Φοροαπόψεις – 8/12/2022

Άρνηση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κρίθηκε ότι η αρνητική απάντηση μέσω email σε αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας συνιστά ανυπόστατη διοικητική πράξη. Συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ αίτηση με την οποία ζήτησε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης να της χορηγήσει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση, προβάλλοντας σχετικά ότι «το στοιχείο το ζητά η τράπεζα για την ρύθμιση του τρέχοντος δανείου που έχει η εταιρία». Σε απάντηση της αίτησης αυτής έλαβε, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ, μήνυμα το οποίο ανέφερε επί λέξη «Καλησπέρα, δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί φορολογική ενημερότητα για τους παρακάτω λόγους: α) Δεν προβλέπεται έκδοση φορολογικής ενημερότητας για Τράπεζες. β) Υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία δεν είναι σε ρύθμιση και δεν είναι σε αναστολή». Το μήνυμα αυτό ήταν ανυπόγραφο, χωρίς αναφορά του συντάκτη του, χωρίς ημερομηνία και χωρίς σφραγίδα της υπηρεσίας, ενώ από εκτύπωση σελίδας του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ, που προσκόμισε η προσφεύγουσα, φέρεται ως ημερομηνία απάντησης η 11.05.2022.

Το προαναφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε η Φορολογική Διοίκηση κρίθηκε ότι είναι ατελής διοικητική πράξη διότι στερείται των αναγκαίων συστατικών τύπων που προβλέπει ο νόμος για την ολοκλήρωσή της. Ειδικότερα, δεν αναφέρει την εκδούσα αρχή (μπορεί μόνο να συναχθεί ότι είναι κάποια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, διότι χρησιμοποιήθηκε το πληροφοριακό της σύστημα), δεν έχει την υπογραφή του αρμόδιου για την έκδοσή της οργάνου (μπορεί να είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης), δεν φέρει χρονολογία (εικάζεται ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα απεστάλη την 11.05.2022) και δεν έχει τον έγγραφο τύπο και επομένως δεν είναι υποστατή διοικητική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 16 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών

Από τις 29/11/2022 παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώπιον της ΔΕΔ, καθώς και παρακολούθησης της πορείας τους, για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τα ΕΛΚΕ, το ΚΕΜΕΕΠ, το ΚΕΦΟΜΕΠ, τις ΔΟΥ Α’ και Α1′ Τάξης, καθώς και τις ΔΟΥ Ψυχικού και Ν. Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Για τις υπόλοιπες ΔΟΥ Α-Β’ και Β’ Τάξεως η σχετική δυνατότητα ψηφιακής υποβολής παρέχεται από 15/12/2022.

Η ψηφιακή υποβολή θα λαμβάνει χώρα μέσω της πύλης myAADE με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες TAXISnet.

ΕΛΤΑ και ΦΠΑ

Με την εγκύκλιο 2081/2022 διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή από το ΦΠΑ που χορηγείται στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθ. 22 του Κώδικα ΦΠΑ, καταλαμβάνει τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υπό την ιδιότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, και δεν καταλαμβάνει τις υπηρεσίες (και τις παρεπόμενες αυτών παραδόσεις αγαθών) των οποίων οι τιμές ή/και οι όροι με τους οποίους αυτές προσφέρονται έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης διαπραγμάτευσης ή εμπορικής συμφωνίας ή ειδικής προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή άλλου είδους αναθέσεων σε αυτά. 6. Οι ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην απαλλακτική διάταξη της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ επιβαρύνονται με ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή, 24%.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Στις προσωπικές εταιρείες δεν είναι δυνατόν να οριστεί με την εταιρική σύμβαση ή με απόφαση των εταίρων τρίτος (μη εταίρος) διαχειριστής όπως συμβαίνει στις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ως προσωπική εταιρεία θεωρείται και η αστική εταιρεία του άρθρου 784ΑΚ ιδίως μετά την εξομοίωσή της με την ομόρρυθμη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 270 του ν.4072/2012.

 

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).