κώδικα λογίζεται ως δάνειο, εάν δεν προκύπτει από κάποιο έγγραφο ή από εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας, ρητά αναφερόμενης σε σύναψη σύμβασης δανείου ή περιέχουσας τα στοιχειοθετούντα τη σχέση αυτή στοιχεία, ώστε να μπορεί να συναχθεί, ότι η σχέση της εταιρείας και των μετόχων της είναι δανειακής φύσης (ΣτΕ 314/1987, 703/1988, Διοικ. Εφ. Αθ. 1847/1984, σχετ. ΣτΕ 353/1976, 3655/1977, 2047/1978 κλπ.).

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει καταρχήν ότι η μη ανάληψη μερισμάτων από τους δικαιούχους αυτών και η πίστωση των δικαιούχων με τα ποσά των μερισμάτων δεν συνιστά δάνειο, εάν δεν προκύπτει από κάποιο έγγραφο ή από εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας, ρητά αναφερόμενης σε σύναψη σύμβασης δανείου ή περιέχουσας τα στοιχειοθετούντα τη σχέση αυτή στοιχεία, ώστε να μπορεί να συναχθεί, ότι η σχέση της εταιρείας και των μετόχων της είναι δανειακής ή και η μη ανάληψη από τους εταίρους, για χρονικό διάστημα, των κερδών παρελθουσών χρήσεων δεν λογίζεται ως δάνειο εάν δεν αποδεικνύεται από εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας ή από άλλο στοιχείο, ότι η εταιρεία είχε την εξουσία να χρησιμοποιήσει ή ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα αυτά.

Σχετικώς έχουν εκδοθεί και αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με ανάλογο περιεχόμενο (βλ. ΔΕΔ Αθήνας 1409/2019, 4494/2017).

Κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων από Εφορία

Στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου ο υπάλληλος που έχει ορίσει η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδεικτική αξία αυτών. Για τις έννομες συνέπειες της κατάσχεσης ως προς την παραγραφή έχουμε κάνει αναλυτική αναφορά σε προηγούμενη αρθρογραφία μας (Βλ. άρθρο με τίτλο “Κερκόπορτα” στην παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων, 30.06.2020, www.artion.gr).

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης, η οποία υπογράφεται από το όργανο της Φορολογικής Διοίκησης που ενεργεί την κατάσχεση και τον ίδιο τον φορολογούμενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο ή εκπρόσωπό του ή λογιστή του, ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων και οντοτήτων, εκτός των ανωτέρω προσώπων, από οποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε μέλος της διοίκησής τους ή φορολογικό εκπρόσωπό τους. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον φορολογούμενο ή στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η έκθεση θυροκολλείται. Ο φορολογούμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων με δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούμενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν.

Δημοφιλή ερωτήματα

Το ομολογιακό δάνειο που εκδίδει ανώνυμη εταιρεία δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου

 

   Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 09/08/2021

Απαλλαγή από ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και συντάξεις. Επίσης, απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2022, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Φορολογική μεταχείριση για ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 προβλέπεται η εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, πέραν των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο (περιπτ. δ’), και των εισφορών εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο (περιπτ. ε’) καθώς και των ασφαλίστρων  που καταβάλλονται για λογαριασμό του εργαζομένου  στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (περιπτ. ι’).

Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεις συνάπτουν ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια για λογαριασμό των εργαζομένων τους και τα ασφάλιστρα για την καταβολή των οποίων βαρύνεται ο εργαζόμενος, παρακρατούνται μέσω της μισθοδοσίας του κατ΄ ανάλογο τρόπο όπως και οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο. Ανάλογη παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας πραγματοποιείται πολλές φορές και για εισφορές υπέρ επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο για την καταβολή των οποίων βαρύνεται επίσης ο εργαζόμενος. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας προκειμένου να υπολογίσουν τον παρακρατούμενο φόρο στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα από μισθωτή εργασία, θα αφαιρέσουν από το ακαθάριστο ποσό του μισθού, πέραν από τις νόμιμες κρατήσεις για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, και τις ανωτέρω κρατήσεις για ασφάλιστρα και εισφορές υπέρ επαγγελματικών ταμείων που για την καταβολή τους βαρύνεται επίσης ο εργαζόμενος.

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, δεν αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και ο νόμος δεν επιβάλει ανώτερο όριο.

ΦΠΑ και καταστροφή εμπορεύματος

Για τον ΦΠΑ δεν ενεργείται διακανονισμός εκπτώσεων στις περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά (π.χ. πρωτόκολλο καταστροφής, πρωτόκολλο διαπίστωσης της κλοπής κ.λπ., έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών – πυροσβεστικής, αστυνομίας, κ.λπ.), ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση προς αναπλήρωση της αξίας των καταστραφέντων, απολεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών της εμπορευσίμων ή επενδυτικών (ΠΟΛ. 1221/2000).

