Φοροεκτιμήσεις 04/01/2022

Παροχές στο πλαίσιο προγραμμάτων ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης προσωπικού

Με την υπ’ αριθ. 2594/2021 απόφαση Στε κρίθηκε ότι οι εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενες στο πλαίσιο ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης του προσωπικού επιχειρήσεων παροχές, κατά το μέρος που αντιστοιχούν σε εισφορές του εργοδότη και, κατά μείζονα λόγο, σε εισφορές του εργαζομένου, δεν αποτελούσαν, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε., μισθολογικές παροχές, ελλείψει σχετικής νομοθετικής προβλέψεως και ανεξαρτήτως του, κατά το ιδιωτικό δίκαιο, χαρακτήρα τους. Ως εκ τούτου, τέτοιου είδους παροχές, το δικαίωμα είσπραξης των οποίων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καταβολής τους, γεννήθηκε προ του ν. 4110/2013, δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος ως πρόσθετες μισθολογικού χαρακτήρα παροχές, αλλά φορολογούνται, μόνον κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην υπεραπόδοση των σχετικώς σχηματισθέντων μαθηματικών αποθεμάτων κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 περ. στ’ του Κ.Φ.Ε. Καταβλητέες, αντιθέτως, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4110/2013, περιοδικές παροχές, φορολογούνται εφεξής ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, ακόμη και αν το δικαίωμα είσπραξης της πρώτης εξ αυτών γεννήθηκε σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Σύσταση ελεγκτικών κέντρων ΑΑΔΕ

Στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, θα διενεργούν τα 6 Ελεγκτικά Κέντρα που συγκρότησε η ΑΑΔΕ, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μία αναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ιδρυτική απόφαση, έργο τους θα είναι ο εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε βάρος των φορολογικών εσόδων.

Με τον τρόπο αυτό, οι φορολογικοί έλεγχοι «φεύγουν» από τις κατά τόπους ΔΟΥ και θα διενεργούνται από τα Ελεγκτικά Κέντρα. Ωστόσο θα πρόκειται για ειδικούς φορολογικούς ελέγχους, εστιασμένοι σε μεγάλες υποθέσεις. Ειδικότερα στο επίκεντρο των ελεγκτών τοποθετούνται:

Οι υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων).

Οι υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

Υποθέσεις του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή γενικά των εισαγγελικών αρχών.

Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων και ειδικά ΦΠΑ.

Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ κρατών.

Υποθέσεις που διαβιβάζει η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

Δημοφιλή ερωτήματα

Παραγραφή των αξιώσεων του μισθωτού επί των αποδοχών της άδειας και του επιδόματος άδειας επέρχεται μετά πενταετία (άρθρο 250 Αστικού Κώδικα και αποφάσεις AΠ 414/64, 426/74 Tμ. B ).

 H αξίωση του μισθωτού για την προσαύξηση κατά 100% επί των αποδοχών της άδειας (όταν από πταίσμα του εργοδότη δεν έλαβε ο μισθωτός την άδειά του μέσα στο ημερολογιακό έτος που την εδικαιούτο) υπόκειται, επίσης, σε πενταετή παραγραφή (AΠ 413/80).

 

  Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).