ΚΦΕ:Υπολογισμός αποσβέσεων 2013

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων από τη χρήση του 2013 θα γίνεται βάση των νέων συντελεστών που καθιερώθηκαν με την παρ. 22 του Ν4110/2013, καθώς και με τις λοιπές αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός και οι Ν.4152-4170/2013. Οι παραπάνω νόμοι τροποποίησαν το άρθρο 31 του ΚΦΕ (Ν.2238/94) που μετά την κωδικοποίηση του προβλέπει τους συντελεστές που ακολουθούν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ Ν.2238 (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2013)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Για όλους τους κλάδους

 Κλάδος N77.11 Ο85* (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης:

4%

Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού),

10%

Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό:

20%

Μέσα μεταφοράς ατόμων:

10%

20%

Μέσα μεταφοράς φορτίων:

12%

Λοιπά πάγια στοιχεία

10%

‘Αυλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης

10%

*Από τον παραπάνω πίνακα έχουν εξαιρεθεί μερικές κατηγορίες που δεν έχουν

τακτική εμφάνιση (μισθώσεις Ι.Χ., μεταφορές, ορυχεία κτλ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
κτίρια-κτιριακές εγκαταστάσεις

4%

οχήματα φορτοεκφόρτωσης (περονοφόρα-κλαρκ)

4%

λοιπές κατασκευές (π.χ. μάντρα)

4%

εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης

4%

Μηχανήματα

10%

εξοπλισμός γραφειου (μηχανές γραφείου)

10%

Επιπλα

10%

επιστημονικά όργανα

10%

λοιπός εξοπλισμός (π.χ. κλιματιστικά, tv)

10%

εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

10%

Εξοπλισμός Η/Υ (Η/Υ, εκτυπωτές, οθόνες, κτλ)

20%

Επιβατικά οχήματα (αυτοκίνητα, μηχανές,)

10%

Λεωφορεία

10%

20%

Φορτηγά οχήματα

12%

Λογισμικά

20%

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

10%

Δικαιώματα

10%

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης

10%

Λοιπά πάγια στοιχεία

10%

  • Οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται στον υπολογισμό των αποσβέσεων τόσο για τα παλαιά πάγια (που προϋπάρχουν στο μητρώο παγίων πριν το έτος 2013), όσο και γι αυτά που αποκτήθηκαν μετά την 01/01/2013. Εκτός από την αλλαγή των συντελεστών υπάρχει και η αλλαγή στα όρια πλήρους απόσβεσης (συντ.100%) που από το 2013 γίνεται 1.500€.
  • Ο υπολογισμός βάση των συντελεστών για τα νέα πάγια γίνεται σε δωδέκατα και αρχίζει από τον μήνα που η επιχείρηση αποκτά το πάγιο.  Για παράδειγμα, ακόμη και αν η χρήση του παγίου γίνει για μόλις μία ημέρα (π.χ. αγορά στις 30/09) ο υπολογισμός των αποσβέσεων του παγίου θα γίνει για ολόκληρο τον μήνα (π.χ. για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο).
  • Κάθε νέα επιχείρηση μπορεί για τις τρείς (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις να μην υπολογίσει αποσβέσεις.  Εφόσον η επιχείρηση κάνει αυτή την επιλογή θα πρέπει να την ακολουθήσει και για τις τρείς (3) χρήσεις. Δηλαδή, η επιχείρηση δεν μπορεί να μην υπολογίσει αποσβέσεις την πρώτη χρήση και να υπολογίσει τις δύο επόμενες.  Η επιλογή αυτή αφορά όλα τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης.
  • Καταργείται η δυνατότητα εφαρμογής της φθίνουσας μεθόδου απόσβεσης και καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήση της σταθερής μεθόδου (χρήση του σταθερού συντελεστή όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα)

 

Οι βασικές αλλαγές του νέου Φορολογικού νόμου

Τα παραπάνω δεδομένα υπολογισμού των αποσβέσεων και το επόμενο έτος (2014) θα υπολογιστούν με σχεδόν τον ίδιο τρόπο.  Οι βασικές αλλαγές που υπάρχουν βάση του νέου φορολογικού νόμου (4173/2013) είναι ότι:

  • τα μέσα μεταφοράς ατόμων θα αποσβένονται με συντελεστή 16% σε όλες τις περιπτώσεις (και τα εκπαιδευτήρια) αντί των συντελεστών 10% και 20% που ισχύουν για το 2013.
  • ο υπολογισμός των νέων παγίων ξεκινάει από τον επόμενο μήνα της κτήσης του παγίου (αγορά π.χ. στις 10/2/2014 θα έχει ως απο