Φοροεκτιμήσεις 22/11/2021

Ατομική επιχείρηση και φορολογική κατοικία

Όπως έχει κριθεί, σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος προσκομίζει στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή, η παροχή, δηλαδή, εργασίας που απαιτεί, κατά κανόνα, την αυτοπρόσωπη παρουσία του Φορολογούμενου στο εξωτερικό, για την απόρριψη του αιτήματος του αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, δεν αρκεί η εκ μέρους της Φορολογικής διοικήσεως απλή επίκληση της παράλειψης του ελεύθερου επαγγελματία να προβεί στην παύση των εργασιών του, αλλά απαιτείται, επιπλέον, η απόδειξη της ασκήσεως της σχετικής δραστηριότητας (ΣτΕ 93/2020).

Με άλλα λόγια, η διατήρηση της ατομικής επιχείρησης συνιστά καταρχήν κριτήριο για την ύπαρξη φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα όχι όμως και αποκλειστικό και επαρκή λόγο, καθόσον σύμφωνα με τη νομολογία, πρέπει να συνεκτιμηθεί το σύνολο των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζει.

Με αυτά τα επιχειρήματα η ΔΕΔ έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή (ΔΕΔ Αθήνας 2737/2021).

Οι υποθέσεις απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας είναι ακυρωτικές διαφορές και δεν ασκείται στις περιπτώσεις αυτές ενδικοφανής προσφυγή, αλλά κατευθείαν αίτηση ακύρωσης ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Εξαίρεση αποτελούν οι υποθέσεις όπου έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου με την οποία τίθενται ζητήματα εξέτασης της φορολογικής κατοικίας, στην οποία περίπτωση ασκείται ενδικοφανής προσφυγή.

Συνέργεια επί φορολογικών παραβάσεωνΔιευκρινίστηκε πως εμπίπτει στην έννοια της συνέργειας οποιαδήποτε συνδρομή από τρίτο πρόσωπο είτε πριν είτε κατά το χρόνο τέλεσης των φορολογικών παραβάσεων, όχι όμως και μετά την τέλεση τους. Ακόμη, υποκείμενα της συνέργειας δύναται να αποτελέσουν όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση συνέργειας αποτελεί η διάπραξη παραβάσεως από τον ίδιο τον ελεγχόμενο, ενώ το προβλεπόμενο πρόστιμο εις βάρος του συνεργού ορίζεται στο ίδιο ύψος με το πρόστιμο που καταλογίζεται στον αρχικό παραβάτη (Ε.2176/2021).

Χρόνος φορολόγησης εμβάσματος

Η μεταφορά χρημάτων σε τράπεζα του εξωτερικού (έμβασμα), η οποία αποτελεί μεμονωμένη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελεί καθεαυτή προσαύξηση περιουσίας και μάλιστα της χρήσης μέσα στην οποία γίνεται η μεταφορά, αλλά αντίθετα προσαύξηση περιουσίας, φορολογητέα στο οικείο οικονομικό έτος, αποτελεί η διαφορά που διαπιστώνεται κατ’ έτος μεταξύ των ποσών του κεφαλαίου που τροφοδότησε το έμβασμα και των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Δημοφιλή ερωτήματα

Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συνεπώς, τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών.

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).