Ακόμα και προληπτικά οι κατασχέσεις από την εφορία

Του Γιώργου Δαλιάνη

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4174/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του ν.4254/2014, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να λάβει προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, όπως δέσμευση του 50%, των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου (το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους).

Επίσης, με τη μη παραλαβή και τη μη χορήγηση εγγράφων, που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να επιβάλλει, επί της ουσίας, την απαγόρευση μεταβίβασης αυτών. Ακόμα και πριν την λήξη προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς την ύπαρξη δικαστικής απόφασης, δύναται να προβεί σε συντηρητικές κατασχέσεις κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του, είτε σε χέρια τρίτου. Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης από το χρόνο εγγραφής της.

Η φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβαίνει στη λήψη των προβλεπομένων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) ασφαλιστικών μέτρων, με βάση τον εκτελεστό τίτλο, αλλά και πριν την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 691 του Κ.Π.Δ.

Ο ν.4254/2014 επέφερε αλλαγές και στον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

  • Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και πάσης φύσεως βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
  • Δεν κατάσχονται καταθέσεις σε ατομικό ή σε κοινό λογαριασμό μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα πιστωτικό ίδρυμα.

Άρθρο 32 ΚΕΔΕ. Κατάσχεση σε χέρια τρίτου.

Ο τρίτος εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών οφείλει να ενημερώσει το Δημόσιο εάν οφείλει ή δεν οφείλει ή οφείλει μέρος από αυτό που αναφέρεται στο κατασχετήριο έγγραφο, διαφορετικά η οφειλή επιβαρύνει το ίδιο.

Η ενημέρωση (δήλωση) γίνεται εγγράφως και επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον εκδότη του κατασχετηρίου εγγράφου Διευθυντή του Δημοσίου Ταμείου.

Η δήλωση μπορεί να γίνει και προφορικά στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του ή διαμονής του.

Ο ν.4254/2014 τροποποιεί το άρθρο 66 παρ. 44 του ΚΦΔ και ορίζει ότι κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών, εφαρμόζεται και για τις υποθέσεις, οι οποίες ήταν δυνατό να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 70 Α και 70 Β του ν.2238 / 94.

Γεννάται ένα θέμα για τα επιβληθέντα και μη συμβιβασθέντα πρόστιμα και προσαυξήσεις για τις φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες οριστικοποιήθηκαν από την ψήφιση του ΚΦΔ μέχρι την τροποποίησή του με το πρόσφατο ν.2254.

Βέβαια, αυτή η κατάργηση, κατά την ταπεινή μας γνώμη, θα είναι προσωρινή. Δεν μπορεί ο κύριος φόρος να είναι εκατό (100) ευρώ και οι προσαυξήσεις εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να ακούσει τα μηνύματα που στέλνει ο φορολογούμενος, ο οποίος δεν έχει νέα εισοδήματα και δεν αντέχει σε τέτοια μέτρα και συμπεριφορές.

ARTION Φορολογικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Λογιστικό Γραφείο

image_print