Δημοφιλή ερωτήματα

Δεν εκπίπτουν οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού.

 

 

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 02/08/2021

Σύμβαση εργασίας και φορολογική κατοικία

Προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, δεν αρκεί μόνο το γεγονός ότι υπάρχει εν ισχύ σύμβαση εργασίας με ελληνική εταιρεία, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα επιμέρους πραγματικά περιστατικά, όπως ενδεικτικά η ύπαρξη στέγης, η φυσική παρουσία του φορολογούμενου και των μελών της οικογένειάς του, ο τόπος άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο τόπος των περιουσιακών συμφερόντων, ο τόπος των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς και ο τόπος ανάπτυξης πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων δραστηριοτήτων (ΣτΕ 1628/2020). Με άλλα λόγια μόνο η ύπαρξη εν ισχύ σύμβασης εργασίας με ελληνική εταιρεία δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί ο εργαζόμενος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

ΦΠΑ στις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών με Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο έπαψε να αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ την 31.1.2020. Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021 κι εφεξής, η νομοθεσία της ΕΕ παύει να εφαρμόζεται στο ΗΒ. Ωστόσο, στη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ έχει προβλεφθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της το Πρωτόκολλο σχετικά με την Ιρλανδία/Β. Ιρλανδία, κατά το οποίο για διάρκεια 4 ετών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου η Βόρεια Ιρλανδία θα εξακολουθήσει να υπάγεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τα αγαθά, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας «σκληρών συνόρων» μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αντίθετα, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, η Βόρεια Ιρλανδία μαζί με το υπόλοιπο ΗΒ θα θεωρείται ότι βρίσκονται εκτός ΕΕ, και άρα οι σχετικές συναλλαγές θα αντιμετωπίζονται όπως οι αντίστοιχες με τρίτες χώρες. Δεδομένου ότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, και ιδίως η Οδηγία ΦΠΑ παύουν να ισχύουν ως προς το ΗΒ, η παράδοση και η μεταφορά αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ υπόκειται στους κανόνες ΦΠΑ για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Συνεπώς, κατά την εισαγωγή αγαθών από το HB στην ΕΕ θα οφείλεται ΦΠΑ, με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται για τις παραδόσεις των ίδιων αγαθών εντός ΕΕ.

Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές κατά τον χρόνο της εισαγωγής. Όσον αφορά το τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής, αυτό θα είναι υποχρεωτικό για τα ενωσιακά αγαθά που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, με προορισμό το ΗΒ. Τα αγαθά που θα εξάγονται προς το ΗΒ θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. (Ε2011/2021).

Έκπτωση φόρου αλλοδαπής με ΣΑΔΦ

Ο φόρος που καταβάλλεται από ημεδαπή εταιρεία σε χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για εισόδημα που προκύπτει και φορολογείται εκεί σύμφωνα με την οικεία ΣΑΔΦ, εκπίπτει από το συνολικό ποσό φόρου της εταιρείας αυτής στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις και μέχρι του ύψους που ορίζουν οι εφαρμοστέες διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦ που προβλέπουν την πίστωση του φόρου και αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φόρων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση, δε, που μετά από την αφαίρεση και των λοιπών φόρων προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 (Εγκύκλιος Ε2089/2021).

Δημοφιλή ερωτήματα

Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής με πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα που πραγματοποιεί δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα εάν αποδείξει, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ότι το τίμημα της απόκτησης καταβλήθηκε στην αλλοδαπή δεν προσμετράται η δαπάνη αυτή (ΠΟΛ.1076/26.3.2015).

 

