Απολύσεις εργαζομένων: ανατροπή δεδομένων

Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία της Νίκης Χατζοπούλου (δικηγόρου της Artion A.E.)

Πρόσφατα ψηφίσθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο πολυσυζητημένος ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ο οποίος – μεταξύ άλλων – περιέχει διατάξεις που εισάγουν σημαντικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 48 του νόμου εντοπίζεται η πιο σημαντική από τις εργασιακές διατάξεις που περιέχει ο νόμος και η οποία αφορά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, δηλαδή την απόλυση εργαζομένου που έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

 

Το νέο νομικό πλαίσιο

Με βάση το άρθρο 48 του ν. 4611/2019 ορίζεται ότι:

«Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (A΄ 5), έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης».

Το προϊσχύον καθεστώς

Για να γίνει αντιληπτή η έκταση της μεταρρύθμισης να υπενθυμίσουμε ότι με βάση τα έως τώρα ισχύοντα, η καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου μπορούσε να γίνει για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, υπό την προϋπόθεση τήρησης των διαδικαστικών προϋποθέσεων (έγγραφος τύπος, καταβολή αποζημίωσης) και εφόσον δεν υπήρχε καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη για απόλυση του εργαζομένου. Επίσης, με τα έως τώρα ισχύοντα, εφόσον ο εργαζόμενος αμφισβητούσε την εγκυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, θα έπρεπε να επικαλεστεί και να αποδείξει τους λόγους που καθιστούσαν την απόλυση καταχρηστική και εντεύθεν άκυρη.

Οι μεταβολές

Οι δύο σημαντικές, λοιπόν, αλλαγές με  βάση τις ως άνω διατάξεις είναι ότι:

α. Για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου θα πρέπει να υπάρχει βάσιμος λόγος (θα επεξηγήσουμε και κατωτέρω σε τι συνίσταται ο βάσιμος λόγος) και

β. Γίνεται αντιστροφή του βάρους απόδειξης, δηλαδή το βάρος επίκλησης και απόδειξης των λόγων που καθιστούν την καταγγελία έγκυρη φέρει ο εργοδότης.

Η ως άνω διάταξη καταγράφει ρητά στην νομοθεσία μας τις επιταγές του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Αναθ. ΕΚΧ), μίας διεθνούς συνθήκης που είχε ήδη από το 2016 κυρωθεί (με τον ν. 4359/2016) αποκτώντας έτσι αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων.

Συνεπώς, αν και η έναρξη ισχύος του ν. 4611/2019 είναι από την δημοσίευσή του (17.5.2019), ωστόσο η ανάγκη ύπαρξης βάσιμου λόγου για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας άρχισε να ισχύει ήδη από την κατά τα άνω κύρωση του Αναθ. ΕΚΧ (σχετικώς μάλιστα έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθ. ΜονΠρωτΠειρ 3220/2017 απόφαση που επικαλείται ως εφαρμοστέες τις διατάξεις του Αναθ ΕΚΧ).

Τι συνιστά βάσιμο λόγο απόλυσης

Το άρθρο 48 του ν. 4611/2019 παραπέμπει στο άρθρο 24 του Αναθ ΕΚΧ για την αναζήτηση του «βάσιμου» του λόγου απολύσεως, που πρέπει με βάση το άρθρο 24 θα πρέπει να σχετίζεται με:

– την ικανότητα ή τη συμπεριφορά του εργαζομένου

ή

– τις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας

Συνεπώς, μόνον οι λόγοι που σχετίζονται άμεσα με αυτές τις δύο κατηγορίες μπορούν να καταστήσουν έγκυρη την απόλυση. Εξυπακούεται ότι ο «σπουδαίος λόγος» καταγγελίας που απαιτείται με βάση τα ισχύοντα (άρθρο 672 Αστικού Κώδικα) για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνο, όπως λόγου χάρη μη εκτέλεση της εργασίας, επανειλημμένες απουσίες, πράξεις ανταγωνισμού προς τον εργοδότη, μη τήρησης εχεμύθειας, μη συμμόρφωση με τις εντολές του εργοδότη, παράνομες πράξεις κ.λπ. αποτελεί κατά τα άνω βάσιμο λόγο απόλυσης.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ενώ στο προγενέστερο καθεστώς, το δικαίωμα απόλυσης εργαζομένου (με σύμβαση αορίστου χρόνου) ως απόρροια του διευθυντικού δικαιώματος μπορούσε να γίνει για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο εφόσον δεν υπήρχε καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος εκ μέρους του εργοδότη, υπό τα νέα δεδομένα το δικαίωμα αυτό του εργοδότη εντάσσεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, προκειμένου να ασκείται νόμιμα.

Οι περιπτώσεις που εξ ορισμού συνιστούν μη βάσιμο λόγο απόλυσης

Το Παράρτημα του Αναθ ΕΚΧ καταγράφει μία σειρά από περιπτώσεις που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνιστούν βάσιμο λόγο απόλυσης, όπως μεταξύ άλλων:

 • Φυλή, χρώμα, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εγκυμοσύνη, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, εθνικότητα, κοινωνική καταγωγή
 • Η υποβολή παραπόνου ή η προσφυγή σε αρμόδιες αρχές σχετικά με παράβαση νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων από τον εργοδότη

Η μετάθεση του βάρους απόδειξης από τον εργαζόμενο στον εργοδότη

Σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα, σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον ο εργαζόμενος αμφισβητούσε την εγκυρότητά της θα έπρεπε να αποδείξει τους λόγους που καθιστούσαν την καταγγελία άκυρη.

Αντιθέτως, με βάση τα νέα δεδομένα το βάρος απόδειξης μετατίθεται στον εργοδότη, ο οποίος σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η εγκυρότητα της απόλυσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ανάγεται σε λόγο βάσιμο που σχετίζεται, όπως αναφέραμε και ανωτέρω, είτε με τις ικανότητες-συμπεριφορά του εργαζομένου είτε με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Θα μπορούσαμε να πούμε, μάλιστα, ότι αυτό το σημείο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τον εργοδότη, διότι εάν δεν είναι σε θέση να αποδείξει την εγκυρότητα της απόλυσης, πιθανόν να κληθεί να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο, εφόσον ο τελευταίος κινηθεί δικαστικά εναντίον του, καθώς και να του καταβάλει μισθούς (υπερημερίας) για όλο το διάστημα από την «άκυρη» απόλυση έως και την επαναπρόσληψη.

