Φοροαπόψεις – 28/04/2022

Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου ΝΕΠΑ

Σύμφωνα με τους ορισμούς του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4926/2022 Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι η κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και η οποία θεωρείται εμπορική, με αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά. Για την εκμετάλλευση και τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής απαιτείται, εκτός από έναρξη εργασιών επαγγελματικής εκμετάλλευσης πλοίου, και καταχώριση των στοιχείων του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων.

Με τον ν. 4926/2022 καταργείται ο μέχρι τώρα ισχύων νόμος 3182/2003 και εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τις ΝΕΠΑ ενώ ταυτόχρονα εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένα βασικά στοιχεία της νέας νομοθεσίας:

  • Για την επιδίωξη του σκοπού της, η Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ν.Ε.Π.Α..
  • Για τη σύσταση της Ν.Ε.Π.Α. δύνανται να συμπράξουν ως ιδρυτές ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς που ήταν αναγκαία η σύμπραξη δύο τουλάχιστον ιδρυτών.
  • Ως ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Ν.Ε.Π.Α..
  • Πλέον οι μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. είναι μόνο ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλο της μιας ή περισσότερων μετοχών. Η μη δυνατότητα ύπαρξης ανωνύμων μετοχών αποτελεί εναρμόνιση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία (ΕΕ) 2015/849), η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στον νόμο των ΑΕ (ν. 4548/2018). Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από Ν.Ε.Π.Α. ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι την 31η.12.2023
  • Η μετατροπή εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε Ν.Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται και η μετατροπή ΝΕΠΑ σε άλλης εταιρεία άλλης νομικής μορφής απαγορεύονται
  • Η αναφορά περί αποκλειστικής ευθύνης της Ν.Ε.Π.Α. για τα χρέη της, με σκοπό τη διαφοροποίησή της ως κεφαλαιουχικής εταιρείας από άλλες μορφές εταιρειών, δεν αναιρεί την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων της, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013.

Απαλλαγή υπεραξίας μετοχών από φόρο εισοδήματος

Απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος η υπεραξία που αποκτά νομικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος από την μεταβίβαση συμμετοχών σε ελληνικές και κοινοτικές εταιρείες, εφόσον:

α) Το νομικό πρόσωπο, του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται, περιλαμβάνεται στους νομικούς τύπους που απαριθμούνται στην Οδηγία 2011/96/Ε.Ε., είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και υπόκειται κανονικά σε εταιρικό φόρο εισοδήματος.

β) Η συμμετοχή του μεταβιβάζοντος νομικού προσώπου είναι μεγαλύτερη από 10% και

γ) Η συμμετοχή έχει διακρατηθεί για τουλάχιστον 24 μήνες.

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά  κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση τίτλων. Η απαλλαγή αφορά εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2020 και εφεξής.

Έκπτωση δαπάνης ενοικίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση προς έκπτωση δαπάνης ενοικίου είναι η εξόφλησή με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Διευκρινίστηκε ότι η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, η χρήση τραπεζικής επιταγής, η έκδοση επιταγής σε διαταγή του εκμισθωτή ή η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης αποτελούν ενδεικτικά κατάλληλα μέσα πληρωμής των δαπανών ενοικίων ώστε να υπάρχει δικαίωμα αναγνώρισής τους προς έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα. Το μέτρο εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι είναι παράλληλα προμηθευτές και πελάτες επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται κάποια διάταξη νόμου και ότι τυχόν υπόλοιπο από τον συμψηφισμό θα καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανεξάρτητα από το ύψος του. Εφόσον το ενοίκιο εξοφληθεί από τρίτο πρόσωπο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, τότε η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτού. Συνεπώς, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης του ενοικίου, η εν λόγω δαπάνη δεν θα αναγνωριστεί προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή (Ε 2109/2021).

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δεν θεμελιώνεται αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων  για οφειλές του νομικού προσώπου από τέλη χαρτοσήμου και αυτοτελή πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για διαδικαστικές παραβάσεις.

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).