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 26/07/2021

Επισφαλείς απαιτήσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Με την υπ’ αριθ. 2214/2020 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας, έγινε δεκτό ότι το γεγονός ότι δύο επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με βάση τα κριτήρια του ΚΦΕ, δεν ασκεί επιρροή στην φερεγγυότητα όσον αφορά μία ανείσπρακτη απαίτηση.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του εν λόγω ελέγχου, τα ελεγκτικά όργανα διαπίστωσαν: «το εν τοις πράγμασι ανεπίδεκτο των εν λόγω απαιτήσεων συνεκτιμήθηκε και κρίθηκε κατά τη λήψη της επιχειρηματικής απόφασης συνεργασίας με την επιχείρηση …………….. Επιπλέον, η επιχειρηματική συνεργασία κατέληξε στο να αποτελεί τον βασικό πελάτη της ελεγχόμενης, δηλαδή το βασικό δίκτυο διανομής των προϊόντων της, με τζίρους δυσανάλογα υψηλούς σε σχέση με τους υπόλοιπους πελάτες. Η θέση του ελέγχου είναι ότι η λήψη της επιχειρηματικής απόφασης να καταστήσει ως βασικό κανάλι διανομής των προϊόντων της την επιχείρηση ……………., ιδιοκτησίας της συζύγου του επισφαλούς πελάτη της ελεγχόμενης, αντικατοπτρίζει την πραγματική δυνατότητα είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Η λήψη όλων των διαθέσιμων ένδικων μέσων διεκδίκησης αναγνωρίστηκε από τον έλεγχο, πλην όμως κρίθηκε ανεπαρκής δεδομένων των πραγματικών περιστατικών που καταδεικνύουν διαφορετικό επίπεδο φερεγγυότητας και δυνατότητας είσπραξης των εν λόγω επισφαλών απαιτήσεων

Ωστόσο, η ΔΕΔ αποφάνθηκε ότι υπό το πρίσμα του χαρακτηρισμού μιας επισφαλούς απαίτησης ως ανεπίδεκτου είσπραξης, τόσο το άρθρο 26 του ν. 4172/2013 όσο και η ΠΟΛ.1056/2015 δεν προβλέπουν σε καμία διάταξή τους ότι η σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων επιδρά στην φερεγγυότητά τους. Πολλώ δε μάλλον όταν η σύνδεση αφορά δύο συζύγους, ο καθένας εκ των οποίων διαχειρίζεται ένα διαφορετικό αυτοτελές νομικό πρόσωπο.

Η ΔΕΔ κατέληξε στο ότι η κρίση της φορολογικής αρχής περί φερεγγυότητας των εν λόγω εταιρειών, ερειδόμενη αποκλειστικά στο γεγονός ότι η προσφεύγουσα συνεργάστηκε με μία τρίτη εταιρεία, η διαχειρίστρια της οποίας τυγχάνει σύζυγος του διαχειριστή των προαναφερομένων δύο εταιρειών, είναι έωλη και νομικά αβάσιμη. Και με αυτό το σκεπτικό έκρινε ότι πληρούνται οι τιθέμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 προϋποθέσεις και οι λογιστικές διαφορές από τις προβλέψεις επισφαλών πρέπει να διαγραφούν.

Τονίζουμε ότι η κρίση αυτή της ΔΕΔ έγινε στα πλαίσια μίας συγκεκριμένης υπόθεσης και με βάση τα πραγματικά περιστατικά αυτής. Δεν πρέπει η κρίση αυτή να εκληφθεί σε καμία περίπτωση ως κανόνας.

Αίτηση πτώχευσης και πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1080/2017 διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση υποβολής αίτησης για κήρυξη ενός οφειλέτη σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με τον ΠτΚ, σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν είχε ήδη σχηματίσει πρόβλεψη για το ποσό της επισφαλούς απαίτησης με βάση τις ενέργειες που είχε αναλάβει κατά το παρελθόν για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης, αυτός μπορεί να σχηματίσει φορολογικά αναγνωρίσιμη πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης, κατά τον χρόνο κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε, πλην της προϋπόθεσης ανάληψης κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης.

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων σε Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας

Σε κάθε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα πρέπει να ερευνάται αν συντελείται, άμεσα ή έμμεσα, μεταβίβαση εμπραγμάτων επί ακινήτων δικαιωμάτων μεταξύ συγκυρίων, είτε με μορφή διανομής, είτε ανταλλαγής, είτε πώλησης, είτε δωρεάς ιδανικών μεριδίων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οφείλεται ΦΜΑ.

Ενδεικτικά οι περιπτώσεις στις οποίες οφείλεται είναι:

– Σύσταση σε οικόπεδο με υφιστάμενα κτίσματα.

– Σύσταση και στο μελλόκτιστο δικαίωμα υψούν με υφιστάμενα κτίσματα.

– Τροποποίηση σύστασης με απόσπαση μέρους οριζόντιας ιδιοκτησίας από εκείνη στην οποία ανήκε και

μεταφορά της σε οριζόντια ιδιοκτησία άλλου συνιδιοκτήτη.

– Σύσταση με διανομή της ψιλής κυριότητας.

– Διανομή υφιστάμενη κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο με κτίσματα.

– Κατάργηση υφιστάμενης σύστασης σε οικόπεδο με κτίσματα.

Δημοφιλή ερωτήματα

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξη προσδιορισμού φόρου, έχει δικαίωμα, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. Κατά της απόφασης της Δ.Ε.Δ. ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογική Διοίκηση είναι απαράδεκτη.

