Άτολμη και επί της ουσίας ανεφάρμοστη η Ευνοϊκή ρύθμιση μείωσης προστίμων ΚΒΣ

Του Γιώργου Δαλιάνη

Με αφορμή το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε αναφορικά με τροποποιήσεις σε Κ.Φ.Δ. και Ε.Λ.Π., βλέπουμε πως προβλέπεται η παράταση μέχρι 31/10/2016 της δυνατότητας των φορολογουμένων, να αποδεχθούν με ανέκκλητη δήλωση την παράβαση που τους καταλογίζεται, πριν την έκδοση οριστικής πράξης επιβολής δήλωσης εντασσόμενοι σε ευνοϊκό καθεστώς. Στην ουσία έχουμε μια επέκταση των μειωμένων προστίμων που επιβάλει ο Ν.4337/2015.

Οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο διατάξεις

Ειδικότερα προβλέπεται:

  • «Για πλαστά τιμολόγια προβλέπεται η ίδια ποινή με αυτή του Οκτωβρίου 2015, ήτοι πρόστιμο ίσο με 50% της αξίας κάθε στοιχείου.
  • Για την έκδοση ή λήψη εικονικών στοιχείων, τη νόθευση στοιχείων, καθώς και τη καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά προβλέπεται πρόστιμο ίσο με 40% της αξίας κάθε στοιχείου, όπως και με το Ν. 4337/2015.
  • Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη τότε προβλέπεται πρόστιμο ίσο με 20% της αξίας κάθε στοιχείου, πρόστιμο που παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τον Οκτώβριο.
  • Στην περίπτωση λήψης εικονικού φορολογικού στοιχείου το νέο νομοσχέδιο προβλέπει πρόστιμο 10% της αξίας για κάθε παράβαση, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
  • Για την μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλες παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, εφόσον η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ εξακολουθεί να επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25% της αξίας τους.
  • Σε όλες τις άλλες παραβάσεις επιβάλλεται έκπτωση 67% στα προβλεπόμενα πρόστιμα, όταν ο Ν. 4337/2015 προέβλεπε πως το πρόστιμο που καταβάλλεται θα είναι ίσο με το 1/3 του επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση για κάθε παράβαση (σχεδόν το ίδιο).

Η διάταξη καταλαμβάνει και «εκκρεμείς»  υποθέσεις. Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον:

-της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή

-των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή

-του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης εμπρόθεσμης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης

-ή για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης,

-ή και υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος.

Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση αλλά προδικαστική απόφαση και δεν έχει γίνει εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης.

Η ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής, υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ή την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της πράξης ή της απόφασης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Στις περιπτώσεις που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων, με την ως άνω δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται και σχετική βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί και δήλωση παραίτησης από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα.»

Αντίστοιχες προσπάθειες αντί «περαίωσης» του παρελθόντος

Δεν είναι η πρώτη φορά που το  Υπουργείο Οικονομικών έχει προσπαθήσει με εκπτώσεις και διαγραφές να δώσει κίνητρο σε ελεγχόμενους να κλείσουν υποθέσεις γρήγορα. Αυτό συμβαίνει επειδή πλέον έχει καταργηθεί ο θεσμός της περαίωσης που τόσο αγόγγυστα έφερνε χρήματα στα κρατικά ταμεία. Οι φορολογούμενοι, φοροαποφεύγοντες συχνά, έκαναν την περαίωση και έτσι δεν κινδύνευαν να ελεγχθούν. Τη χρήση αυτού του θεσμού την έκαναν και νομοταγείς φορολογούμενοι οι οποίοι καλού κακού προκειμένου να μην έχουν μπλεξίματα κατέφευγαν στην περαίωση για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Δυστυχώς για το Ελληνικό Κράτος, οι Δανειστές μας (ΤΡΟΪΚΑ-ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ-ΘΕΣΜΟΙ) απαγόρευσαν δια ροπάλου την επαναφορά της περαίωσης όπως την ξέραμε και έτσι τώρα το Υπουργείο καταφεύγει σε μεσοβέζικες λύσεις όπως τα υπό ψήφιση μέτρα. Είμαστε βέβαιοι πως αν ήταν στο χέρι Υπουργείου η περαίωση θα είχε προ πολλού επανέλθει στη ζωή μας (και από προηγούμενες κυβερνήσεις).

