Καταχώρηση των φορολογικών αναμορφώσεων σε λογαριασμούς τάξεως

Καταχώρηση των φορολογικών αναμορφώσεων σε λογαριασμούς τάξεως [20/3/2013]

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως είναι ήδη γνωστό, αφορά τις Α.Ε. και Ε.Π.E των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η παρούσα ανάλυση έχει ως στόχο να προτείνει έναν τρόπο λογιστικής καταχώρησης-από τους πολλούς δυνατούς τρόπους-για την κάλυψη της υποχρέωσης που έχουν οι επιχειρήσεις από 1/1/2012 σύμφωνα με την απόφαση με αριθμ. πρωτ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, να καταχωρούν σε λογαριασμούς τάξεως τα ποσά των φορολογικών αναμορφώσεων σε μηνιαία τουλάχιστον βάση.

Ο προτεινόμενος τρόπος καταχώρησης, πρέπει να εκτιμηθεί στα πλαίσια των αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε επιχείρησης και υπό την αίρεση των αναλυτικών λογιστικών οδηγιών, που ενδεχομένως θα δοθούν από τα αρμόδια όργανα (Σ.Λ.Ο.Τ). Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι σε καμία περίπτωση η πρότασή δεν πρέπει να θεωρηθεί ως η καταλληλότερη για κάθε επιχείρηση και κάθε λογιστήριο.

Του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου
Ορκωτός Ελεγκτής– Λογιστής

Διαβάστε περισσότερα εδώ