Φοροαπόψεις – 28/07/2022

Δαπάνη για τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης δανείου επί εξόφλησης από εγγυητή

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 139/2022 απόφασης της ΔΕΔ Αθήνας κρίθηκε το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης της εξόφλησης δανείου από εγγυητή. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα υπέβαλε ηλεκτρονικά αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, χωρίς να αναγράψει το ποσό των 29.927,60 ευρώ στον κωδικό 728 «Δαπάνη για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής», καθώς το δάνειο εξοφλήθηκε από την εγγυήτρια μητέρα της, στην οποία είχε δωρίσει και το ακίνητο. Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση και η ΔΟΥ μη αποδεχόμενη τους ισχυρισμούς της και προχώρησε στην εκκαθάριση, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό αυτό στον ως άνω κωδικό και προσδιορίστηκε φόρος συνολικού ύψους 3.935,64 ευρώ.

Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι το ακίνητο για το οποίο έχει λάβει το δάνειο είναι στην κατοχή της εγγυήτριας του δανείου, η οποία έχει αναλάβει την εξόφληση του δανείου και ότι θα πρέπει να βαρύνει την εγγυήτρια η δαπάνη για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση.

Ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας έγινε αποδεκτός από την ΔΕΔ, καθώς σύμφωνα και με την  ΠΟΛ.1076/2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι:

Α) εξετάζεται ποιος πραγματικά καταβάλλει τα σχετικά ποσά του δανείου, στην περίπτωση δε αυτή ήταν η εγγυήτρια.

Β) εξετάζεται ποιο ακριβώς είναι το ύψος των δανείων και

Γ) το τεκμήριο βαρύνει τον εγγυητή, ο οποίος είναι αυτός που πραγματικά καταβάλλει τα ποσά των δόσεων

Φορολογικά κίνητρα μετασχηματισμών εταιρειών

Με τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4935/2022 παρέχονται φορολογικά κίνητρα για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (τόσο με χρήση του ν. 4601/2019 όσο και των αναπτυξιακών νόμων). Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του κύκλου εργασιών της εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, κατά περίπτωση, με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και

β) οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), βάσει του ορισμού του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014

γ) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ευρώ, και

δ) η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση.

Συμμετοχή σε εταιρεία και φορολογική κατοικία

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2592/2021 απόφασης του ΣτΕ κρίθηκε το ζήτημα της επιρροής της συμμετοχής σε εταιρεία στην φορολογική κατοικία. Στη συγκεκριμένη υπόθεση η φορολογική αρχή απέρριψε το αίτημα του αιτούντος περί μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας για το φορολογικό έτος 2017, με την αιτιολογία ότι τα ζωτικά οικονομικά συμφέροντα αυτού βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς και η απορρέουσα εξ αυτών προσωπική του παρουσία, ενόψει του ότι αυτός ήταν κατά το ένδικο φορολογικό έτος μοναδικός εταίρος στις προαναφερθείσες δύο μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε..

Η φορολογική διοίκηση στήριξε την κρίση της αυτή αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός της συμμετοχής του αιτούντος στο κεφάλαιο των ως άνω δύο εταιριών, γεγονός το οποίο θεώρησε ότι τον καθιστά εκ του νόμου φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, εκλαμβάνοντας το γεγονός αυτό ως επαρκές για τον εντοπισμό του κέντρου των ζωτικών του συμφερόντων και κατ’ επέκταση για τον προσδιορισμό της κύριας και μόνιμης κατοικίας του στην Ελλάδα. Η κρίση, όμως, αυτή, θεωρήθηκε από το ΣτΕ πλημμελώς αιτιολογημένη τούτο δε διότι αυτή στηρίχθηκε μόνο στο μη καθοριστικό και μη επαρκές πραγματικό γεγονός της συμμετοχής του αιτούντος στο κεφάλαιο των δύο εταιριών, ενώ στην πραγματικότητα, ο ίδιος, ήδη από το Νοέμβριο του 2016, διέμενε και εργαζόταν εκτός Ελλάδος, στην Κύπρο.

Επιπλέον, είχε παραιτηθεί από την ιδιότητα του διαχειριστή των προαναφερθεισών δύο εταιριών, η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε σε άλλο πρόσωπο. Από το σύνολο των ανωτέρω συνάγεται η πρόθεσή του να οργανώσει τη ζωή του στην Κύπρο κατά μόνιμο τρόπο, έχοντας ήδη κατά το φορολογικό έτος 2017 καταστήσει την Κύπρο το κέντρο των εν γένει βιοτικών σχέσεων και ζωτικών συμφερόντων του.

Το γεγονός αυτό δεν αναιρείται ούτε από το ότι ο αιτών συμμετείχε στο κεφάλαιο των ως άνω δύο εταιριών, ούτε από το ότι αυτός διατηρούσε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ενόψει του ότι και τα δύο αυτά γεγονότα δημιουργούν μεν δεσμούς με την Ελλάδα, οι οποίοι, όμως, δεν συναρτώνται με φυσική παρουσία του αιτούντος στην Ελλάδα.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί πλέον από 1.1.2019 και μετά να αποφασίσει για διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης. Η απόφαση της ΓΣ υπόκειται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).