Φοροαπόψεις – 21/09/2023

Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων

 Τα αναδρομικά ποσά από συντάξεις, αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα που αφορούν αποβιώσαντες που έχουν δηλωθεί από τους κληρονόμους ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, εφόσον έχουν εισπραχθεί από τους κληρονόμους και όχι από τον αποβιώσαντα  δεν εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος. Επικουρικώς, η Διοίκηση έχει διευκρινίσει πως τα ως άνω αναφερόμενα ποσά που αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο του θανάτου του αποβιώσαντος και καταβάλλονται στους κληρονόμους εντάσσονται στην κληρονομιαία περιουσία, και υπάγονται μόνο σε φόρο κληρονομίας, και αυτό για το λόγο ότι δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος δηλαδή περιοδικότητα, σταθερή και διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή, αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας ή άλλης δραστηριότητας ή καρπούς περιουσιακών στοιχείων. Κατά συνέπεια, η επιβολή παρακράτησης δεν δύναται να τύχει εφαρμογής για τα συγκεκριμένα εισοδήματα καθώς και τυχόν επιβολή της, θεμελιώνει λόγο επιστροφής αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου με υποβολή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος των κληρονόμων που τα εισέπραξαν (Ε.2036/2023).

Φορολογική μεταχείριση του ΦΠΑ εκροών που αφορά σε ποσά επιστροφής (rebate)

Με την υπ’ αριθ. Ε2023/2023 Εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη μεταχείριση από πλευράς φορολογίας εισοδήματος του ΦΠΑ αναφορικά με τα rebates που επιστράφηκαν σε φαρμακευτικές εταιρείες, στις περιπτώσεις που ο εν λόγω ΦΠΑ είχε εκπέσει για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το επιστρεφόμενο ποσό ΦΠΑ των rebates, το οποίο έχει εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών σε προηγούμενα οικονομικά έτη, θα αντιμετωπίζεται ως έσοδο για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος το έτος κατά το οποίο η επιστροφή του εν λόγω ποσού ΦΠΑ καθίσταται βέβαιη (π.χ. όταν εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση ή όταν εκδοθεί η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της αρμόδιας ΔΟΥ).  Τα επιστρεφόμενα ποσά ΦΠΑ θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται και να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία ως έκτακτα έσοδα/κέρδη κατά την ίδια περίοδο.

Αλλαγές στη μεταβίβαση ακινήτων (Ν. 5036/2023)

Με τις νέες διατάξεις επήλθαν αρκετές μεταβολές στη μεταβίβαση ακινήτων. Ο αγοραστής παύει να ευθύνεται αλληλεγγύως με τον αρχικό υπεύθυνο (πωλητή) για την πληρωμή παλαιότερων οφειλών ΕΝΦΙΑ και φόρου δωρεάς ή/και κληρονομιάς που βαρύνουν το ακίνητο που θα αποκτηθεί από επαχθή αιτία. Επίσης, καταργείται η υποχρέωση των συμβολαιογράφων για προσάρτηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 σε συμβόλαιο μεταβίβασης ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτου με επαχθή αιτία, όταν το ακίνητο αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. Αρκεί η ρητή μνεία στο συμβόλαιο ότι έχει υποβληθεί η κατά περίπτωση δήλωση φόρου κληρονομιάς /δωρεάς /γονικής παροχής. Στις ίδιες περιπτώσεις καταργείται η υποχρέωση του συμβολαιογράφου για παρακράτηση από το τίμημα της πώλησης και απόδοση στο Δημόσιο τυχόν οφειλόμενων εκ των ανωτέρω φόρων.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Σε περίπτωση που ο εκδότης ενός τιμολογίου είναι πρόσωπο συναλλακτικώς ανύπαρκτο, το βάρος της απόδειξης για την πραγματοποίηση της συναλλαγής φέρει ο λήπτης του εικονικού στοιχείου.

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).