Έτσι, στο πρόσφατο παρελθόν, πολλάκις εμφανίστηκαν ανάλογες ρυθμίσεις με στόχο οι φορολογούμενοι να αποδεχθούν την περαίωση των φορολογικών τους εκκρεμοτήτων.

Συγκεκριμένα με την ψήφιση του Ν. 4172/2013 και με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1210/6.9.2013 καλούνταν οι φορολογούμενοι να δεχθούν το ευνοϊκό καθεστώς για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων που αφορούσαν (παραβάσεις) πρόστιμα του ΚΒΣ Ν.186/92.

Με άρθρα μας, τόσο εγώ στις 12/8/2013 όσο και ο συνεργάτης μας Δικηγόρος Γιώργος Ευσταθόπουλος στις 23/9/2013, τονίσαμε ότι δεν θα εύρισκε ανταπόκριση στους ελεγχόμενους μια τέτοια μορφή περαίωσης γιατί σ’ αυτή δεν προβλεπόταν καμία ρύθμιση για το ΦΠΑ και το εισόδημα που θα προέκυπτε από την επιβολή του προστίμου του ΚΒΣ.

Και όπως ήταν φυσικό, οι φορολογούμενοι δεν ανταποκρίθηκαν.

Πώς άλλωστε να ανταποκριθούν σε μια τέτοια ρύθμιση που θα ήταν καταστροφική, αφού στην ουσία θα αποδέχονταν την πλαστότητα ή εικονικότητα των τιμολογίων με αποτέλεσμα να γλιτώσουν το πρόστιμο του ΚΒΣ αλλά να χρεωθούν ολόκληρο το πρόστιμο ΦΠΑ και Εισοδήματος.

Για να γίνουμε σαφέστεροι, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω μια επιχείρηση κατά την χρήση 2006 (01/01/2006 – 31/12/2006), είχε κύκλο εργασιών 4.000.000 ευρώ και τα δηλωθέντα κέρδη ανήλθαν στις 200.000 ευρώ. Ο συντελεστής καθαρού κέρδους (ΣΚΚ) που προβλέπεται από το Υπουργείο Οικονομικών ανέρχεται στο 20%.

Η εταιρεία αυτή έχει ελεγχθεί με την διαδικασία του τακτικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Όμως, το έτος 2013 λαμβάνει μία ειδοποίηση ότι από επεξεργασία των συγκεντρωτικών τιμολογίων φαίνεται λήπτης τιμολογίων από προμηθευτή, ύψους 200.000 ευρώ. Παρότι η εταιρεία αυτή έχει ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο (όπως προαναφέραμε), το Υπουργείο Οικονομικών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διατάζει επανέλεγχο. Εδώ, δεν θα μας απασχολήσει αν τα τιμολόγια είναι εικονικά, γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια εγκληματική προσέγγιση από αρκετούς ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών, που με μεγάλη άνεση (αγγίζει τα όρια της ελαφρότητας), χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές ως εικονικές.

Έστω λοιπόν ότι έχουμε ανακρίβεια. Οι συνέπειες για την εταιρεία από το να κριθούν τα βιβλία ανακριβή είναι οι ακόλουθες:

Πρόστιμα ΚΒΣ:

Το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο των ληφθέντων τιμολογίων ήτοι:

200.000,00 € Χ 2 = 400.000,00

Το πρόστιμο αυτό καλείται σήμερα ο φορολογούμενος να αποδεχθεί, για να καταβάλλει μόνο 100.000 € με την αποδοχή του.

ΦΠΑ και ειδικό πρόστιμο ΦΠΑ:

Κατά την συγκεκριμένη χρήση ο συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται στο 19%.

ΦΠΑ τιμολογίων 200.000,00 Χ 19 %                         =                      38.000,00

Προσαύξηση 120%                                                     =                      45.600,00

Ειδικό πρόστιμο ΦΠΑ 19.000 Χ 3                               =                      57.000,00

ΦΠΑ προσαύξησης τζίρου 4.000.000 Χ 5% = 200.000Χ 19% =          38.000,00

Προσαύξηση 120%                                                     =                      45.600,00

Σύνολο ΦΠΑ                                                                =                     224.200,00

Εισόδημα:

Επειδή τα βιβλία κρίθηκαν ανακριβή σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 186/92, η ελεγκτική αρχή προέβη σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των κερδών.