 

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Φοροεκτιμήσεις 19/07/2021

Συμβόλαια ακινήτων και παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Με βάση την υπ’ αριθ. 2053/2020 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων στην ημεδαπή δεν αποτελούν άνευ ετέρου «συμπληρωματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν (ενόψει και των επιταγών της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας) την επιμήκυνση της (κατ’ αρχήν οριζόμενης πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής, δεδομένου ότι όλα τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία των συμβαλλομένων μερών και των προς μεταβίβαση ακινήτων έχουν τεθεί υπόψη της φορολογικής Διοίκησης ήδη προ της καταρτίσεως των σχετικών συμβολαίων μέσω της υποβολής της δηλώσεως φ.μ.α., αλλά και αμέσως μετά (εντός μηνός) από την σύναψή τους, με αποστολή αντιγράφου του συμβολαίου από τον ίδιο των συμβολαιογράφο προς την αρμόδια φορολογική αρχή.

Εξάλλου, το ότι η κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης και το αντίγραφο του συμβολαίου μεταβίβασης υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας του ακινήτου, η οποία ενδέχεται να είναι διαφορετική από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο φορολογούμενος, δεν αποτελεί παράμετρο ικανή να δικαιολογήσει αντίθετο συμπέρασμα, διότι, πάντως, τα σχετικά στοιχεία περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής αρχής, η οποία έχει τη δυνατότητα (αλλά και την υποχρέωση, ως επιμελώς δρώσα Διοίκηση) να τα λάβει επικαίρως υπόψη, αξιοποιώντας κατάλληλα και τη σύγχρονη τεχνολογία, για την αποτελεσματική εκπλήρωση του (ελεγκτικού) έργου της.

Φορολόγηση ΜΚΟ

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων  με εξαίρεση τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους , τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου εισοδήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιων εσόδων, όπως οι εισφορές (συνδρομές) και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών τους, τα έσοδα από εράνους, κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες ιδιωτών ή επιχειρήσεων, δωρεές τρίτων, λαχειοφόρους κληρώσεις, από διαφημίσεις που καταχωρούνται σε περιοδικά που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη τους δωρεάν, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση φυλλαδίων και λοιπών εντύπων πνευματικού περιεχομένου των Ιερών Μονών (σχετική η Γνωμοδότη ΝΣΚ 389/2000).

Αντίθετα,  τα έσοδα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους αποτελούν αντικείμενο φορολογίας , έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ του  άρθρου 45 του N. 4172/2013, μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας (σχετ. η αριθ. 383/1973 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Έσοδα που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, πέραν αυτών που προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κ.λπ.) και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και οι συνδρομές από τρίτους – μη μέλη, τα έσοδα από την έκδοση και πώληση περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, κ.λπ. σε τρίτους – μη μέλη των πιο πάνω προσώπων καθώς και από τις διαφημίσεις που καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από τις διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών σωματείων, τα έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, εργαστηρίων, κ.λπ., τα έσοδα από την πώληση εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και ραδιοφωνικών σταθμών από τις Ιερές Μονές, κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση της πραγματοποίησης εσόδων κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού των πιο πάνω προσώπων ανάγεται, ως θέμα πραγματικό, στην ελεγκτική αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, η οποία κρίνει επί του τεταγμένου σκοπού τους και για τον τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων τους.

Φορολογική κατοικία και COVID

Η παραμονή ενός φυσικού προσώπου, φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής, στην Ελλάδα για το διάστημα από 9 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 14 Μαΐου 2021 δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου, δεδομένου ότι καθ’ όλο το διάστημα αυτό επιβλήθηκαν στη χώρα μέτρα ολικής ή μερικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και άρα υπήρχε αντικειμενική αδυναμία μετακίνησης. Ομοίως, η παραμονή στην Ελλάδα, κατά το παραπάνω διάστημα, προσώπων που ασκούν τη διοίκηση νομικών προσώπων δεν λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζεται ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης για τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας του νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή αυτή οφείλεται αποκλειστικά στους περιορισμούς που έχουν εφαρμοστεί λόγω COVID-19. Αντίστοιχη εξαίρεση ισχύει και για το διάστημα από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020. Σε κάθε περίπτωση, για το διάστημα από 15 Ιουνίου 2020 έως 9 Νοεμβρίου 2020 θα εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και αδυναμίας μετακίνησης (Ε 2130/2021).

Δημοφιλή ερωτήματα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση προς έκπτωση δαπάνης ενοικίου είναι η εξόφλησή με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

 

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).