Σκόπιμο είναι τα αποδεικτικά στοιχεία να προκύπτουν εξ εγγράφων (π.χ. έγγραφη ενημέρωση του εργαζομένου για πλημμέλειες ή παραλείψεις κατά την παροχή της εργασίας του), διότι σε περίπτωση απουσίας εγγράφου, η αποδεικτική διαδικασία στηρίζεται μόνο σε μαρτυρικές καταθέσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την τελική κρίση του δικαστηρίου. Στα πλαίσια αυτά επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση έγγραφης επίπληξης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του και προκειμένου αυτή να μπορεί να προσκομισθεί ενώπιον του δικαστηρίου ως αποδεικτικό στοιχείο δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε τρίτα πρόσωπα, καθώς στην περίπτωση αυτή μπορεί να εγείρεται ζήτημα ως προς τα προσωπικά δεδομένα του τρίτου προσώπου.

 

Εν κατακλείδι, είναι προφανές ότι οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην ισχυροποίηση της θέσης του εργαζομένου μέσω της ενίσχυσης των δικαιωμάτων, επιφέρουν δε μεταβολή των ρόλων σε σχέση με την περίπτωση της απόλυσης. Προφανώς αναμένουμε να δούμε την ερμηνεία που θα δοθεί στους νέους κανόνες δικαίου από τη νομολογία, αλλά αυτό που προέχει κατά το παρόν στάδιο είναι να προβεί η Διοίκηση σε έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων με σαφείς κατευθύνσεις εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με αυτήν. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να επικρατήσει αβεβαιότητα ως προς το τι ισχύει τελικά, με αποτέλεσμα οι μεν εργοδότες να μην εφαρμόζουν ορθά τη νομοθεσία, οι δε εργαζόμενοι να προσφεύγουν σωρηδόν στη δικαιοσύνη, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

 

O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & Ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.
H κα Νίκη Χατζοπούλου είναι Δικηγόρος LL.M. & Διαμεσολαβήτρια, συνεργάτης της Artion Α.Ε.

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr)

 
Φοροεκτιμήσεις 21/5/2019

Πότε υπάγεται σε ΦΠΑ εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου

Το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτου θεωρείται για την υπεκμισθώτρια εταιρεία εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 ΚΦΕ).
Σε περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει εξοπλισμό, κατά την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γης ή ακινήτου μαζί με τα έπιπλα ή τα μηχανήματά του (εξοπλισμός), υπολογίζεται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα που προκύπτει και από την εκμίσθωση των επίπλων ή μηχανημάτων (ΠΟΛ 1069/2015).
Η υπεκμίσθωση ακινήτου με τον εξοπλισμού επιχείρησης έχει ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τον μισθωτή.

Έκπτωση ΦΠΑ ΙΧΕ αυτοκινήτων

Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης (π.χ. ταξί, μεταφορά προσώπων με σκάφος ή αεροσκάφος). Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπάνης επιμόρφωσης

Για την έκπτωση της δαπάνης επιμόρφωσης (π.χ. δίδακτρα μεταπτυχιακού προγράμματος υπαλλήλου) θα πρέπει η επιχείρηση να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς την παραγωγικότητα της δαπάνης και τη συνάφεια του μεταπτυχιακού με το συμφέρον αυτής (π.χ. απόκτηση δεξιοτήτων του υπαλλήλου που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά του).
Για παράδειγμα, λογιστής υπάλληλος εταιρείας παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης για λογιστικές υπηρεσίες: Θεωρείται παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτει.
Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτει η δαπάνη αλλά θεωρείται παροχή σε είδος.

Υποκατάστημα αλλοδαπής

Μόνιμη εγκατάσταση ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της επιχείρησης.
Το υποκατάστημα μίας αλλοδαπής εταιρείας θεωρείται μόνιμη εγκατάσταση.
Ένα υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας δεν διαθέτει ανεξάρτητη ή χωριστή νομική προσωπικότητα από την μητρική του εταιρεία. Από νομικής και οργανωτικής απόψεως, αποτελεί μέρος της μητρικής εταιρείας και συνεπώς υπόκειται στους νόμους που ρυθμίζουν την λειτουργία της. Κατά συνέπεια η νομική μορφή θα είναι η ίδια με την μητρική εταιρεία. Το υποκατάστημα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την αλλοδαπή εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το υποκατάστημα.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποκαταστήματος αλλοδαπής Α.Ε. στην Ελλάδα, δεν απαιτείται να είναι Έλληνας υπήκοος ή φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαιτείται όμως να κατέχει Ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου και εφόσον είναι υπήκοος χώρας της Ε.Ε. δεν απαιτείται να διαθέτει άδεια εργασίας.

 

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και το Νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις

Του Γιώργου Δαλιάνη με την συνεργασία των Αναστάση Δημητρόπουλου και Νίκης Χατζοπούλου,

Ο  Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών μετράει ήδη δύο χρόνια εφαρμογής και λειτουργίας από τον Μάιο του 2017 που ψηφίστηκε ο ν. 4469/2019 που τον προβλέπει. Ήδη με αφορμή το νομοσχέδιο για τη Ρύθμιση Οφειλών σε 120 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, στη σχέση μεταξύ των δύο διαδικασιών, θα αναλύσουμε δε ορισμένα ειδικότερα σημεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού με βάση την έως τώρα εμπειρία μας από την διαδικασία αυτή. Βασική παρατήρησή μας μετά από τη μελέτη του νομοσχεδίου είναι ότι η Ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορέσει να λειτουργήσει επικουρικά προς τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, ο οποίος σαφώς και αποτελεί μία πιο ολοκληρωμένη και άρτια διαδικασία και που εκτιμούμε ότι θα εξακολουθήσει να έχει τα πρωτεία όσον αφορά την ρύθμιση ιδίως των οφειλών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ι. Το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

Η ρύθμιση με βάση το νομοσχέδιο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για οφειλές προς την Εφορία και μέσω πλατφόρμας του ΕΦΚΑ για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία. Οι πλατφόρμες πρόκειται να ενεργοποιηθούν εντός των επόμενων ημερών. Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και 31.12.2018. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι οφειλές προς Τράπεζες δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, αλλά το εργαλείο για τη ρύθμισή τους παραμένει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός.

α. Οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο

Προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που κυμαίνονται καταρχήν από ποσοστό 10% για όλους τους υπαγόμενους στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων και φτάνουν έως ποσοστό 100% κατά την εφάπαξ εξόφληση, ενώ παρέχεται αριθμός μηνιαίων δόσεων τµηµατικής καταβολής έως και 120 δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα και έως 30 δόσεις για τα νομικά πρόσωπα. Με την επιλογή του οφειλέτη να εξοφλήσει τη ρύθμιση σε λιγότερες από τις προτεινόμενες από τη Φορολογική Διοίκηση δόσεις, χορηγείται προοδευτικά αυξανόμενη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Η χορήγηση του αριθμού των δόσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα έχει εισοδηματικό κριτήριο. Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων ορίζεται στις 18, ενώ το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται στα 30 ευρώ. Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέχρι την 28η Ιουνίου 2019.

Προβλέπεται ότι μετά την υπαγωγή και τη συμμόρφωση στη ρύθμιση χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας.

Εξαιρούνται οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών), εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές απωλεσθούν.

β. Ασφαλιστικά Ταμεία

Η ρύθμιση καταλαμβάνει το σύνολο των νομικών και φυσικών προσώπων με οφειλές προς ΦΚΑ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή. Ανάλογα με την κατηγορία της εκάστοτε οφειλής προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις σε σχέση με τον τρόπο ρύθμισης. Προβλέπεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής. Συμπεριλαμβάνονται και οφειλές  για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί  η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός). Από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, όμως, εξαιρούνται οι οφειλές προς ΦΚΑ, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (νόμος για τα υπερχρεωμένα). Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

ΙΙ. Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών έχουν ενταχθεί 7.000 οφειλέτες και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους 2.000. Δεδομένου ότι έχουμε ήδη αναλύσει διεξοδικά τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αρκετές φορές σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, στο άρθρο αυτό επιλέξαμε να «φωτίσουμε» ορισμένα σημεία, που αποδεικνύονται ιδιαιτέρως σημαντικά, με βάση την εμπειρία μας.

1.Οι Τράπεζες συμμετέχουν πλέον ενεργά στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό»

Μέσα στους επιχειρηματικούς κύκλους είχε διαδοθεί η φήμη ότι τα Πιστωτικά Ιδρύματα δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στην διαδικασία του Εξωδικαστικού και πιο συγκεκριμένα ότι δεν επιλέγουν να έλθουν σε διαπραγμάτευση με τον οφειλέτη.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι ορθό, διότι ήδη οι Τράπεζες έχουν αρχίσει να δείχνουν ανταπόκριση στα αιτήματα των δανειοληπτών για αναδιάρθρωση των οφειλών τους μέσα από τον Εξωδικαστικό. Συγκεκριμένα, οι Τράπεζες με ηγέτη στην προσπάθεια αυτή την ALPHA Bank, επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για την διαδικασία και ανταποκρίνονται με τρόπο αποτελεσματικό στην διαπραγμάτευση με στόχο την επίτευξης μίας βιώσιμης και για τον οφειλέτη αλλά και για τους πιστωτές συμφωνίας. Μεγάλο αγκάθι, όμως, παραμένουν τα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου.

2.Ενεργοποίηση δεσμευμένων λογαριασμών

Όπως είναι γνωστό, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών προσφέρει τη δυνατότητα, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία και υπογραφεί  η σύμβαση αναδιάρθρωσης, να περιορισθούν οι συνέπειες της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, δηλαδή να γίνει «άνοιγμα» των λογαριασμών στους οποίους έχει επιβληθεί κατάσχεση. Συγκεκριμένα, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Εξωδικαστικού  Μηχανισμού αδρανοποιούνται οι κατασχέσεις απαιτήσεων που έχουν ήδη επιβληθεί και αποδεσμεύονται οι μελλοντικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των λογαριασμών που επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Αυτό όμως δεν γίνεται αυτόματα. Θα πρέπει ο ίδιος ο οφειλέτης να υποβάλει αίτηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να εκδοθεί η σχετική απόφαση για την ενεργοποίηση των δεσμευμένων λογαριασμών.

3.Ρύθμιση οφειλών που δεν εντάσσονται στον Εξωδικαστικό

Μετά και την τελευταία τροποποίηση του ν. 4469/2017 κρίσιμος χρόνος βεβαίωσης για την ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του νόμου των οφειλών προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση είναι πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2017. Μάλιστα, πιστεύουμε ότι με νεότερη τροποποίηση του νόμου, θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή γεννώνται μέχρι και την 31.12.2018.

Ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι για να έχει ισχύ η σύμβαση αναδιάρθρωσης του Εξωδικαστικού θα πρέπει οι οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2017 είτε να εξοφλούνται εφάπαξ από τον οφειλέτη είτε να υπαχθούν σε ρύθμιση κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ταυτόχρονα με την υπαγωγή σε ρύθμιση του Εξωδικαστικού. Μάλιστα, τυχόν παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει τις οφειλές που τυχόν βεβαιώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης εξωδικαστικού μηχανισμού, επιφέρει ανατροπή της ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και ο οφειλέτης χάνει τα ευνοϊκά αποτελέσματα του Εξωδικαστικού.

Στο σημείο αυτό, λοιπόν, τονίζουμε ότι η νέα Ρύθμιση των 120 δόσεων μπορεί να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τον Εξωδικαστικό, καθώς θα είναι δυνατή μέσω αυτής η ρύθμιση των οφειλών που δεν εντάχθηκαν στον Εξωδικαστικό, αλλά που πρέπει απαραιτήτως να ρυθμιστούν.

4.Υποχρέωση συμμετοχής συνοφειλέτη-εγγυητή στον Εξωδικαστικό

Ως «συνοφειλέτης» στα πλαίσια του Εξωδικαστικού νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαμβάνεται και ο εγγυητής.

Η αίτηση για τον Εξωδικαστικό συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και από τους συνοφειλέτες, αν υπάρχουν. Αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες, για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών απαιτείται συναίνεση του πιστωτή ή των πιστωτών. Χωρίς τη συναίνεση αυτή, η πλειοψηφία των υπολοίπων πιστωτών διατηρεί μεν την ευχέρεια να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας για τις υπόλοιπες οφειλές.

Ειδικά για την περίπτωση θανόντα συνοφειλέτη, θα πρέπει η Ε.Χ.Δ.Ι.Χ. με ειδική απόφασή της να ρυθμίσει την περίπτωση αυτή, λόγω της μεταβολής στο πρόσωπο του συνοφειλέτη μέσω κληρονομικής διαδοχής.