Εξωλογιστικός προσδιορισμός εξεύρεσης του καθαρού κέρδους με συντελεστή 20% προσαυξημένη κατά 100%, ήτοι 40%.

Κύκλος Εργασιών                                                        = 4.000.000,00

Πλέον προσαύξηση του κύκλου εργασιών 5%          =    200.000,00

Σύνολο                                                                         = 4.200.000,00

Φορολογητέο Εισόδημα:

4.200.000,00 Χ 40%                                        = 1.680.000,00

Μείον Δηλωθέντα κέρδη                                =    200.000,00

Υπόλοιπο φορολογητέου εισοδήματος         = 1.480.000,00

Φόρος Εισοδήματος:

1.480.000,00 Χ 29%                = 429.200,00

Πλέον προσαύξηση 120%      = 515.040,00

Σύνολο                                     = 944.240,00

Από το ανωτέρω παράδειγμα προκύπτει ότι το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει να καταβληθεί με έκπτωση το πρόστιμο του ΚΒΣ που θα ανέλθει στο ποσό των 100.000,00€ και μετά ο φορολογούμενος που θα έχει κάνει ανέκκλητη δήλωση με την αποδοχή του προστίμου, που κατά την άποψή μας θα αποδέχεται ότι τα τιμολόγια (η συναλλαγή) είναι εικονικά και αν η υπόθεση βρίσκεται στις ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου οικονομικών (διαδικασία ελέγχου), ο υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών πιστεύουμε, ότι είναι αδύνατον να κρίνει τα βιβλία ειλικρινή και να μην προβεί σε εξωλογιστικό υπολογισμό του εισοδήματος.

Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο εξέτασης από τη Δικαιοσύνη.

Είναι δυνατόν, ο δικαστής να κρίνει ότι τα βιβλία είναι επαρκή, εφόσον ο φορολογούμενος έχει αποδεχτεί το πρόστιμο του Κώδικα;

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, όπως είναι φυσικό, πιστεύουμε ότι ο φορολογούμενος, δεν πρόκειται να καταβάλλει:

ΦΠΑ                            224.200,00 €

Πλέον Εισόδημα         944.240,00

Σύνολο                       1.168.440,00 €

Πρόταση μας:

Εκτός από την έκπτωση του προστίμου, να γίνει ρύθμιση και για το ΦΠΑ.

Να καταβληθεί το αναλογούν ποσό ΦΠΑ των τιμολογίων, ήτοι: (στο παράδειγμα) 200.000,00 Χ 19% = 38.000,00 και το ύψος των τιμολογίων (200.000) να καταλογιστεί ως λογιστική διαφορά και να φορολογηθεί: 200.000 Χ 29% = 58.000,00.

Είναι μια ρεαλιστική πρόταση που έχει την ευκαιρία η Πολιτεία να προωθήσει. Με τον τρόπο αυτό θα εισπραχθεί ένα τεράστιο ποσό και παράλληλα θα απελευθερωθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός και τα Διοικητικά Δικαστήρια, τουλάχιστον από όσους αποδέχονται πως εξέδωσαν ή αποδέχθηκαν πλαστά τιμολόγια και έχουν σήμερα την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτό το μειωμένο πρόστιμο μαζί με τον φόρο.

Με την ψήφιση του ΚΦΑΣ (Ν. 4093/2012) έχουν καταργηθεί οι συνέπειες (εικονικότητα βιβλίων) και προτείνουμε αυτός ο νόμος να έχει αναδρομική ισχύ επειδή είναι προς όφελος των φορολογουμένων.

Πιστεύουμε ότι η άποψή μας απηχεί την άποψη του ελεγκτικού μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών και των δικαστικών λειτουργών, και ελπίζουμε να γίνει αποδεκτή, διότι διαφορετικά η πρόταση για παράταση της μείωσης των προστίμων θα έχει ελάχιστη ανταπόκριση και μηδαμινά έσοδα. Από την στιγμή που το Υπουργείο αποφασίζει να προωθήσει τέτοια κίνητρα «περαίωσης» υποθέσεων ας το κάνει τουλάχιστον με τρόπο που να έχει και κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα στην πράξη.