Φοροεκτιμήσεις 20/09/2021

Τεκμαρτή απογραφή και φορολόγηση

Σε συνέχεια του τελευταίου μας άρθρου που αφορά την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών σε επιχειρήσεις που δεν κάνουν απογραφή, θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένες συμπληρώσεις.

Η τεκμαρτή απογραφή δεν εξετάζει το πραγματικό απόθεμα και τα πωληθέντα.

Μπορεί οι πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί να αφορούν κατηγορίες προϊόντων με μεγαλύτερο ή μικρότερο συντελεστή κέρδους

Π.χ. σε ένα φαρμακείο έχουν πουληθεί φάρμακα αλλά έχει μείνει απούλητη μεγάλη ποσότητα καλλυντικών. Στα μεν φάρμακα το περιθώριο κέρδους είναι χαμηλό στα δε καλλυντικά είναι υψηλό. Εάν κατά την χρονιά αυτή ο φορολογικός έλεγχος επιβάλει τεκμαρτό υπολογισμό φόρου εισοδήματος και αναλογία ΦΠΑ, δεν μπορεί να γνωρίζει κατά τις επόμενες χρονιές πώς θα διαμορφωθεί το αποτέλεσμα, αν π.χ. πουληθούν σε επόμενη χρονιά τα καλλυντικά, για τα οποία υπολόγισε με τεκμαρτό τρόπο φόρο εισοδήματος. Έτσι, θα προκύπτει το παράδοξο να έχει πληρωθεί ο ίδιος φόρος δύο φορές, στην μία χρονιά κατόπιν ελέγχου και στην επόμενη ως πραγματικός φόρος από τα κέρδη των πωλήσεων.

Γνωρίζουμε ότι η τακτική των φαρμακείων είναι να παραλαμβάνουν φάρμακα σε σύντομα χρονικά διαστήματα (ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση) λόγω της σύντομης ημερομηνίας λήξης τους. Αντίθετα, μπορεί να γίνει προμήθεια άλλων ειδών (πχ καλλυντικά, ανατομικά παπούτσια) τα οποία μπορεί να παραμένουν απούλητα στην αποθήκη και εντέλει να μην πουληθούν ποτέ ή να πουληθούν με μεγάλη έκπτωση.

Περαιτέρω, γνωρίζουμε ότι πλέον τα φαρμακεία διατηρούν σε πολλές περιπτώσεις και e-shop όπου λόγω της απελευθέρωσης του ανταγωνισμού οφειλόμενης στην κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών για την αγορά δραστηριοποίησης, το μικτό κέρδος πολλών ειδών έχει μειωθεί σημαντικά.

Επομένως, ο τεκμαρτός υπολογισμός για την απογραφή δεν λαμβάνει υπόψιν αυτές τις διακυμάνσεις στον συντελεστή του μικτού κέρδους, και συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμοσθεί με ασφάλεια.

Με τη λογική και τον τρόπο που προσπαθούν να γίνουν οι έλεγχοι, γυρίζουμε ξανά σε καταδικασμένες πρακτικές τεκμαρτής φορολόγησης με βάση το άρθρο 32 του νόμου 2238/94.  Εάν, όμως, η επιλογή της πολιτείας είναι να γυρίσουμε στο καθεστώς αυτό, τουλάχιστον αυτό να εφαρμοσθεί σωστά και όχι με μη ενδεδειγμένους τρόπους.

Εισόδημα από αγοραπωλησία ακινήτων

Με βάση την υπ’ αριθ. 2261/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι εν αποτελεί επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων κάθε αγορά και (μετα)πώληση ακινήτων, από την οποία προκύπτει χρηματική ωφέλεια, αλλά η κατά σύστημα αγορά [ήτοι απόκτηση από επαχθή αιτία, προς την οποία εξομοιώνεται, για σκοπούς φορολογίας, και η κτήση κυριότητας ακινήτου δια χρησικτησίας, βλ. άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 1587/1950 (Α΄ 294)] και εν συνεχεία πώληση ακινήτων.

Εξάλλου, δεν αποκλείεται κατά τον νόμο (άρθρο 28 παρ 2 εδ. πρώτο) να συντρέχει περίπτωση “επιχείρησης” και από μεμονωμένες ή συμπτωματικές συναλλακτικές πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων εν γένει (δηλαδή ακινήτων κάθε είδους εφόσον ο νομοθέτης δεν κάνει διάκριση), εφόσον αυτές αποσκοπούν στην επίτευξη κέρδους (ΣτΕ 2137/1989, ΣτΕ 223/1981, πρβλ. και ΣτΕ 1386/1981, ΣτΕ  873/1991, ΣτΕ 2843/1992) και δεν συνιστούν απλώς αξιοποίηση κεφαλαίου (όπως, λ.χ. (και) στην περίπτωση της ανέγερσης μεμονωμένης πολυώροφης οικοδομής επί ιδιόκτητου οικοπέδου, εφόσον η ανέγερση αυτή γίνεται με σκοπό πραγματοποίησης κέρδους από τη μεταβίβαση των διαμερισμάτων της οικοδομής).

Δημοφιλή ερωτήματα

Για την μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία απαιτείται για την εξακρίβωση της αξίας έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. 

 

 Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).