5.Μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια σε funds

Πράγματι είναι συχνό το φαινόμενο τα Πιστωτικά ιδρύματα, ακόμη και αυτά που εξακολουθούν να λειτουργούν και δεν βρίσκονται υπό εκκαθάριση, στα πλαίσια εξυγιάνσής τους να μεταβιβάζουν επισφαλείς απαιτήσεις σε funds. Στην περίπτωση αυτή συνήθως αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή προς τον δανειολήπτη, ο οποίος όμως συχνά δεν την λαμβάνει υπόψιν ανάμεσα στον καταιγισμό πληροφοριών που λαμβάνει σχετικά με το δάνειό του. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υποβληθεί η αίτηση με πιστωτή την Τράπεζα αντί το fund, θα πρέπει η αίτηση να διαγραφεί με δυνατότητα όμως επανυποβολής, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο, που  όμως συνεπάγεται σημαντική καθυστέρηση.

Συμπεράσματα

Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα και έχουμε εκφράσει την άποψη ότι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι πράγματι ένα ουσιαστικό εργαλείο εξυγίανσης των επιχειρήσεων το οποίο δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτο από όσους ενδιαφερόμενους θέλουν να διασώσουν την βιωσιμότητά τους. Σε συνδυασμό δε με την νέα Ρύθμιση των 120 δόσεων μπορεί πράγματι να δοθεί στα φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους με βιώσιμο τρόπο και στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να επιστρέψουν σε πορεία εξυγίανσης και ανάπτυξης.

 

O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

O κ. Αναστάσης Δημητρόπουλος είναι Οικονομολόγος – Σύμβουλος της εταιρείας Grand Value A.E., εταιρείας του Ομίλου Artion.

H κα Νίκη Χατζοπούλου είναι Δικηγόρος LL.M. & Διαμεσολαβήτρια, συνεργάτης της Artion Α.Ε.

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr)

 
Φοροαπόψεις- 16/5/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας έχουμε ήδη αναφερθεί αναλυτικά σε θέματα παραγραφής ΦΠΑ καθώς και στο θέμα του ΦΠΑ στις οικοδομικές επιχειρήσεις. Σχετικά με την επιστροφή υπολοίπου ΦΠΑ επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ΦΠΑ, το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που προκύπτει σε μια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο, μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη φορολογική περίοδο μέσα στην περίοδο της τριετούς ή πενταετούς παραγραφής. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιχείρησης για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής για επιστροφή του από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1082/2013, διευκρινίσθηκε ότι εφεξής, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις επιστροφής για πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει σε κάθε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τις πράξεις βάσει των οποίων προκύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο και ανεξάρτητα επίσης από το εάν το πιστωτικό υπόλοιπο έχει δημιουργηθεί στη φορολογική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους με την επιφύλαξη της παραγραφής τους.

 

Από πότε ισχύει ο μειωμένος συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων

Ως γνωστόν με τον ν. 4603/2019 μειώθηκε ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 15% σε 10%. Ο μειωμένος συντελεστής ισχύει τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά. Ως χρόνος απόκτησης των μερισμάτων θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. (βλ. ΠΟΛ.1223/8.10.2015). Συνεπώς, ο μειωμένος συντελεστής για τα μερίσματα εφαρμόζεται για τις αποφάσεις Γ.Σ. που λαμβάνονται από 1.1.2019 και εφεξής.

 

Λύση Α.Ε. και φορολόγηση υπεραξίας από μετατροπή/συγχώνευση

Κατά τη λύση της εταιρείας φορολογούνται όλα τα μη φορολογηθέντα αποθεματικά, μεταξύ αυτών και η υπεραξία του ν. 1297/1972. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 1297/1972 επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία η προκύπτουσα υπεραξία δεν υπόκειται, κατά τον χρόνο της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, σε φόρο εισοδήματος. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση και εμφανίζει αποθεματικά από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος αυτά θα πρέπει να υπαχθούν σε φόρο εισοδήματος κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα της εκκαθάρισης.

 

Εκκαθάριση Α.Ε. – αυτούσια απόδοση περιουσιακών στοιχείων

Υπό το καθεστώς του νέου νόμου 4548/2018 επιτρέπεται για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης Α.Ε. αυτούσια απόδοση στους μετόχους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Κατά το πέρας της εκκαθάρισης υπάγονται σε φόρο εισοδήματος τα αποτελέσματα της περιόδου εκκαθάρισης τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν και το εισόδημα (κέρδος) από το ακίνητο που περιέρχεται στους μετόχους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποθεματικό ή κέρδος για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.
Για τον προσδιορισμό του προϊόντος της εκκαθάρισης, σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα προβαίνουν για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης στη μεταβίβαση, ως απόδοση των εισφορών τους, παγίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων, τίτλων, κ.λπ.) στα μέλη τους, λαμβάνεται η αγοραία αξία των πιο πάνω παγίων ή η αξία των λοιπών στοιχείων, όπως προκύπτει από κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. έκθεση ορκωτού ελεγκτή). Για το τυχόν επιπλέον ποσό που προκύπτει από τη διαφορά της κατά τα ανωτέρω αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων από το καταβεβλημένο κεφάλαιο, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, αλλά το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος του δικαιούχου και φορολογείται ως μέρισμα.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Εφόσον το μίσθωμα καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας, αποτελεί παροχή σε είδος και αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας. Το ενοίκιο εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (βλ. και ΠΟΛ. 1219/6.10.2014).

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).
Φοροεκτιμήσεις 14/5/2019

Βραχυχρόνια Μίσθωση: τέλη χαρτοσήμου στη σύμβαση διαχείρισης

Πολύ συχνό είναι το φαινόμενο να αναθέτουν ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζονται στα πλαίσια βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. Αυτό, όμως, που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψιν είναι ότι η σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του προσώπου που αναλαμβάνει τη διαχείριση του ακινήτου υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, όταν οι «Διαχειριστές Ακινήτων» μισθώνουν ακίνητα από τους ιδιοκτήτες τους προκειμένου να τα διαθέσουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ιδιότητα του υπεκμισθωτή, η αρχική συμφωνία μίσθωσης που συνάπτεται με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου 3 % (πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου..

Μίσθωση ΦΙΧ

Επιτρέπεται η μίσθωση ΦΙΧ αυτοκινήτου από μία επιχείρηση σε άλλη, με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο εργασιών της πρώτης επιχείρησης και το αναγραφόμενο στην άδεια του αυτοκινήτου, είναι το αυτό με την μισθώτρια επιχείρηση.

Συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου σε εταιρεία

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου σε ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή άλλου είδους εμπορικής εμπορική εταιρία. Σημειώνεται ότι οι ΙΚΕ, έχουν εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της έχουν την ιδιότητα του εταίρου και η συμμετοχή τους στην ΙΚΕ προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων.

Χρηματοδότηση υποκαταστήματος αλλοδαπής

Η χρηματοδότηση από αλλοδαπή επιχείρηση προς το υποκατάστημά της, που βρίσκεται στην Ελλάδα και αντιστρόφως δεν συνιστά σύμβαση δανείου, καθόσον μεταξύ του κεντρικού και του υποκαταστήματος δεν συνάπτεται σύμβαση δανείου και δεδομένου ότι το υποκατάστημα δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα.

Εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο εξωτερικού

Εάν ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού επιστρέψει στην Ελλάδα και αποκτήσει ξανά την ιδιότητα του φορολογικού κατοίκου Ελλάδας, έχει τη δυνατότητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις στα πλαίσια της μετοικεσίας να μεταφέρει και τα κεφάλαια που τηρεί στο εξωτερικό, χωρίς να λογοδοτήσει ενώπιον των φορολογικών αρχών σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων και χωρίς να υπόκεινται τα κεφάλαια αυτά σε φορολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4172/2013, δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης του συναλλάγματος που εισάγεται στην Ελλάδα για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους ή που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους – μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή.

Συνεπώς, Έλληνας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις διαμονής στο εξωτερικό μπορεί να μεταφέρει τα φορολογηθέντα εισοδήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα και να τα δηλώσει ως εισαγωγή συναλλάγματος χωρίς να φορολογηθεί.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Για την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης ΑΦΜ καθώς και έναρξης εργασιών για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

 

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).
Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές: Μία ακόμη καινοτομία στις Ι.Κ.Ε.

Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία της Νίκης Χατζοπούλου (δικηγόρου της Artion A.E.),

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η νεοπαγής εταιρική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι και η δυνατότητα οι εισφορές των εταίρων να είναι εξωκεφαλαιακές. Συγκεκριμένα, η Ι.Κ.Ε. είναι ο μοναδικός εταιρικός τύπος όπου είναι δυνατόν οι εισφορές να είναι και εξωκεφαλαιακές, δηλαδή παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως π.χ. απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Αντιθέτως, στις λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες δεν επιτρέπονται οι εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Όπως είναι γνωστό, στις Ι.Κ.Ε. οι εισφορές είναι τριών ειδών: α) κεφαλαιακές, οι οποίες συνίστανται είτε σε εισφορά μετρητών είτε σε εισφορά σε είδος, με την προϋπόθεση το εισφερόμενο να είναι δεκτικό αποτίμησης, β) εξωκεφαλαιακές, οι οποίες συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς και γ) εγγυητικές με τις οποίες ο εταίρος αναλαμβάνει την ευθύνη καταβολής των χρεών της εταιρείας, μέχρι το ποσό της εισφοράς του.

Το ύψος της αξίας των εξωκεφαλαιακών εισφορών μίας Ι.Κ.Ε. είναι αντικείμενο συμφωνίας των εταίρων και προσδιορίζεται στο καταστατικό, δηλαδή, δεν αποτιμώνται από κάποια εκτιμητική επιτροπή, ανάλογη αυτής της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (καταργηθέν άρθρο 9 κ.ν. 2190/1920). Η αξία και το είδος των εισφορών αυτών, ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών, η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, και όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των εξωκεφαλαιακών εισφορών αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εντέλει συμφωνίας των εταίρων που αποτυπώνεται με ακρίβεια στο καταστατικό.

Παραδείγματα εξωκεφαλαιακών εισφορών

Δεδομένου ότι ο νόμος αναφέρει την περίπτωση της παροχής εργασίας-υπηρεσιών μόνο ενδεικτικά, εξωκεφαλαιακή εισφορά μπορεί να συνιστά ο,τιδήποτε μπορεί να υποβοηθήσει την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, ακόμη και παροχές που εξαρτώνται από κάποια αίρεση (όρο) ή προθεσμία, ή που συνίστανται σε παράλειψη, όπως για παράδειγμα:

 • προσωπική εργασία-παροχή υπηρεσιών εταίρου προς την εταιρεία
 • σύμβαση εταίρου για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας
 • ανάληψη υποχρέωσης για μεταφορά τεχνογνωσίας προς την εταιρεία
 • υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισμού – σύμβαση αποκλειστικής απασχόλησης – ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισμού ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης
 • απροσδιόριστης αξίας νέα εφεύρεση
 • δίκτυο γνωριμιών φυσικού προσώπου (π.χ. διεθνούς φήμης ιατρός που συμμετέχει ως εταίρος σε κλινική)
 • μελέτη/έρευνα/προπαρασκευαστικές ενέργειες που όμως δεν έχουν καταλήξει σε τελικό προϊόν-πατέντα-συγκεκριμένη μεθοδολογία

Αποτίμηση και λογιστικός χειρισμός εξωκεφαλαιακών εισφορών

Περαιτέρω, η αποτίμηση και ο εντεύθεν λογιστικός χειρισμός των εισφορών αυτών αποτελούν ένα ατελώς χαρτογραφημένο πεδίο. Αν και οι εξωκεφαλαιακές εισφορές εντάχθηκαν στον ν. 4072/2012, ωστόσο ο λογιστικός χειρισμός τους δεν έχει έως και σήμερα αποκρυσταλλωθεί.

Σε σχετικό πρόσφατο ερώτημα που τέθηκε προς το Σ.ΛΟ.Τ. (Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης), εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. 1759ΕΞ/09-10-2018 γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι στην περίπτωση της λογιστικής αντιμετώπισης των εξωκεφαλαιακών εισφορών Ι.Κ.Ε. δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής τα Ε.Λ.Π. (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) ή και τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή λογιστικά και πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφορά), καθώς αυτά υιοθετούν αρχές, κανόνες και μεθόδους αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων χωρίς να υποδεικνύουν όμως λογιστικούς χειρισμούς, δεδομένου ότι δεν αποτελούν πλήρη συστήματα λογιστικής τυποποίησης. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, το Σ.ΛΟ.Τ. ανέτρεξε στο Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο).

