Φοροαπόψεις – 11/11/2021

Δεκαετής η παραγραφή για οφειλές ΕΦΚΑ

Ο θεσπισθείς με το άρθρο 95 παρ. 1 του ν. 4387/2016 γενικός κανόνας της εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για την καταβολή εισφορών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου. Πλήρωση του κενού, που ανακύπτει, με την εφαρμογή του γενικού κανόνα της δεκαετούς παραγραφής, ο οποίος αποτελούσε το προϊσχύσαν δίκαιο για τις αξιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Με την απόφαση ΣτΕ Ολ. 1833/2021, δημοσιευθείσα επί προσφυγής, που εισήχθη με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγιναν δεκτά, κατά πλειοψηφία, τα ακόλουθα:

«Ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής πρέπει να επαρκεί, ώστε, με τη συνδρομή και των σύγχρονων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, να διενεργούνται, στο πλαίσιο της ορθολογικής οργάνωσής τους, επίκαιροι και αποτελεσματικοί, από την άποψη της εισπραξιμότητας, έλεγχοι με στόχο την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, χωρίς να εκτείνεται σε μεγάλη διάρκεια, η οποία, λόγω της χρονικής απόστασης από την παράβαση  δεν συμβάλλει στην ορθή, κατά το χρόνο ισχύος της, εφαρμογή της διαρκώς μεταβαλλόμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας και τη δημιουργία συνείδησης συμμόρφωσης προς αυτή, οδηγεί αναγκαίως, δεδομένης και της σοβαρής υποστελέχωσης των  υπηρεσιών, σε ανεπίκαιρους και για το λόγο αυτό μειωμένης εισπραξιμότητας ελέγχους, συνεπάγεται μη διαχειρίσιμο φόρτο για τις υπηρεσίες και, ενδεχομένως, ενθαρρύνει την απραξία των ασφαλιστικών φορέων».

Το ΣτΕ έκρινε ότι ο γενικός κανόνας της 20 ετούς παραγραφής αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου. Με το σκεπτικό της απόφασης, οι Σύμβουλοι της Επικρατείας ορίζουν πως δεν πρέπει να υπάρξει κενό νόμου, καθώς αυτό δεν είναι ανεκτό από το Σύνταγμα.

 Κυκλοφορία οχήματος με ξένες πινακίδες

Σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισάγουν και να χρησιμοποιούν στη χώρα μας αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

-Η συνήθης κατοικία του προσώπου -με διαμονή τουλάχιστον 185 ημέρες το χρόνο- θα πρέπει να βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας με το προσωπικό τους αυτοκίνητο.

-Η παρουσία του προσώπου στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι προσωρινή.

-Το όχημα που φέρνει αυτό το πρόσωπο στη χώρα μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για ιδιωτική χρήση.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η διάρκεια παραμονής και χρησιμοποίησης του οχήματος στη χώρα έχει οριστεί στους έξι μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δώδεκα μήνες. Σε έκτακτες περιστάσεις τα αρμόδια τελωνεία μπορούν κατά την κρίση τους να χορηγήσουν επί πλέον παράταση μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες.

Στην περίπτωση που το επιβατικό όχημα με ξένες πινακίδες, το οποίο έχει εισαχθεί προσωρινά στη χώρα από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που δεν εργάζονται στην Ελλάδα, δεν βγει εκτός της χώρας μας, με τη λήξη του εξαμήνου τότε αυτό το όχημα πρέπει να ακινητοποιηθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, και να παραμείνει ακινητοποιημένο το λιγότερο (6) μήνες και το ανώτερο (24) μήνες.

Για να μπορέσει ο δικαιούχος να κυκλοφορήσει εκ νέου το ακινητοποιημένο επιβατικό όχημα, πρέπει κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την αποσφράγιση του οχήματος να αποδεικνύει ότι είχε τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, δηλαδή ότι παρέμεινε ο δικαιούχος στο εξωτερικό επί 185 ημέρες τουλάχιστον μετά τη σφράγιση του οχήματος. Στην περίπτωση μάλιστα που περάσουν 24 μήνες από την ακινητοποίηση του οχήματος τότε αυτό κηρύσσεται αζήτητο, ενώ αν το όχημα αποσφραγιστεί πριν από τους 24 μήνες και έχει δικαίωμα κυκλοφορίας μπορεί να το κυκλοφορήσει εκ νέου για έξι (6) έχοντας καταβάλλει ωστόσο τα τέλη κυκλοφορίας για όλο αυτό το διάστημα.

 Παράταση για την υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4825/2021, παρατείνεται για το έτος 2021 κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ανωνύμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Η διάταξη του άρθρου 56 έχει ως εξής:

Άρθρο 56 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2021.

Για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Συνεπώς, η απώτατη ημερομηνία για την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων για το έτος 2021 είναι η 30η Οκτωβρίου 2021 και επειδή οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20)  από την έγκρισή τους, η απώτατη ημερομηνία υποβολής στο ΓΕΜΗ 19.11.2021 εφόσον η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης έλαβε χώρα την 30.10.2021.

 

Συνήθη Ερωτήματα

Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις), δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης, κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών από τον εκδότη τους. 

 

Δείτε τις Φοροαπόψεις και στo Capital

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ

Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).