Υποχρεώσεις «συνδεδεμένων επιχειρήσεων» για «τεκμηρίωση»

Υποχρεώσεις «συνδεδεμένων επιχειρήσεων» για «τεκμηρίωση» των μεταξύ τους «συναλλαγών» με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 39 έως 39Γ του ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.)

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο « Άρθρο 39Α. Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών », απόφαση σύμφωνα με την οποία : « 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ( σημ : δηλ. 23/2/2013 ) , καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων και συγκεκριμένα, το υποχρεωτικό περιεχόμενο του Φακέλου Τεκμηρίωσης της παραγράφου 3, το περιεχόμενο του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, η γλώσσα στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, οι μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, η διαδικασία επικαιροποίησης των φακέλων τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. », και επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 17 του Άρθρου 11 «Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών» , του Ν. 4110/2013 , ορίζονται τα εξής :

«17. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 εφαρμόζονται για ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 και μετά. Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο 2012, ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι τις 10 Μαΐου 2013…………..», προσπαθούμε να δοθεί μια προσέγγιση του θέματος « ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών », ώστε να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία εκ μέρους των αρμοδίων κάθε επιχείρησης.

Δύο είναι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στις υποχρεώσεις που προβλέπουν τα άρθρα 39 έως 39Γ του Ν.2238/1994 Κ.Φ.Ε.

Πρώτη προϋπόθεση : Η επιχείρηση να είναι συνδεδεμένη με μια ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις αλλοδαπές ή ημεδαπές.

Δεύτερη προϋπόθεση : Να διενεργούνται μεταξύ τους συναλλαγές.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΠΗΓΗ: Taxheaven.gr

Των Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου, (Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής) και Κωστή Ν. Ντρούκα, (MSc, Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)

image_print