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η αποτίμηση των εξωκεφαλαιακών εισφορών αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των εταίρων που καταγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας.

Για παράδειγμα, σύμφωνα και με την ως άνω γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ., στην περίπτωση που οι υπηρεσίες συνίστανται σε παροχή μισθωτής εργασίας ή παροχή έργου, λαμβάνονται υπόψη η ηλικία του εταίρου, το προσδόκιμο ζωής, ο συντελεστής θνησιμότητας κ.λπ. Σε κάθε άλλη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες που διέπουν την παροχή. Εναλλακτικά οι εταίροι θα μπορούσαν να εκτιμήσουν την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια περίοδο (μήνα ή έτος) και διαιρώντας την συνολική αξία της παροχής, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί και αναγραφεί στο καταστατικό, με την αξία της παροχής της περιόδου θα προκύψει ο τεκμαρτός χρόνος διάρκειας της παροχής σε μήνες ή έτη.

Παράδειγμα:

Κατά την σύσταση ΙΚΕ με 3 εταίρους, οι 2 συμμετέχουν με κεφαλαιακές εισφορές ποσού € 10.000 ο καθένας και ο τρίτος με εξωκεφαλαιακή εισφορά. Η εξωκεφαλαιακή αυτή εισφορά συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου – μηχανικού. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε ημερήσια βάση με κανονικό ωράριο υπαλλήλου με συμφωνημένο μεταξύ των εταίρων και αναγραφόμενο στο καταστατικό μηνιαίο μισθό € 2.000. Ο συγκεκριμένος εταίρος θα εργασθεί 5 μήνες χωρίς να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση, προκειμένου να καταβάλει την εισφορά του € (5 x 2.000 =) 10.000.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ως προς τον λογιστικό χειρισμό τους, στην περίπτωση των εξωκεφαλαιακών εισφορών, με την αξία των εκτελούμενων εργασιών ή των παρεχόμενων τμηματικά υπηρεσιών, στις οποίες θα συνίστανται οι εισφορές αυτές, θεωρείται ότι καταβάλλεται το εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης, ο εταίρος έχει δικαίωμα να εξαγοράσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από εξωκεφαλαιακή εισφορά, μετατρέποντας τα μερίδιά του σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς και καταβάλλοντας στην εταιρεία υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου για την εξωκεφαλαιακή εισφορά ποσό ίσο με την αξία της εισφοράς του, όπως ορίσθηκε στο καταστατικό. Αν οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εν μέρει εκπληρωθεί, το καταβλητέο ποσό ορίζεται από την εταιρεία αναλογικά (βλ. άρθρο 81 του ν. 4072/2012).

Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν την δηλωθείσα αξία των εξωκεφαλαιακών εισφορών μόνο για να διαπιστώσουν αν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες επιβαλλόμενοι φόροι. Εάν η αποτίμηση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που έγινε στο καταστατικό ή τη συστατική πράξη αποδεικνύεται ανακριβής, η φορολογούσα αρχή προσδιορίζει, κατόπιν ελέγχου, την πραγματική αξία επί της οποίας θα επιβάλλει τον φόρο. Τονίζεται εδώ πως κατά τη σύσταση εταιρειών, υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η οποία καλύπτει και τις εξωκεφαλαιακές εισφορές. Στις αυξήσεις κεφαλαίου, όμως, θα επιβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ακόμη και στις εισφερόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Εν κατακλείδι, είναι σαφές ότι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνάδουν με τον ευέλικτο εταιρικό τύπο των Ι.Κ.Ε., καθώς εξυπηρετούν την ανάγκη να μπορεί να εισφέρει κάποιος εταίρος ο,τιδήποτε πρόκειται να αποτελέσει όχημα για την υλοποίηση των σκοπούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτά, η δυνατότητα των εξωκεφαλαιακών εισφορών ευνοεί την καινοτομία – δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι περισσότερες “start-up” επιχειρήσεις επιλέγουν την Ι.Κ.Ε. ως εταιρικό τύπο.

 

O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

H κα Νίκη Χατζοπούλου είναι Δικηγόρος LL.M. & Διαμεσολαβήτρια, συνεργάτης της Artion Α.Ε.

 

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr)

 
Φοροεκτιμήσεις 7/5/2019

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα από αλλοδαπή εταιρεία

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και της Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Κύπρου αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων, προκύπτει ότι το Κράτος κατοικίας του μετόχου επιτρέπεται να φορολογεί μερίσματα που προκύπτουν στο άλλο Κράτος, αλλά οφείλει να πιστώνει έναντι του δικού του φόρου επί των μερισμάτων αυτών τον εταιρικό φόρο που καταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα μερίσματα. (Βλ. εγκύκλιο και υπ’ αριθ. Ε 2018/2019).
Με το σκεπτικό αυτό έγινε δεκτή ενδικοφανής προσφυγή φορολογούμενου και κρίθηκε παράνομη η άρνηση της Δ.Ο.Υ. να μην αναγνωρίσει προς πίστωση τον εταιρικό φόρο που κατέβαλε διανέμουσα το μέρισμα Κυπριακή εταιρεία στην Κύπρο έναντι του οφειλόμενου για τα ίδια μερίσματα φόρου στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τη Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Κύπρου, η οποία ως διεθνής σύμβαση έχει υπερνομοθετική ισχύ, προκύπτει ότι ο εταιρικός φόρος που κατεβλήθη στην Κύπρο από την Κυπριακή εταιρεία στην οποία ο προσφεύγων είναι μοναδικός εταίρος έπρεπε να συμψηφιστεί με τον προκύπτοντα φόρο μερισμάτων στην Ελλάδα για τα μερίσματα του φυσικού προσώπου από την ως άνω εταιρεία (Δ.Ε.Δ. 1140/2019).

Αμοιβή μελών Δ.Σ. από συμμετοχή σε κέρδη

Η αμοιβή που λαμβάνει μέλος του Δ.Σ. συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως παρέχεται μόνον αν αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της εταιρείας. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων (βλ. άρθρο 109 παρ. 2 ν. 4548/2018).

