Φοροαπόψεις – 15/09/2022

Τέλη χαρτοσήμου για τα έντοκα δάνεια επιχειρήσεων

Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προτείνεται διάταξη που επαναφέρει το ζήτημα των τελών χαρτοσήμου για δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, με τις υπ’ αριθ. 2163/2020 και 2323/2020 αποφάσεις του Β’ Τμήματος του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι η χορήγηση έντοκων δανείων αποτελεί δραστηριότητα υπαγόμενη στο καθεστώς ΦΠΑ και δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου.

Ωστόσο, και παρά τις ως άνω αποφάσεις, με την προτεινόμενη διάταξη, η οποία έρχεται να τροποποιήσει διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ορίζοντας παράλληλα ότι «δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους». Μάλιστα, προτείνεται η αναδρομική ισχύς της ως άνω διατάξεως από 1.1.2021.

Με άλλα λόγια, ο νομοθέτης έρχεται να «θεραπεύσει» εκ των υστέρων και αναδρομικά ένα, σύμφωνα με την κρίση του, κενό νόμου, καθ’ ην στιγμή έχει αποφανθεί επί του ζητήματος το Ανώτατο Δικαστήριο.

Διευκρινίσεις για το αφορολόγητο γονικών παροχών

Με προτεινόμενη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφισε στη Βουλή προστίθεται νέα διάταξη που αφορά τις φοροαπαλλαγές των γονικών παροχών. Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2021 ψηφίστηκε διάταξη με βάση την οποία  αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 σε οχτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ που ίσχυε. Τα ανωτέρω αφορούν τη γονική παροχή που διενεργείται από 1.10.2021 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τη γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι ως μεταφορά χρημάτων ορίζεται η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου με τον ίδιο δωρητή/γονέα ή τρίτο πρόσωπο.

Προφανώς, η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση προέκυψε ως ανάγκη κάλυψης περιπτώσεων όπου η γονική παροχή δεν έγινε απευθείας με τραπεζική μεταφορά, αλλά με ανάληψη και εν συνεχεία κατάθεση μετρητών.

Έκδοση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ υπέρ το άρτιο

Με την υπ’ αριθ. 63/17 Γνωμοδότηση, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α’), γνωμοδότησε ομόφωνα ότι είναι επιτρεπτή η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (IKE) αποκλειστικά και μόνο κεφαλαιακών εισφορών, εφαρμοζομένων αναλόγως των ρυθμίσεων που ισχύουν στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, και ιδίως στην ε.π.ε., κατ’ επίκληση του άρθρου 116 παρ. 1 εδαφ. α’ του θεσμικού νόμου 4072/2012, δεδομένου ότι η δυνατότητα αυτή δεν είναι αντίθετη στο νόμο ή την φύση της IKE, ως κεφαλαιουχικής εταιρείας. Στην περίπτωση της μονοπρόσωπης IKE, εφόσον η αύξηση του κεφαλαίου της πραγματοποιηθεί με ανάληψη των νέων κεφαλαιακών εισφορών από τρίτο ή τρίτους, θα πρέπει να προηγηθεί η τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη IKE, και τούτο, ανεξάρτητα από την τιμή διάθεσης των νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Δεν εκπίπτουν οι αποδείξεις λιανικής  στις οποίες δεν αναγράφονται ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και της επωνυμίας ή ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, λόγω της αδυναμίας συσχέτισης των συναλλαγών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγικότητά τους.

 

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την επιμέλεια του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).