Φοροαπόψεις – 23/02/2023

Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής κινητών/χρημάτων

Ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής μετά από υποβολή δήλωσης:

  • Εάν διασφαλίζεται η είσπραξη, καταβάλλεται σε έως 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις (ή έως 24 εφόσον πρόκειται για ανήλικο υπόχρεο), που η κάθε μία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ (πλην της τελευταίας), από τις οποίες η μεν πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση/έκδοση της πράξης μήνα και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των διμήνων που ακολουθούν. Εάν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του φόρου μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, έχει δικαίωμα έκπτωσης κατά ποσοστό 5%. Εάν ο φόρος που θα προκύψει είναι μικρότερος των 500 ευρώ το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.
  • Εάν η καταβολή του φόρου δεν διασφαλίζεται, ο φόρος βεβαιώνεται σε μία δόση και καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από τη βεβαίωση, η δε καταβολή του βεβαιώνεται με την έκδοση αποδεικτικού καταβολής.

Τεκμήριο δαπάνης σε περίπτωση καταβολής του οφειλόμενου δανείου από εγγυητή

Με την υπ’ αριθ. 139/2022 απόφαση της Δ.Ε.Δ. Θεσ/νικης έγινε δεκτό ότι εσφαλμένα η φορολογική Διοίκηση εκκαθάρισε τη φορολογική δήλωση φυσικού προσώπου που έλαβε δάνειο, συμπεριλαμβάνοντας το ποσό που καταβλήθηκε από τον εγγυητή του δανείου για την πρόωρη εξόφλησή του, καθώς το ποσό αυτό θεωρήθηκε λανθασμένα ότι συνιστά για το φυσικό πρόσωπο – οφειλέτη δαπάνη για απόσβεση δανείων. Η Δ.Ε.Δ. έκρινε πως το τεκμήριο αυτό βαρύνει τον εγγυητή, δηλαδή αυτόν που πραγματικά κατέβαλε το συγκεκριμένο ποσό.

Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής

Αρμόδια είναι η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου δωρεοδόχου/τέκνου ή της έδρας του νομικού προσώπου, που έχει αντικείμενο φορολογίας δωρεών. Στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος/τέκνο είναι κάτοικος εξωτερικού, αρμόδια είναι η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής. Στην περίπτωση που πρόκειται για

νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ΦΑΕ με έδρα στο εξωτερικό, αρμόδια ΔΟΥ είναι η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Κατοίκων Ημεδαπής.

Συνήθη Ερωτήματα

Ο νόμος επιτρέπει και την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων  το επιλέξει με ανέκκλητη δήλωση του για κάθε φορολογικό έτος. Η σχετική γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, έως την 28η Φεβρουαρίου για κάθε έτος, δηλαδή έως 28/2/2023 για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2022.

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).