Προϋποθέσεις χορήγησης προμερισμάτων Α.Ε.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σε μετόχους Α.Ε. με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

– Τι είναι η ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισμού;
Είναι μία ρήτρα που συχνά περιλαμβάνεται σε συμβάσεις εργασίας, με βάση την οποία ο εργαζόμενος αναλαμβάνει ορισμένες υποχρεώσεις έναντι του εργοδότη του, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα αυτού από ανταγωνιστές.
Η υποχρέωση παράλειψης πράξεων ανταγωνισμού καταρχάς δεν ισχύει μετά τη λύση της σύμβασης. Μετά τη λύση της σύμβασης ο εργαζόμενος μπορεί να αξιοποιήσει τις επαγγελματικές του γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και δεν εμποδίζεται να ασκήσει, για δικό του λογαριασμό, δραστηριότητα ανταγωνιστική προς αυτή του προηγούμενου εργοδότη του ή να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τρίτη επιχείρηση, επίσης ανταγωνιστική. Τα μέρη, όμως, κάνοντας χρήση της συμβατικής ελευθερίας, έχουν τη δυνατότητα, να επεκτείνουν την απαγόρευση ανταγωνισμού και για το μετά τη λύση της σύμβασης διάστημα, μέσω της ρήτρας απαγόρευσης ανταγωνισμού. Οι ρήτρες αυτές μπορεί να ορίζουν α) την απαγόρευση πρόσληψης σε άλλο εργοδότη, β) την απαγόρευση άσκησης επιχείρησης ή επαγγέλματος ανταγωνιστικών προς αυτό του εργοδότη, γ) την απαγόρευση ανακοίνωσης απόρρητων της επιχείρησης.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).
Φοροεκτιμήσεις 3/5/2019

Νόμιμα κατά τον Άρειο Πάγο τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Όπως έγινε γνωστό, πριν από λίγες μέρες η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση) απέρριψε την αίτηση αναίρεσης δανειολήπτριας σε ελβετικό φράγκο, κρίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο όρος των δανειακών συμβάσεων για αποπληρωμή σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο με βάση την τρέχουσα ισοτιμία είναι δηλωτικός όρος και όχι Γ.Ο.Σ. (Γενικός Όρος Συναλλαγών) και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας. Παρά το ότι η απόφαση ελήφθη με μεγάλη πλειοψηφία, ωστόσο υπήρξε και σημαντική μειοψηφία του Δικαστηρίου, με βάση την κρίση της οποίας η ρήτρα αποπληρωμής είτε σε αλλοδαπό είτε σε εγχώριο νόμισμα αποτελεί Γ.Ο.Σ. και συνεπώς υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας.
Η υπόθεση του ελβετικού φράγκου αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν δάνεια την περίοδο 2006-2009, όταν η ισοτιμία ευρώ/ελβετικού ήταν ανοδική και συγκεκριμένα μεταξύ 1,55-1,65. Σήμερα, η ισοτιμία ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου διαμορφώνεται στο 1,13, γεγονός που σημαίνει ότι οι δανειολήπτες χρειάζονται περισσότερα ευρώ για να αποπληρώσουν το δάνειο στο ελβετικό νόμισμα.

Εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.

Όπως διευκρινίζεται με την υπ’ αριθ. Ε.2063/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, δεν είναι δυνατή η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, με την αιτιολογία ότι με βάση το ν.δ. 1297/1972, η εισφορά κλάδου είναι δυνατή μόνο σε ανώνυμη εταιρεία. Επίσης με βάση την ως άνω εγκύκλιο, με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ίδιου νόμου είναι δυνατή η «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., Ε.Π.Ε. και σε Ι.Κ.Ε., με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού (ύψος κεφαλαίου, εμφάνιση υπεραξίας σε ειδικό λογαριασμό, κ.α.), η οποία συνίσταται στη διακοπή της λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης και τη συνέχεια της δραστηριότητάς της από την κεφαλαιουχική εταιρεία.
Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενη αρθρογραφία μας για την φορολογική αντιμετώπιση των εταιρικών μετασχηματισμών, η «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., Ε.Π.Ε. και σε Ι.Κ.Ε. κατ’ ουσίαν αποτελεί σύσταση νέου νομικού προσώπου με εισφορά σε είδος. Επαναλαμβάνουμε δε ότι μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (με τον ν. 4601/2019) με παράλληλη διατήρηση των υφιστάμενων νομοθετημάτων (ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993, 4172/2013) ως προς τις φορολογικές τους ρυθμίσεις, δημιουργείται σύγχυση σχετικά με το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακριβώς επειδή ο Έλληνας νομοθέτης προέβη σε εκσυγχρονισμό των εταιρικών διατάξεων που διέπουν τους εταιρικούς μετασχηματισμούς αλλά δεν προέβη σε ταυτόχρονη μεταρρύθμιση ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση των μετασχηματισμών, αφήνοντας κενά στο πεδίο αυτό.

Εγκλωβισμός για τις Ε.Π.Ε.

Με βάση το άρθρο 156 του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν. 4601/2019) Ε.Π.Ε. μπορεί να μετατραπεί σε Α.Ε. μόνο εφόσον γίνει ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. ύψους τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις εταιρείες με άλλη, πλην της Ε.Π.Ε., νομική μορφή (δηλ. Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ.), που μπορούν να μετατραπούν σε Α.Ε., αρκεί η νέα εταιρεία να έχει το ελάχιστο προβλεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο (25.000 Ευρώ).

 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).
Φοροαπόψεις- 2/5/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Αυστηρότερα μέτρα για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις

Με βάση τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4607/2019 «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ) προς τον σκοπό της εναρμόνισης με την Οδηγία 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου. Μέσω των εταιρειών αυτών επιχειρείται συχνά η μεταφορά κερδών σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (μηδενική ή χαμηλή φορολογία).

Με τις διατάξεις του νόμου λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ώστε τα κράτη μέλη να περιορίσουν την τεχνητή εκτροπή εισοδήματος σε εταιρείες και μόνιμες εγκαταστάσεις εγκατεστημένες τόσο σε τρίτες χώρες όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους αποφυγής καταβολής φόρων.

Με τις νέες ρυθμίσεις, πλέον, στην έννοια των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών περιλαμβάνονται και οι μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή τα κέρδη των οποίων δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στην ημεδαπή και επίσης, καταργείται η εξαίρεση για τις εισηγμένες εταιρείες.

Διατηρείται όπως ίσχυε και στο προγενέστερο καθεστώς η προϋπόθεση συμμετοχής του φορολογούμενου στην ΕΑΕ με ποσοστό άνω του 50%, ενώ ως φορολογούμενος νοείται τόσο το φυσικό πρόσωπο όσο και το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Για τον καθορισμό του ποσοστού αυτού σε περίπτωση συμμετοχής της φορολογούμενης εταιρείας από κοινού με συνδεδεμένες με αυτή, καταρχήν εξετάζονται οι συνδεδεμένες εταιρείες και στη συνέχεια τα ποσοστά συμμετοχής αυτών στην ΕΑΕ αθροίζονται.

Περαιτέρω, στις κατηγορίες εισοδημάτων που λαμβάνονται υπόψιν προστίθενται και τα εισοδήματα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία.

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε εγκατεστημένα εντός EE και ΕΟΧ νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή μόνιμες εγκαταστάσεις που ασκούν ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα που υποστηρίζεται από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγματικά περιστατικά και περιστάσεις, ενώ δεν προβλέπεται εξαίρεση σε αυτά τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή μόνιμες εγκαταστάσεις που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, όπως ίσχυε και με το προγενέστερο καθεστώς.

Τέλος, ενώ μέχρι πρότινος υπόκειντο σε φορολογία οι ΕΑΕ σε προνομιακό ή μη συνεργάσιμο κράτος, πλέον τίθεται κριτήριο πραγματικής εταιρικής φορολόγησης και όχι ονομαστικού συντελεστή φορολογίας όταν ο πραγματικός φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι μικρότερος από το ήμισυ του φόρου που θα οφειλόταν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

 

Φορολογία Κληρονομιάς Μετοχών – Μη νόμιμος ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού

 

Όπως έκρινε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 4537/2018 απόφασή του, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των μετοχών που αποκτήθηκαν δυνάμει κληρονομικής διαδοχής αντίκειται στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα. όπως συνάγεται από τις  διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2961/01, με αυτές καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιών. Κατά την έννοια δε των διατάξεων αυτών, ο υπολογισμός, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, της πραγματικής αξίας των μετοχών κατά το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς και κατ’ ακολουθίαν του αναλογούντος στις κληρονομηθείσες μετοχές φόρου κληρονομιάς, πρέπει να γίνει με βάση τις γενικές διατάξεις, κατά την περί αυτού αιτιολογημένη εκτίμηση της φορολογικής αρχής, αφού ληφθεί υπόψη κάθε πρόσφορο κατά τους κανόνες της οικονομικής και λογιστικής επιστήμης στοιχείο για τον προσδιορισμό αυτό.

Ωστόσο με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν 2961/2001, με την οποία προβλέπεται ότι ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας πώλησης των εν λόγω μετοχών θα καθορισθεί κατ’ εξουσιοδότηση, με την έκδοση σχετικής υπουργικής αποφάσεως (ήδη εκδοθείσα υπ’ αριθ. 1031583/253/Α0013 (ΦΕΚ Β’ 477/21.4.2003) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών), η ρύθμιση αυτή είναι αντίθετη προς τους ορισμούς της ως άνω συνταγματικής διατάξεως, διότι καθιστά ανεπίτρεπτα τον προσδιορισμό του αντικειμένου της φορολογίας αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. Συνεπώς, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του φορολογουμένου και έκρινε ότι μη νόμιμα προσδιορίστηκε η φορολογητέα αξία των  μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της 1031583/253/Α0013 ΥΑ και εντεύθεν υπολογίστηκε ο ένδικος φόρος.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Σύμφωνα με τον νόμο περί κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων (ν. 4072/2012) δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση εμπορικό σήμα όταν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητάς του με προγενέστερο σήμα και λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζονται από τα δύο σήματα, υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης του κοινού. Κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, κατά την έννοια του ιδίου άρθρου, είναι ο κίνδυνος να πιστέψει το κοινό ότι τα επίμαχα προϊόντα ή οι επίμαχες υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από οικονομικώς συνδεόμενες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών προσλαμβάνει τα σήματα παίζει καθοριστικό ρόλο για τη συνολική εκτίμηση του εν λόγω κινδύνου. Ο μέσος καταναλωτής προσλαμβάνει συνήθως ένα σήμα ως όλον και δεν επιδίδεται σε εξέταση των διαφόρων λεπτομερειών του.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).
Φοροαπόψεις- 25/4/2019

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

 

Προστασία κύριας κατοικίας μετά από ρύθμιση – Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες

Βάσει του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4605/2019, μπορεί να επιτευχθεί υπό προϋποθέσεις η προστασία της κύριας κατοικίας από ρευστοποίηση εφόσον το πρόσωπο ρυθμίσει τις οφειλές του προς πιστωτικά ιδρύματα, από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και οφειλές από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες υφίσταται εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη ή του τρίτου αιτούντος. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την υπαγωγή στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση βρίσκονται στον ως άνω νόμο καθώς και στην προσφάτως εκδοθείσα εγκύκλιο Ε.2062/22-4-2019 της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συγκεκριμένα όρια ως προς τα ποσά οικογενειακού εισοδήματος, την αξία της κύριας κατοικίας, το ύψος των οφειλών κ.α.. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ενώ με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές δεν ρυθμίζονται οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, η προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούντος, ισχύει και έναντι του Δημοσίου, ως πιστωτή.
Η διαδικασία για την ρύθμιση διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την υπαγωγή του στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

Ασφάλιση μελών/εταίρων και διαχειριστών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

ΜΕΛΗ/ΕΤΑΙΡΟΙ

 • Τα μέλη/εταίροι των Ομόρρυθμων/Ετερόρρυθμων εταιρειών καθώς και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον ο σκοπός των εταιρειών αυτών συνιστά δραστηριότητα επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (άρθρο 1 του Π.Δ 258/2005).
 • Ο εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/2012 περ. α’)
 • Τα μέλη/εταίροι πολυπρόσωπων Ι.Κ.Ε. δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/2012 περ. β’)
 • Τα μέλη/εταίροι των εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία έναντι αμοιβής, για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1759/1988).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

 • Εταίρος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/2012 περ. α’)
 • Εταίρος Πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/2012 περ. α )
 • Διαχειριστής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου (Τρίτο Πρόσωπο) υπάγεται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 2 Α.Ν. 1846/1951)
 • Διαχειριστής Ι.Κ.Ε, που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου και ορίστηκε με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρ. 116 Ν.4072/2012).

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο – Πότε συνιστά ποινικό αδίκημα

Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο διαπράττεται όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις του ν. 1882/1990, όπως ισχύει τροποποιημένος. Συγκεκριμένα, όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

 

 

Συνήθη Ερωτήματα

Σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

 

 

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

 

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).